Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-10.3 § 6-10 første ledd – Omsetning og utleie av luftfartøy

6-10.3.1 Omsetning av luftfartøy mv.

Luftfartøy er en fellesbetegnelse på konstruksjoner som kan holde seg oppe i atmosfæren ved hjelp av luftens statiske eller dynamiske oppdrift. ICAO definerer luftfartøy som ethvert apparat som kan holdes oppe i atmosfæren ved reaksjoner fra luften, men ikke ved reaksjoner av luft mot jordoverflaten.

En satellitt er ikke et luftfartøy fordi det ikke er noen interaksjon mellom satellitten og atmosfæren i eksosfæren der de fleste satellitter befinner seg, fordi atmosfæren der er så veldig tynn.

Ifølge § 6-10 første ledd er luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet samt militære luftfartøy avgiftsfrie ved omsetning. Det kreves konsesjon eller driftstillatelse for å drive yrkesmessig luftfartsvirksomhet (jf. R 28 av 27. juni 1973).

Et skattekontor uttalte i brev 18. august 2010 at salg av fly/flysimulator til bruk i trafikkflygerutdanningen ved et universitet, ikke omfattes av avgiftsfritaket i mval. § 6-10, idet anskaffelsene ikke skulle benyttes i ervervsmessig (yrkesmessig/kommersiell) luftfartsvirksomhet.

Et skattekontor uttalte i brev av 23. juni 2010 til et politidistrikt at salg av et helikopter til politiet til bruk i politioperativ tjeneste, eksempelvis spaning, overvåking og redningstjeneste, ikke er omfattet av avgiftsfritaket i mval. § 6-10 første ledd da bestemmelsens krav om bruk i yrkesmessig luftfartsvirksomhet ikke er oppfylt. Med yrkesmessig luftfartsvirksomhet menes ifølge skattekontoret en næringsmessig/kommersiell luftfartsvirksomhet.

Skattedirektoratet uttalte 8. september 1999 til et fylkesskattekontor at en sivilt drevet flyskole, hvor hovedbeskjeftigelsen er trafikkflyverutdanning og som har driftstillatelse etter luftfartsloven for slik ervervsmessig flyvning, kommer under fritaket.

Dersom eier av et luftfartøy skal leie dette ut til leietakere som har nevnte konsesjon eller driftstillatelse, vil fartøyet være omfattet av fritaket, forutsatt at Luftfartstilsynet har godkjent det aktuelle luftfartøy for yrkesmessig luftfartsvirksomhet, se for øvrig Av 18/84 av 5. juli 1984 nr. 2. Se også U 4/73 av 28. juni 1973 nr. 6 vedrørende kjøp av fly for utleie til gods- og personbefordring.

Militære luftfartøy Registrering av luftfartøyet i det militære luftfartsregisteret er ikke avgjørende når det gjelder fritaket for milititære luftfartøy. Det er bruken av luftfartøyet til militære formål som bestemmer om fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd kommer til anvendelse eller ikke. Dersom luftfartøyet anses som militært luftfartøy, vil opplæring i forbindelse med leveransen, såkalt «initial training», av piloter og annet mannskap samt vedlikeholdspersonell, anses som en integrert del av den avgiftsfrie leveransen, jf. merverdiavgiftsloven § 6-10 annet ledd. Oppfølgende opplæring, såkalt «recurring training» anses derimot som en sideordnet tjeneste som må undergis separat avgiftsbehandling.

Droner Et skattekontor uttalte i brev av 19. desember 2011 til en næringsdrivende at ubemannede fly/droner/UAS (Unmanned Aircraft Systems)/UAV (Unmanned Aerial Vehicle) til bruk i kommersiell virksomhet med kartlegging, foto (for eksempel til eiendomsannonser) og video, omfattes av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-10.

Et ubemannet luftfartøy, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), benyttes til etterretning, overvåkning og lignende. Den eneste vesentlige forskjellen fra ordinære bemannede luftfartøy, er at fartøyene styres fra bakken. Slike ubemannede luftfartøy anses som militære luftfartøyer etter merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd. Fritaket må avgrenses mot våpen som missiler og lignende utstyr, som ikke er luftfartøy i merverdiavgiftslovens forstand.

Fritaket etter merverdiavgiftsloven § 6-10 annet ledd gjelder også for luftfartøyer til yrkesmessig luftfartsvirksomhet som er leid ut til Forsvaret (Av 2/83 av 10. januar 1983).

Fly som tilhører en flyklubb vil derfor ikke omfattes av fritaket selv om det er leid ut til Forsvaret. Jf. også U 6/77 av 31. oktober 1977 nr. 3 vedrørende sjøfly rekvirert av Forsvaret.

Sivile luftfartøyer som inngår som ledd i den militære beredskap ved at Forsvaret kan rekvirere fartøyet, anses ikke som militært luftfartøy (U 6/77 av 31. oktober 1977).

Skattedirektoratet uttalte 19. oktober 1998 til et flyselskap at avgiftsfritaket kommer til anvendelse for selskaper som har lisens til å drive ervervsmessig luftfartsvirksomhet med egne eller leide fly. Det samme gjelder for selskaper som driver slik virksomhet på grunnlag av avtale med et annet selskap om bruk av sistnevntes lisens.

6-10.3.2 Utleie av luftfartøy

Fritatt fra avgiftsplikt er også utleie av luftfartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-10 første ledd.

Avgiftsfri utleie etter § 6-10 første ledd av «luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet» kan kun skje til leietager som har konsesjon/driftstillatelse etter luftfartsloven og som skal benytte luftfartøyet i denne virksomheten (U 2/77 av 25. mars 1977 nr. 8), jf. også kap. 6-10.3 ovenfor.

Skattedirektoratet uttalte 23. mars 1988 i et brev til et advokatfirma at et selskap som ikke selv driver yrkesmessig luftfartsvirksomhet, kan importere og deretter avgiftsfritt leie ut luftfartøyer til SAS. Flyklubber regnes ikke for å drive yrkesmessig luftfartsvirksomhet og utleie til slike klubber kan følgelig ikke skje avgiftsfritt (Av 28/81 av 13. november 1981 nr. 13).

Oslo byretts dom av 19. juni 1987

Byretten stadfestet bl.a. en foretatt etterberegning av avgift vedrørende utleie av fly som leieren ikke skulle bruke i yrkesmessig luftfart.