Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-10.4 § 6-10 annet ledd – Bygging og reparasjon mv. av luftfartøy

Skattedirektoratet har i brev av 29. november 2011 til et advokatkontor uttalt at avising av fly med tilhørende avisingsvæske er omfattet av fritaket. Dette er gjentatt i SKD 6/12 pkt. 3.2.1. I brevet vises det ellers til en uttalelse fra 1977 (U 2/77 av 25. mars 1977 nr. 7), der det er lagt til grunn at vask anses som en vedlikeholdstjeneste i motsetning til tømming av toalett, det siste iht. Skattedirektoratets brev av 25. januar 2000 til Luftfartsverket.

I KMVA 6332 kom nemda til at klager foretok reparasjon av driftsutstyr og ikke omsetning av slikt utstyr.

Et skattekontor har i brev av 14. mars 2013 til et flyselskap uttalt at en tjeneste som går ut på å være i beredskap i tilfelle behov for avising også er fritatt for avgift, idet beredskapstjenesten avgiftsberegnes etter de samme regler som gjelder for selve tjenesten.

For øvrig vises det til omtalen av den tilsvarende bestemmelse for skip i kap. 6-9.4.