6-13.2 Generelt om § 6-13

På bakgrunn av folkerettslige forpliktelser er det med hjemmel i tidligere lov § 70 gitt enkelte fritak for merverdiavgift ved innenlands omsetning til internasjonale militære styrker og kommandoenheter. Det vises til avtale mellom partene i traktaten for det nordatlantiske område om status for deres styrker (NATO SOFA-avtalen) datert 19. juni 1951, noteveksling mellom USA og Norge datert 27. juni 1952, tilleggsprotokoll om status for internasjonale hovedkvarterer opprettet i henhold til traktaten (Paris-protokollen) datert 28. august 1952 og tilleggsavtale mellom Norge og Det øverste allierte hovedkvarteret for transformasjon og Det øverste hovedkvarteret for de allierte styrker i Europa om de særlige vilkår som gjelder for opprettelse og drift av internasjonale militære hovedkvarterer på norsk territorium. Merverdiavgiftsloven gir i § 6-13 hjemmel for å videreføre og regulere disse fritakene nærmere i forskrift. Slike bestemmelser er gitt i FMVA §§ 6-13-1 til 6-13-6, som gir fritak for omsetning av varer/tjenester til amerikanske elementer, for omsetning av varer og tjenester fra kantine mv. på NATO-hovedkvarter til personell og offisielle gjester, for omsetning av øl til utenlandske NATO-styrker på øvelse, for omsetning av varer og tjenester i forbindelse med utenlandske NATO-styrkers forhåndslagring av militært utstyr i merverdiavgiftsområdet og for omsetning av drivstoff mv. til militære luftfartøy fra land tilsluttet NATO eller Partnerskap for fred-samarbeidet. Det presiseres at sistnevnte fritak (jf. FMVA 6-13-5) kun gjelder utenlandske luftfartøyer. FMVA §§ 6-13-1 og 6-13-2, begges annet ledd, fritar også omsetning av varer fra amerikanske militære enheter som oppholder seg permanent i merverdiavgiftsområdet, og NATO-hovedkvarter til nærmere angitt personell.

På bakgrunn av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (SDCA) ble fritaket for militære enheter fra USA utvidet fra 1. juli 2022. FMVA § 6-13-1 fikk tilføyd et nytt tredje ledd med diverse fritak for militære velferdsytelser, som både gjelder der amerikanske forsvarsmyndigheter selv drifter de militære velferdstjenestene og der det er inngått avtale med andre om driften.

Refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter er omtalt i M-10-3. Se også FMVA §§ 10-3-1 og 10-3-2.