Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-15.2 Omsetning av biologisk materiale

Bestemmelsen, som fritar for merverdiavgift omsetning av biologisk materiale til sykehus mv., er en lovfesting av et fritak gitt av Finansdepartementet 12. oktober 2005 med hjemmel i tidligere lov § 70.

Av merverdiavgiftsloven § 7-1 følger at biologisk materiale også er fritatt for avgift ved innførsel. § 7-1 henviser til § 6-15.

Fritaket fra beregning av merverdiavgift for biologisk materiale gjelder til tross for bestemmelsens generelle overskrift, ikke all innførsel og omsetning av biologisk materiale. Det er avgrenset med hensyn til hva som innføres, hvem som forestår innførselen og til hvilket formål materialet blir innført.

Finansdepartementet har i brev av 24. oktober 2008 til et advokatfirma lagt til grunn at omsetning av faktorkonsentrater til blødere for hjemmetransfusjon ikke er omfattet av fritaket.

Skattedirektoratet har i brev av 9. september 2011 til et skattekontor uttalt at fritaket i § 6-15 omfatter både blod, serum og antistoffer. Videre antas det at begrepet blod omfatter serum av så vel menneske- som dyreblod, blodplasma eller bestanddeler av dette. Forutsetningen er at varene er til bruk, undersøkelse eller kontroll for sykehus eller medisinske laboratorier. Skattedirektoratet presiserer at det ikke er grunnlag for å knytte tolkningen av § 6-15 til tolltariffens pkt. 30.02.

Skattedirektoratet har i brev av 5. november 2015 til et skattekontor antatt at fritaket omfatter vevs- og celleprøver samt sæd. Den aktuelle sak gjaldt innførsel av donorsæd foretatt av en fertilitetsklinikk. Skattedirektoratet tok ikke stilling til om fertilitetsklinikken oppfylte vilkårene for fritak, jf. kravet om at den som anskaffer det biologiske materialet må være «sykehus eller medisinske laboratorier».