6-18.2 Uttak av varer og tjenester til bedriftskantine

Fritaket for varer og tjenester for oppføring eller vedlikehold av kantiner korresponderer med mval. § 8-3 første ledd bokstav g.