Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-21.2 Generelt om utførsel av varer

Første punktum fritar for avgiftsplikt omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Fritaket omfatter omsetning av varer fra fastlandet til kontinentalsokkelen. Begrensningen i fritaket som fulgte av tidligere forskrift nr. 27 kap. 1, til bare å gjelde en nærmere bestemt kjøpergruppe, er ikke videreført ved utførsel til sokkelen. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

FMVA §§ 6-21-1 og 6-21-2 inneholder bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer til steder utenfor merverdiavgiftsområdet, herunder til bruk i petroleumsvirksomheten.

Etter § 6-21-1 første ledd, skal fritaket dokumenteres med tolldeklarasjon. Dette innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene. Videre kreves attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.

For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav g, oppstiller § 6-21-1 annet ledd et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Tollstempel er ikke lengre aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren, er heller ikke videreført.

§ 6-21-2 første ledd om utførsel av varer til petroleumsvirksomheten krever dokumentasjon i form av salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften 4-23-2 annet og tredje ledd.

For varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav f, følger det av § 6-21-2 annet ledd at fritaket skal dokumenteres med en skriftlig bestilling fra kjøperen. Kravet til salgsdokument og attestasjon for utførsel er det samme som etter § 6-21-1 annet ledd. Attestasjonskravet er nytt.

Eksport Det skal ikke betales avgift av omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, dvs. ikke bare til utlandet, men også til Svalbard og Jan Mayen.

Tidligere forskrift nr. 24 anga i kap. 1 de nærmere vilkår for avgiftsfritaket. Legitimasjonsreglene fulgte av tidligere forskrift nr. 35.

R 7 av 31. juli 1970 med tillegg, F 25. februar 1974, 24. juli 1975 og 14. juni 1977, Av 35/78 av 28. desember 1978, 6/80 av 28. april 1980, 15/82 av 4. juni 1982, 14/83 av 30. mai 1983, 4/84 av 23. januar 1984, 9/85 av 30. april 1985, 13/86 av 6. august 1986, 18/86 av 13. november 1986, 9/87 av 6. mai 1987, 4/99 av 7. april 1999 og SKD 13/01 redegjør nærmere for disse forskrifter med senere endringer. Selv om nevnte forskrifter ikke lenger gjelder, antas ovennevnte skriv fortsatt å være av interesse ved tolkingen av dagens bestemmelser. Legitimasjonsregler finner en nå som nevnt, i forskriftens §§ 6-21-1 og 6-21-2, se ovenfor.

Varer som i salgsøyeblikket befinner seg i utlandet og som kjøper rettslig sett får levert i utlandet, skal ikke avgiftsberegnes etter norske regler (F 10. mars 1972 og 17. oktober 1977).