6-21.2 Generelt om utførsel av varer

Første punktum fritar for avgiftsplikt omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Fritaket omfatter omsetning av varer fra fastlandet til kontinentalsokkelen. Begrensningen i fritaket som fulgte av tidligere forskrift nr. 27 kap. 1, til bare å gjelde en nærmere bestemt kjøpergruppe, er ikke videreført ved utførsel til sokkelen. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

FMVA §§ 6-21-1 og 6-21-2 inneholder bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer til steder utenfor merverdiavgiftsområdet, herunder til bruk i petroleumsvirksomheten.

Etter § 6-21-1 første ledd, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument, deklarasjon og attest for utførsel i samsvar med vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd.

For varer som er unntatt fra deklareringsplikt ved utførsel etter vareførselsforskriften § 5-9-5 første ledd, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd. Tollstempel er ikke lenger aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren er heller ikke videreført.

§ 6-21-2 første ledd om utførsel av varer til petroleumsvirksomheten krever dokumentasjon i form av salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd.

For varer som er unntatt fra deklareringsplikt, jf. vareførselsforskriften § 5-9-5 første ledd, skal fritaket dokumenteres med salgsdokument, attest for utførsel som nevnt i vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd og en skriftlig bestilling fra kjøperen. Bestillingen skal inneholde opplysninger som nevnt i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1–4.

Eksport  Det skal ikke betales avgift av omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, dvs. ikke bare til utlandet, men også til Svalbard og Jan Mayen.

Tidligere forskrift nr. 24 anga i kap. 1 de nærmere vilkår for avgiftsfritaket. Legitimasjonsreglene fulgte av tidligere forskrift nr. 35.

Varer som i salgsøyeblikket befinner seg i utlandet og som kjøper rettslig sett får levert i utlandet, skal ikke avgiftsberegnes etter norske regler.