6-23.2 Generelt om § 6-23

Omsetning av varer som etter tolloven § 4-30 legges inn på kjøpers tollager for utførsel, er fritatt for merverdiavgift. Det er et vilkår for fritak at varene skal utføres når de tas ut fra tollageret. Av informasjonshensyn er det tatt inn en henvisning til bestemmelsen i tolloven som inneholder reglene om tillatelse til opprettelse og drift av tollager.

Merverdiavgiftsforskriften § 6-23-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt hvoretter fritaket skal dokumenteres med salgsdokument der det fremgår at leveringsstedet er kjøperens tollager. Fritaket skal også dokumenteres med tolldeklarasjon der dette er nødvendig etter tollforskriften § 4-30-11 til § 4-30-14. Kravet om tolldeklarasjon der dette er nødvendig etter tollforskriften, ble ved en inkurie uteglemt ved fastsettelsen av merverdiavgiftsforskriften 15. desember 2009, men tatt inn ved endringsforskrift 6. januar 2012.