6-3.2 Generelt om fritaket for tidsskrifter

Fritaket er – som for aviser og bøker – begrunnet med at det ble ansett for uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord i et så lite språksamfunn som det norske.

Etter bestemmelsens første ledd skal det ikke betales avgift av omsetning av tidsskrifter som hovedsakelig (minst 80 %) omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer. Tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold er fritatt etter paragrafens annet ledd.

Elektroniske tidsskrift  Bestemmelsen ble utvidet 1. juli 2019 til også å omfatte elektroniske tidsskrift. Bakgrunnen for dette var ønsket om å likestille avgiftsbehandlingen av trykte, og elektroniske, tidsskrift og bøker, se mer i Prop 115 LS (2018-2019) kapittel 2.

Utgivere av tidsskrifter plikter å la seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret og har fradragsrett for inngående avgift.

Annonser  Også ved omsetning av avgiftsfrie tidsskrifter må det betales avgift ved omsetning av tjenester som gjelder tidsskriftsannonser.

Siste omsetningsledd  Fritaket gjelder kun i siste omsetningsledd.