Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-3.5 Levering fra trykkeri

Forskriftens § 6-3-6 omhandler de tilfeller hvor et trykkeri kan levere hele opplaget av et tidsskrift avgiftsfritt til en forening og de tilfelle hvor slik avgiftsfri levering kan skje av tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold. Bestemmelsen gjelder bare for utgivere av tidsskrifter som ikke er registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret, jf. bestemmelsens tredje ledd.

Når det gjelder omfanget av trykkerienes avgiftsfritak, har Skattedirektoratet i brev av 26. mai 2005 til et fylkesskattekontor uttalt at fritaket kun omfatter tradisjonelle trykkeritjenester i snever forstand. Skattedirektoratet har i brev av 15. mai 2008 til et advokatfirma fastholdt denne forståelsen av avgiftsfritaket. Tjenester som Grafisk designgrafisk design, er følgelig ikke omfattet av avgiftsfritaket.