Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-3.6 Utgivers meldeplikt

Forskriftens § 6-3-7 inneholder bestemmelser om meldeplikt for utgiver eller importør av et tidsskrift ved etablering eller introduksjon av et nytt tidsskrift samt meldeplikt ved senere endring av et tidsskrifts avgiftsmessige status.

Det vises også til R 24 av 25. april 1972, ajourført 12. mars 1974, samt T 3/73 av 10. desember 1973 nr. 5 vedrørende prøveperiode for importerte tidsskrifter.