Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-4.5 § 6-4 tredje ledd – Levering fra trykkeri

Merverdiavgiftsloven § 6-4 tredje ledd omhandler de tilfeller hvor et trykkeri kan fakturere hele opplaget av en avgiftsfri bok uten merverdiavgift. Bestemmelsen gjelder bare for utgivere av bøker som ikke er registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret.

Fotokopiering Fotokopiering er avgiftsmessig likestilt med trykking (Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.7)

Særtrykk Om særtrykk som bestilles og faktureres samtidig med hovedpublikasjonen – se Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.6.

Andre kostnaderEt departement reiste spørsmål om andre kostnader i forbindelse med utforming av en avgiftsfri bok som skulle utdeles gratis, herunder honorarer til tekstforfattere, billedredaktør og korrekturleser, falt inn under fritaket for trykkeritjenester. Skattedirektoratet la i et brev av 22. juni 2006 til grunn at fritaket kun omfatter trykkeritjenester i snever forstand, jf. kap. 6-3.5 foran om tidsskrifter. 635.2 Forskriftsfullmakten § 6-35

Bestemmelsene i FMVA kapittel 6 som gjelder registrerings- og dokumentasjonsplikt, er gitt med hjemmel i mval. § 6-35. Bakgrunnen for en felles fullmaktsbestemmelse i § 6-35 er at svært mange paragrafer i lovens kapittel 6 har behov for en slik bestemmelse. For å unngå for mange gjentakelser og en oppsvulming av lovteksten, har en valgt en forskriftshjemmel for hele kapitlet. De ulike registrerings- og dokumentasjonsbestemmelsene er plassert der de materielt sett hører hjemme, for eksempel er registrerings- og dokumentasjonsplikten for transporttjenester, § 6-28, plassert i FMVA § 6-28-3. Forskriftsbestemmelsen i § 6-35 var tidligere § 6-34, men plasseringen ble endret med virkning fra 1. januar 2012.

FMVA § 6-35-1 inneholder generelle bestemmelser om oppbevaringsplikt mv. til FMVA kapittel 6.