Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-9.5 § 6-9 tredje ledd – Berging av fartøy uført fra fartøy

Berging Merverdiavgiftsloven § 6-9 tredje ledd fritar for merverdiavgift bergingstjenester fra alle typer fartøy, ikke bare fra spesialbygde eller spesialutrustede bergings- eller redningsfartøy. Sistnevnte fartøy er følgelig ikke lenger særskilt nevnt i lovteksten, se for øvrig F 1. juli 1974 og Av 10/85 av 24. mai 1985 nr. 2.

Sleping Berging av alle slags fartøy omfattes av bestemmelsen. Berging omfatter også sleping som inngår som del av bergingen, derimot ikke sleping utenom berging eller undervannsarbeider som er selvstendig oppdrag mv., jf. imidlertid kap. 6-30.

Assistanse Det må videre trekkes en grense mot assistanse, som ikke omfattes av fritaket i § 6-9 tredje ledd. Spørsmålet om det foreligger avgiftsfri berging må avgjøres under hensyn til de konkrete omstendigheter i hvert tilfelle, herunder faren som det bergede fartøy, dets passasjerer eller last har vært utsatt for (jf. F 1. juli 1974 og Av 10/85 av 24. mai 1985 nr. 3).

BergelønnEt vesentlig kriterium for om det foreligger berging vil være om det utbetales bergelønn.

Redningsselskapet Skattedirektoratet har i et brev av 9. april 2003 til Finansdepartementet bl.a. vurdert om Redningsselskapets tjenester faller inn under avgiftsfritaket. Finansdepartementet har i brev av 8. oktober 2003 til et advokatfirma sluttet seg til Skattedirektoratets uttalelse, herunder at dette fritaket bare omfatter tjenester der den som assisteres er utsatt for en viss fare.