7-1.2 Avgiftsfritakene ved innførsel

Merverdiavgiftsloven § 7-1 viser til diverse unntak og fritak for varer oppregnet i loven og som gjelder ved innenlandsk omsetning. Henvisningene innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av de nevnte varer og på de tilsvarende vilkår som gjelder ved innenlandsk omsetning. Innholdet i avgiftsfritakene nevnt i § 7-1 korresponderer således fullt ut med de tilsvarende fritak for avgiftsplikten ved innenlandsk omsetning. Det vises derfor generelt til omtalen av de forskjellige paragrafer som det henvises til i § 7-1.

Gyldige betalingsmidlerHenvisningen til § 3-6 bokstav d innebærer at det gis avgiftsfritak for innførsel av gyldige norske og utenlandske betalingsmidler, herunder sedler og mynter. Minnemynter som ikke er gyldige som betalingsmiddel, faller følgelig utenfor dette avgiftsfritaket. Det vises til nærmere omtale i kap. 3-6.7.

Egne kunstverkHenvisningen til § 3-7 fjerde ledd innebærer at det gis avgiftsfritak dersom nålevende kunstnere innfører egne originale kunstverk, eventuelt dersom innførselen skjer ved mellommann i kunstnerens navn. Det innrømmes også fritak når et kunstverk kjøpes direkte fra kunstneren i utlandet eller gjennom mellommannen. Avgiftsfritaket gjelder uavhengig av hvem som står som mottaker på deklarasjonen, så lenge importen skjer direkte fra kunstneren eller fra kunstnerens mellommann. Både privatpersoner, organisasjoner og næringsdrivende generelt kan opptre som mellommenn.

Hva som regnes som et kunstverk er definert i FMVA § 1-3-2. Bestemmelsens første ledd bokstav a ble endret med virkning fra 15. november 2016, og bestemmelsens første ledd bokstavene b, c og d ble endret med virkning fra 9. mars 2017. Kriterier som skal legges til grunn for om varen er å anse som kunstverk fremkommer av nytt tredje ledd i bestemmelsen. Endringene innebærer i hovedsak en videreføring av fritaket, men vil også utvide fritaket til å omfatte flere typer trykk og installasjoner, da avgrensningen etter tolltariffen er fjernet. Når det gjelder fotografier er det i § 1-3-2 annet ledd satt bestemte vilkår for at fotografiet skal kunne anses som kunstnerisk. Det vises for øvrig til omtalen i kap. 3-7.6.1, som også er anvendelig ved innførsel av kunstverk. Dersom et kunstverk blir innført av noen som ikke tilfredsstiller vilkårene i § 7-1, jf. § 3-7 fjerde ledd, kommer regelen i lovens § 4-11 annet ledd til anvendelse, hvoretter beregningsgrunnlaget kan settes til 20 %.

SamleobjektHenvisningen til § 3-18 innebærer at det gis avgiftsfritak for innførsel av norske og utenlandske frimerker, sedler og mynter som er samleobjekter. Det vises for øvrig til kap. 3-18.2 om den nærmere avgrensning av begrepet «samleobjekt» for disse varetypene.

Aviser, tidsskrifter og bøkerHenvisningen til §§ 6-1, 6-3 og 6-4 innebærer at det gis avgiftsfritak for innførsel av aviser, herunder elektroniske aviser, tidsskrifter, herunder elektroniske tidsskrifter, og bøker, herunder elektroniske bøker, i samme utstrekning som det gis fritak for den tilsvarende innenlandske omsetning og på de samme vilkår. Det vises også til de nærmere avgrensninger som er fastsatt for aviser i FMVA § 6-1-1, for tidsskrifter i FMVA §§ 6-3-1 flg. og for bøker i FMVA §§ 6-4-1 og 6-4-2. Disse bestemmelsene vil også gjelde ved innførsel av slike varer. Om de nærmere vilkår for fritakene vises det til kap. 6-1.2 om aviser, kap. 6-3.3 om tidsskrifter og kap. 6-4.3 om bøker.

ElbilerHenvisningen til § 6-7 første ledd innebærer at det gis avgiftsfritak for innførsel av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til fremdrift. Hybridbilene vil således falle utenfor fritaket. Fritaket gjelder alle kjøretøy som blir drevet fram bare med elektrisk motor og som er registreringspliktige etter vegtrafikkloven. I praksis innebærer dette at fritaket gjelder alle kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, dvs. mopeder, motorsykler, beltemotorsykler, personbiler, busser, lastebiler mv. Elektriske kjøretøy som brukes på golfbaner og elektriske kjøretøyer som brukes innendørs på flyplasser vil eksempelvis falle utenfor. Avgiftsfritaket ved innførsel gjelder både nye og brukte kjøretøy. Da fritaket ved innenlandsk omsetning og innførsel er likelydende, vises det følgelig også til omtalen av § 6-7 første ledd i kap. 6-7.3 flg.

Batterier til elbilerVed lov 13. desember 2013 nr. 128 ble omsetning av batterier til elbiler fritatt for merverdiavgift, se kap. 6-7.4. Ved samme endringslov ble også batterier til elbiler fritatt for merverdiavgift ved innførsel. Lovendringen trådte i kraft 1. juli 2015.

Biologisk materialeHenvisningen til § 6-15 innebærer at det gis avgiftsfritak for innførsel av biologisk materiale, slik som menneskeorganer, blod mv. som sykehus eller medisinske laboratorier skal bruke til undersøkelse, kontroll mv. Det vises til nærmere omtale i kap. 6-15.2.