8-3.9 § 8-3 annet ledd – Varer til bruk for luftfartøy eller fartøy på minst 15 meter i utenriks fart

Merverdiavgiftsloven § 8-3 annet ledd om varer til bruk for luftfartøy/fartøy i utenriks fart, er en videreføring av praksis vedrørende tidligere forskrift nr. 24 § 14 annet ledd første punktum. Bestemmelsen gir rett til fradrag for inngående avgift på varer som nevnt i § 8-3 første ledd, for eksempel for kjøp av kunst og antikviteter til fartøy i utenriks fart. Når det gjelder hva som anses som utenriks fart, vises det til definisjonen i FMVA § 1-3-7.

Det er i FMVA § 8-3-3 gitt nærmere regler om dokumentasjon og registrering av regnskapsopplysninger. Dette er en videreføring av vilkårene i tidligere forskrift nr. 35 punkt 6 første og annet ledd.