Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

8-6.1 Forarbeider og forskrifter

8-6.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009)Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 19.12.2014 nr. 84: Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 og Innst. 4 L (2014-2015). Klargjøring av fristen for å framsette krav om tilbakegående avgiftsoppgjør
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69)Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 21 (2001–2002). Omtale av praksisomlegging for blant annet tilbakegående avgiftsoppgjør

8-6.1.2 Forskrifter

– FMVA §§ 8-6-1 og 8-6-2