8-6.4 § 8-6 første ledd femte punktum – Treårsfristen gjelder ikke for kapitalvaren fast eiendom

Det følger av § 8-6 første ledd femte punktum at kravet om at tilbakegående avgiftsoppgjør kun kan framsettes for anskaffelser foretatt i en periode på tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ikke gjelder for kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b. Bakgrunnen for dette er at utvikling av fast eiendom kan gå over lang tid. For slike tilfeller taler ikke tidsforløpet i seg selv mot fradragsrett for inngående avgift.

KMVA 7565 av 18. februar 2013

Treårsfristen for fremsettelse av krav om tilbakegående avgiftsoppgjør var oversittet fordi oppført bygg var fullført i desember 2007. På dette tidspunkt var ikke bygget en «kapitalvare», siden merverdiavgiftsloven § 9-1 første ledd presiserer at det kun er objekter som er anskaffet, fremstilt eller fullført etter 31. desember 2007 som kan defineres som «kapitalvarer». Særregelen om ingen frist i merverdiavgiftsloven § 8-6 første ledd siste punktum kom da ikke til anvendelse. Dissens 3–2.

Tilbakegående avgiftsoppgjør ved utvidelse av avgiftspliktenDet gis ikke tilbakegående avgiftsoppgjør for anskaffelser til virksomhet som før utvidelse av avgiftsplikten lå utenfor loven.