Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Millionunndragelser i rengjøringsbransjen i Oslo 2005

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Oslo fylkesskattekontor har i 2005 opprettholdt sin kontrollinnsats mot rengjøringsbransjen. Stedlige kontroller (bokettersyn) i 2005 viser at betydelige skatte- og avgiftsbeløp unndras fra beskatning.

I alt ble det avholdt 24 bokettersyn. For disse virksomhetene er det totalt foreslått å øke inntektene med 21 millioner kroner, og øke grunnlagene for beregning av merverdiavgift med 33,3 millioner kroner og for arbeidsgiveravgift med 3,9 millioner kroner. Det er funnet alvorlige brudd på regnskapsloven. Flere av sakene er foreslått anmeldt til politiet.

Bransjen har gjennom tidligere års kontroller vist seg å være en høyrisikobransje for unndragelse av skatt og avgift. 21 av de 24 bokettersynene endte med etterberegning av skatt og avgift. I disse virksomhetene ble det også avdekket store regnskapsmangler.

Grove regnskapsmangler

De fleste kontrollene viste grove brudd på regnskapslovens bestemmelser. Av disse var de vanligste:

  • regnskap manglet helt eller delvis
  • salgsdokumenter (fakturaer) tilfredsstilte ikke kravene til formelt innhold
  • inntekter og kostnader var ikke legitimert ved bilag
  • private forhold var kostnadsført i regnskapet

Enkelte virksomheter oppgir at føring av regnskap er dyrt, og at dette er grunnen til at de ikke har ført regnskap.

Det skjer ofte at Oslo fylkesskattekontor mottar uførte bilag i plastposer. Det er også vanlig å motta ”regnskap” som er utarbeidet av virksomheten selv, uten at de har den kompetanse som kreves for regnskapsføring.

Disse kontrollene resulterer ofte i flere regnskapspålegg. Regnskapspålegg som kunne vært unngått ved bruk av regnskapsfører.

Kjøpers aktsomhetsplikt

Flere virksomheter hadde unnlatt å registrere seg i manntallet for merverdiavgift til tross for at de var registrert i Enhetsregisteret.

Kjøperne oppfordres til å ta kontakt med fylkesskattekontorene når de er i tvil om rengjøringsvirksomheten er registrert i manntallet for merverdiavgift. Brudd på kjøpers aktsomhetsplikt i denne forbindelse kan medføre fradragsnekt for inngående merverdiavgift.

Bokettersynene har vist at også seriøse oppdragsgivere ofte benytter seg av useriøse rengjøringsvirksomheter. Gjennom kontakt med disse oppdragsgiverne kommer det frem at de ikke har hatt mistanke om at rengjøringsvirksomhetene unndrar skatter og avgifter til tross for forhold som:

  • stadige konkurser med oppstart ny virksomhet samme dag
  • stadige endringer av bankkonti
  • krav om bare kontant betaling.

Annet

I 2005 er det påvist saker som antas å vedrøre fiktiv fakturering. Hensikten er å oppnå ureglementert fradrag for inngående merverdiavgift og kostnader i forbindelse med bruk av ”svart” lønn til ansatte.

Med hensyn til best mulig utvelgelse har vi vurdert en rekke tips. For å få oversikt over renholdsbransjen, henvendte Oslo fylkesskattekontor seg i 2005 til et større antall oppdragsgivere. Disse ble forespurt om å sende inn diverse opplysninger om renholdsfirmaene som ble benyttet. Det er også innhentet informasjon fra forskjellige offentlige registre.

I mange saker er det foreslått å anmelde forholdet. Det kommer opp saker for retten i 2006. Foreløpig er det avsagt dom i 2 saker. Begge har ført til domfellelse og bøter.

Saker med mistanke om trygdemisbruk blir oversendt til trygdemyndighetene.

Oslo fylkesskattekontor har hatt en god dialog og samarbeid med bransjeorganisasjonene. Det er avholdt flere møter/seminarer hvor det bl.a. er informert om vårt arbeid, og hvordan de antatt seriøse kan være med og bidra til mindre ”svart” arbeid i bransjen.