Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kronikk

Nødvendig samarbeid med behov for tydeliggjøring

  • Published:

Gjennomgangen av Skatteetatens behandling av Transocean-saken viser at etatens samarbeid med Økokrim i etterforskning av straffesaker bør formaliseres og tydeliggjøres. 

av skattedirektør Hans Christian Holte.

En sentral balansegang for Skatteetaten er på den ene siden å sikre en god etterlevelse av skattereglene og på den annen side hensynta skattyters påkjenning ved å være utsatt for kontroller og rettslige avklaringer. Videre skal vi være effektive, samtidig som likebehandling og rettssikkerhet må ivaretas godt.

I Transocean-saken er det skapt et inntrykk av rettssikkerhet i fare. Selskap og enkeltpersoner ble frikjent for alvorlige anklager om å ha bidratt til unndragelse av skatt, og Skatteetaten nådde bare delvis frem i skattesakene. Er Transocean-saken et eksempel på trussel mot rettssikkerheten? Jeg mener nei. Men saken viser at det viktige samarbeidet mellom Økokrim og Skatteetaten må formaliseres og tydeliggjøres gjennom et konkret avtaleverk og prosessbeskrivelser.

Transocean-sakskomplekset er en av de største sakene Skatteetaten noensinne har hatt til behandling. Den er på mange måter ekstraordinær, men det ligger mye læring i å se på det spesielle. Transocean-saken strekker seg over mange år, og tar for seg mange forhold og problemstillinger.

Etter frifinnelsen er det satt søkelys på påtalemyndighetens vurderinger og på samarbeidet med Skatteetaten i etterforskning og rettslig oppfølging.

Riksadvokaten satte ned et utvalg for å granske Økokrims rolle. Skatteetaten har ikke vært gjenstand for samme gransking, men også vi bør og skal ta lærdom av denne saken. Jeg har derfor fått gjennomført en evaluering av Skatteetatens håndtering av Transocean-sakskomplekset. Gjennomgangen er foretatt av vår internrevisjonen med bistand fra et eksternt advokatfirma.

Skatteetaten offentliggjør denne interne evalueringen fordi vi mener at den har offentlig interesse. Saken berører viktige prinsipielle spørsmål, blant annet om samarbeid mellom kontrollorgan og påtalemyndighet.

Konklusjonene til Riksadvokatutvalget, er av noen tolket dithen at samarbeidet mellom Økokrim og Skatteetaten er uheldig.  Mitt klare standpunkt er at samarbeidet er helt nødvendig, men bør tydeliggjøres.

Skatteetatens evalueringsrapport viser at det generelt ikke er grunn til å kritisere Skatteetatens samarbeid med Økokrim. Samarbeid er forutsatt i lovgivningen og akseptert av domstolene. Motsatt av hva Riksadvokat-utvalget konkluderer med, konkluderer vår rapport med at det er akseptabelt at saksbehandlere som har deltatt i ligningsbehandlingen bistår politi og påtalemyndighet i straffesak. Dette fordi blant annet Høyesterett (Rt.2013) har lagt til grunn at ansatte i Skatteetaten i relativt stort omfang kan jobbe parallelt med ligningssak og straffesak.

Samtidig har undersøkelsen vist at det er forhold ved samarbeidet i Transocean-saken Skatteetaten kan ta læring av. Evalueringen avdekker forhold som gjør det forståelig at det stilles spørsmål om sammenblanding av roller.  Skattedirektoratet har et ansvar for å sørge for å gjennomgå retningslinjer som gjør det tydelig at Skatteetaten har helt og fullt ansvar for vurdering av skattesaker. Påtalemyndigheten har helt og fullt ansvar for å vurdere straffeforfølgning. I et samarbeid mellom skattemyndighet og påtalemyndighet er det nødvendig å skille klart mellom disse rollene. Dette må kunne ettergås ved grundig dokumentasjon av saksbehandling, beslutninger som å gå til søksmål, anke/ikke anke. Her viser evalueringen at vi kan bli bedre. Dette er et sentralt læringspunkt som vi må følge opp.

Samfunnet har mye å tjene på å utnytte etatens spisskompetanse i skattesaker. Det er viktig at dette ikke er et spørsmål om kapasitet. Skatteetaten skal ikke bøte på manglende ressurser i politiet. Men den særskilte kompetansen vi har, må kunne tas i bruk som bistand i etterforskning av mulig skattekriminalitet. Jeg mener det er viktig og riktig at vi bruker vår spisskompetanse i egen saksutredning og som bistand til politiets etterforskning. Det er adgang til dette i dag, og det bør fortsette å være slik. Det er vesentlig, og ønskelig, med et velfungerende, effektivt og godt samarbeid mellom etater. Forventningen om et effektivt slikt samarbeid kommer også klart til uttrykk i regjeringens strategi for bekjempelse av arbeidslivskriminialitet.

Vi vil være tjent med å tydeliggjøre samarbeidsavtalen med politiet slik at vi unngår fremtidige uklarheter om form, innhold og praktisering av samarbeidet, og en bekymring for rettssikkerheten. Godt belyste skattesaker både sivilt og i straffesporet er den beste beskyttelsen rettssikkerheten kan ha.