Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kronikk

Skatteetaten kan bidra til fremgang i utviklingsland

  • Published:

Skatteadministrasjoner i utviklingsland kan ha nytte av et samarbeid med Skatteetaten for å øke deres bidrag til mobilisering av landets egne ressurser til økonomisk utvikling. Men det er ikke bare rett frem.

Kronikk trykket i Vårt land 12. april 2018.
Av skattedirektør Hans Christian Holte.

Da jeg overtok som skattedirektør i 2013 hadde Skatteetaten i tre år samarbeidet med skatteadministrasjoner i tre afrikanske land. Målet var å styrke deres kapasitet til å kreve inn vedtatte skatter og avgifter, spesielt fra multinasjonale selskaper. Nå, fem år senere, er alle disse prosjektene avsluttet og vi har fått mye erfaring med hva som fungerer og hva som ikke gjør det i et slikt samarbeid. Jeg mener vi har noe å bidra med i denne sammenheng og har derfor stor tro på gode effekter av nye samarbeidsprosjekter mellom Skatteetaten og NORAD.  

Betydningen av en velfungerende skatteetat for økonomisk utvikling

Det er vanskelig for et land å redusere fattig­dom gjennom økonomisk utvikling. I de fleste utviklingslandene ligger skatteinngangen målt som en andel av brutto­nasjonal­produktet under halvparten av hva den er i utviklede land. Det ligger derfor et betydelig potensiale i å mobilisere nødvendige finansielle ressurser gjennom økt skatteinngang istedenfor å forbli avhengig av finansiell bistand utenfra. Dette er en ønsket utvikling internasjonalt som blant annet er nedfelt i FNs bærekraftsmål

Fra myndighetenes side kan skatteinngangen økes gjennom tiltak rettet mot skattepolitikk eller skatteadministrasjon. Som skatte­administrasjon har vi gode forutsetninger til å kunne bistå utviklingslandene på det sistnevnte området. I fjor avsluttet vi det siste av tre UD-finansierte samarbeids­prosjekter (Mosambik, Tanzania og Zambia). I alle tre land resulterte prosjektene i en direkte målbar økning i skatte­inngangen på minimum 10 ganger prosjektenes samlede kostnader. Det alene er oppsiktsvekkende resultater. Men det vi er mest opptatt av, er å få til en varig styrking av kapasiteten til å oppkreve skatt hos de skatteadministrasjonene vi samarbeider med.

Hvordan oppnå gode, langsiktige resultater?

En av de viktigste forutsetningene, er en samarbeidspartner som er åpen og har både potensialet og viljen til å øke sin kapasitet. Det har vi lykkes spesielt godt med i Zambia.

Styrken i vår tilnærming, går på å holde den nødvendige distansen til landets skattytere, og samtidig arbeide så tett som mulig på de aktuelle utfordringene. Vi involverer partenes medarbeidere mest mulig i utviklingen av løsninger, istedenfor å gjøre jobben for dem. Og vi prøver å være lyttende, istedenfor å være belærende.

Det er også en stor fordel for oss å kunne jobbe på områder som f. eks. bokettersyn og innfordring der man relativt raskt kan få til målbare skatteeffekter. Dette skaper verdifull tillit og engasjement på alle nivåer hos våre samarbeidspartnere.

Kunne vi ha gjort ting bedre?

Svaret på det er ja. Vi har erfart at det er viktig å være nøye i valget av samarbeids­partner og samarbeidsområder. Vi har også lært at tett oppfølging er ressurskrevende, men avgjørende for å oppnå gode resultater.Det er også viktig å arbeide helhetlig og ikke gape over for mye.  

Hva får vi selv ut av det?

Involvering i dette arbeidet styrker vår kunnskap om skatt samtidig som det gir en mer helhetlig forståelse av vårt eget skattesystem. Jeg mener vi her har noe å bidra med. Syv år med bistandsarbeid har gitt oss bedre innsikt i hva som gir resultater og hva som skal til for å bli bedre. Det er verdifull erfaring å bygge videre på.

Hans Christian Holte
skattedirektør