Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Pressemelding

Utlignet petroleumsskatt på 184,6 milliarder kroner

  • Published:

Important information

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 184,6 milliarder kroner for 2010. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel.

Listen viser også at statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon samlet sett ble 10,2 milliarder kroner.

Les pressemeldingen og les skattelistene her på pdf her

Petroleumsskatten betales andre halvdel av inntektsåret og første halvdel av etterfølgende år fordelt på seks terminer, og for 2011 utgjør terminskatten 241,1 milliarder kroner.

Torsdag 1. desember 2011 legger Oljeskattekontoret ut skattelisten for 2010 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel. Listen viser at utlignet skatt fra selskapene i skatteposisjon blir på 184,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 30,5 milliarder kroner fra 2009.

Petroleumsproduksjonen falt i samme periode med 4,1 prosent, oppgangen skyldes derfor hovedsakelig at prisene på petroleumsprodukter steg, deriblant Brent blend som i snitt lå 28 prosent høyere i 2010 enn i 2009 (kilde: SSB).

20 av selskapene som opererer på norsk kontinentalsokkel var i skatteposisjon i 2010. Samlet skattemessig resultat for disse selskapene var på 250,6 milliarder kroner, hvorav staten krever innbetalt 184,6 milliarder, i skatt. Skatten utgjør 73,6 prosent av overskuddet, noe som skyldes at selskapene i tillegg til ordinær selskapsskatt på 28 prosent, betaler en særskatt på 50 prosent på inntekten fra sokkelvirksomheten. Av den betalte skatten står de fire største skattyterne for 84 prosent (ExxonMobilselskapene anses her som ett selskap).

Refusjon av skatteverdien av letekostnader

Staten refunderer skatteverdien på 78 prosent av lete- og undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon. For 2010 utgjør dette beløpet 10,2 milliarder kroner fordelt på 38 selskaper. Refusjonsordningen ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Formålet med ordningen var å likestille nye selskaper i letefasen med etablerte selskaper i skatteposisjon som kan utnytte skattefradraget samme år som letekostnadene påløper. Dersom selskapene i underskuddsposisjon ikke krever skatteverdien av letekostnadene refundert, vil letekostnadene kunne føres til fradrag senere med et rentetillegg som sikrer uendret verdi av fradragsberettigede kostnader.

Ordningen reduserer dermed inngangsbarrierene, spesielt likviditetsbehovet, for mindre petroleumsselskaper som ønsker å drive leting på norsk sokkel. Fra 2005 til 2007 steg antallet selskaper som søkte utbetalt skatteverdien av letekostnader fra 13 til 40. Etter 2007 har antallet blitt liggende på dette nivået. Beløpet som kreves refundert har imidlertid økt årlig fra 415,5 millioner kroner i 2005 til 10,2 milliarder i 2010.

Fravikelser ved årets ligning

Det er Oljeskattenemnda som fastsetter ligningen for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Ved ligningen for 2010 ble det foretatt rundt 260  fravikelser med den følge at selskapenes skattbare inntekt økte med nesten 3 milliarder kroner. Av dette beløpet er 1,8 milliarder kroner relatert til internprising, dvs. kjøp og salg av varer og tjenester mellom to ikke-uavhengige selskaper.

Terminskatt

Petroleumsselskapene betaler skatten over 6 terminer. For 2011 er det skrevet ut terminskatt med 241,1 milliarder kroner. Det er oljeselskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt som ligger til grunn for beregningen av terminskatt. Beregningene er i hovedsak basert på realiserte priser første halvår 2011, mens det for andre halvår er benyttet estimater.

Skattelister

I henhold til ligningsloven § 8 – 8 vil skattelisten for inntektsåret 2010 være lagt ut i Oljeskattekontorets lokaler i Brynsveien 16 i Oslo fra 1. desember 2011. Nærværende pressemelding inkludert skattelisten vil dessuten være tilgjengelig på internett sammen med tidligere års pressemeldinger på følgende adresse:
http://www.skatteetaten.no/osk

På grunn av lovbestemmelser som gjaldt for inntektsåret 2003 – 2005 finnes det ikke skattelister for disse årene på det nevnte nettstedet. Imidlertid har selskapene samtykket til offentliggjøring av skattetall for 2004 – 2005 gjennom Utenriksdepartementet. Den aktuelle adressen er:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2006/transparens.html?id=468578