Dekor lav

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Viktig informasjon

Søknadsfristen for juli og august 2020 var 5. november 2020.

Søknadsfristen for oktober, november og desember 2020 var 1. mars 2021.

Søknadsfristen er endelig, og det er ikke mulig å søke om tilskudd for disse månedene nå.

Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må du sende inn en ny søknad.

Det kan kun søkes om tilskudd for ansatte som var helt eller delvis permittert den 31. august 2020. De ansatte må ha vært i arbeid i hele perioden det søkes tilskudd for (fra 1. oktober/november/desember) og frem til 1. februar.

Slik permitterer du riktig (NAV)

Det kan ikke søkes om tilskudd for ansatte som ble permittert etter 31. august. Hvis foretaket har tatt tilbake ansatte i arbeid før 1. september, kan det heller ikke søkes om tilskudd for disse.

Med ansatte menes arbeidstakere som arbeider i foretaket og som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet fra arbeidsgiver. Også lærlinger regnes som ansatte etter denne ordningen.

Frilansere/oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende er ikke å regne som ansatte og det kan ikke søkes tilskudd for disse. Selvstendig næringsdrivende kan søke for sine ansatte, men er ikke selv å regne som ansatte. 

Du kan kun søke tilskudd for ansatte som er registrert permittert i Aa-registeret.

 

Dersom ett eller flere av punktene gjelder ditt foretak, så kan du ikke søke:

 • Foretaket er under konkursbehandling.
 • Foretaket har sendt melding til retten og bedt om konkursbehandling.
 • Foretaket er registrert i Foretaksregisteret under avvikling.
 • Foretaket har personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.
 • Foretaket har kreditorer som har sikret seg særskilt rett i betalinger til søkerens konto som medfører at støtte ikke vil kunne brukes til dekning av lønnskostnader.

Et foretak som er under konkursbehandling, jf. konkursloven kapittel VIII, kan ikke få tildelt eller utbetalt tilskudd. Et foretak er i denne sammenheng under konkursbehandling fra det tidspunktet tingretten har avsagt kjennelse om konkursåpning ("åpningsdag"). Heller ikke foretak som er begjært tvangsoppløst etter reglene i kapittel 16 i aksjeloven eller allmennaksjeloven har rett på tilskudd.

Foretak som er i forhandlinger med sine kreditorer i medhold av Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), anses ikke å være under konkursbehandling. Disse foretakene kan derfor søke om tilskudd.

Foretaket må tilfredsstille alle kravene om å:

 • Drive aktivitet som er lovlig
  • Foretak som driver innen rengjøring, bemanning, bedriftshelsetjeneste eller asbestfjerning, skal være godkjent og registrert hos Arbeidstilsynet etter gjeldende regler.
  • Kjøretøyverksteder skal være oppført i Statens vegvesens register.
  • Elektrikervirksomheter skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
  • Foretak skal ellers ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.
 • Kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur.
 • Dersom foretaket er skattepliktig; ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020. Skattefrie institusjoner må være ajour med eventuell mva-melding og forskuddstrekk.
  Viktig informasjon

  Hvis du har restanser forfalt før 29. februar 2020, må disse gjøres opp før du kan søke. Du bør vente noen dager fra innbetaling før du søker, slik at betalingen er registrert.

 • Ha levert pliktige rapporteringer og meldinger med forfall før 1. oktober.

Er foretaket etablert før 1. januar 2019 må foretaket også ha levert skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018.

 

Enkeltpersonforetak (ENK) og selskap (AS) må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent for måneden du skal søke tilskudd for.

Slik finner du omsetningsfallet for tilskuddsmåneden

Det er ikke krav om omsetningsfall for institusjon eller organisasjon som omfattes av skatteloven § 2-32 og som ikke driver skattepliktig virksomhet. I disse tilfellene gis det tilskudd på 10 000 kroner per månedsverk.

Hvis foretaket er en institusjon eller organisasjon som også driver skattepliktig virksomhet, kan du velge om tilskudd skal beregnes på samme måte som for enkeltpersonforetak (ENK) og selskap (AS) eller etter metoden for skattefri institusjon eller organisasjon.

 

Feil eller mangler i rapporteringen i søknadsmåneden kan føre til avslag, så det er viktig at:

Foretaket er registrert i Aa-registeret

Arbeidsgiver må være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) med alle relevante opplysninger rundt arbeidsforholdet til sine ansatte for perioden mai til og med september. Det kan kun søkes tilskudd for ansatte som er registrert permittert i Aa-registeret.

Frilansere/oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende er ikke å regne som arbeidstakere og skal derfor ikke stå registrert her. Selvstendig næringsdrivende kan søke for sine ansatte, men er ikke selv å regne som ansatte. 

Du har rapportert alt som er pliktig og rapporteringen er riktig

Som arbeidsgiver er du pliktig til å rapportere alle dine arbeidstakere til registeret via a-meldingen.

Du må ha rapportert alt som er pliktig, og rapporteringen i a-meldingen må være riktig før du søker tilskudd.

Før du søker anbefaler vi at du bestiller en avstemmingsrapport som oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for måneden(e) du søker for. Her bør du sjekke at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsdato for de ansatte du søker tilskudd for.

Antallet månedsverk du oppgir i søknaden må stemme overens med det som er rapportert til Aa-registeret. Informasjon om permitterte ansatte og stillingsprosent finner du under fanen "Arbeidsforhold" i avstemmingsrapporten.

Hvis du ser at du har rapportert feil, må du rette opp feilen før du søker om tilskudd.

For å kunne søke om tilskudd, må du ha tatt ansatte som var permitterte per 31. august 2020 tilbake i jobb innen inngangen til måneden det søkes støtte for. 

De ansatte må være tatt tilbake i minst samme stillingsprosent som før permitteringen. Du får ikke tilskudd for ansatte som kun tas delvis tilbake fra permittering.

Eksempel:

 • En ansatt i full stilling (100 prosent) som per 31. august 2020 var permittert med 50 prosent, må tas tilbake i 100 prosent stilling.
 • En ansatt med 50 prosent stilling og som per 31. august var permittert 100 prosent, må tas tilbake i minst 50 prosent stilling.
 • En ansatt med 100 prosent stilling og som per 31. august var permittert 100 prosent, og tas tilbake i 80 prosent stilling, kvalifiserer ikke for tilskudd.

Det er viktig at du sjekker at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsgrad i a-meldingen før du søker om tilskudd.

Ansatte på timesbasis

Det kan ikke søkes tilskudd for ansatte uten fast stillingsprosent. Dersom man er fast ansatt på timebasis, må foretaket regne om timer til stillingsprosent.

Det kan kun søkes tilskudd for antall timer som er fastsatt i den ansattes arbeidsavtale, selv om den ansatte har arbeidet mer enn dette i søknadsmåneden.

For å innfri kravene må den ansatte ha minst like mange timer etter å blitt tatt tilbake fra permittering som tidligere.

Sykemelding og annet fravær

Lønnskostnadene til den ansatte kan ikke være dekket av folketrygden eller andre offentlige tilskuddsordninger. De ansatte må tas tilbake i aktivt arbeid.

Det kan ikke søkes tilskudd for ansatte som er sykemeldt og hvor lønnskostnadene dekkes av folketrygden ved inngangen til søknadsmåneden. Dersom en ansatt blir sykemeldt i løpet av søknadsmåneden, kan man likevel søke om tilskudd.

Eksempel
Den ansatte er sykemeldt fra 3. oktober til 2. november. Det kan søkes om tilskudd for oktober, men ikke for november.

Det gis kun tilskudd for ansatte som har vært i arbeid i hele perioden det søkes støtte for, og som fortsatt er i arbeid frem til 1. februar.

Det kan ikke søkes tilskudd for de ansatte som er tatt tilbake fra permittering som enten selv har sagt opp eller er sagt opp av arbeidsgiver før 1. februar.

Den ansatte kan avvikle ferie i oktober/november/desember, men det kan ikke tas ut ulønnet ferie/permisjon.

 

Du kan ikke søke tilskudd for ansatte som er tatt tilbake fra permittering hvis du samtidig har permittert, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte som fyller samme funksjon/arbeidsoppgaver som de du søker tilskudd for i perioden 31. august til og med 1. januar.

Dersom en ansatt i en sammenlignbar stilling selv sier opp, kan det søkes om tilskudd.

Med sammenlignbar stilling menes stillinger som fullt ut eller ikke i ubetydelig grad fyller samme funksjoner. Arbeidsgivere må selv vurdere om ansattes stillinger er sammenlignbare, og må kunne dokumentere ansettelsesforhold dersom dette blir etterspurt.

Eksempel
Foretaket har fire bartendere. En av disse var permittert per 31. august 2020 og tas tilbake i arbeid. I oktober permitteres en annen bartender i foretaket. Foretaket oppfyller ikke kravet og kan dermed ikke søke om tilskudd for noen ansatte.

 

Hvis du har nye eller endrede opplysninger, skal du sende inn en helt ny søknad. Dersom du mener at vedtaket er feil, kan du klage.

Gjør endringer eller klage på vedtak

 

Tilskuddet avhenger blant annet av omsetningsfall og ansattes stillingsprosent.

Beregn tilskudd: Så mye kan du få

 

Viktig informasjon

1. Du får en kvittering i Altinn

Kvitteringen for innsendt søknad finner du i arkivet i innboksen til foretaket.

2. Vi behandler søknaden din

De fleste søknadene blir behandlet automatisk. De fleste får svar umiddelbart, men det kan ta inntil 6 uker.

3. Vi sender svar på søknaden din i Altinn

Etter at vi har behandlet søknaden, sender vi svar på søknaden til foretakets innboks i Altinn.

4. Ved godkjent søknad: Vi utbetaler penger til konto

Dersom søknaden blir godkjent, betaler vi vanligvis ut pengene til konto innen noen få dager. Pengene blir utbetalt til kontonummeret som er registrert hos Skatteetaten.