Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

2-1.2 Generelt om § 2-1

Mval. § 2-1 har bestemmelser om hvem som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Registreringsplikten omfatter den som er avgiftssubjekt etter merverdiavgiftsloven, se kap. 1-3.5. Registrering skal skje uten ugrunnet opphold når vilkårene i kapittel 2 er oppfylt, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-13-1. Melding om registrering kan inngis elektronisk til Brønnøysundregistrene på www.brreg.no. Er vilkårene til stede, blir virksomheten registrert og får rett og plikt til å bruke MVA etter organisasjonsnummeret som er tildelt av Enhetsregisteret. Det er skattekontoret som etter en konkret vurdering treffer avgjørelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

I 2019 startet Skatteetaten utviklingen av et nytt IT-system for merverdiavgift, som skal legge til rette for bedre etterlevelse av regelverket og mer effektive løsninger for både næringslivet og Skatteetaten. Det ventes som følge av dette store endringer i registreringsprosessen de kommende årene.

Merverdiavgiftsregisteret er betegnelsen på det som tidligere gjerne ble kalt avgiftsmanntallet. Denne betegnelsen er beholdt i sin opprinnelige form nedenfor i referat fra uttalelser mv. som omfatter tidligere lov.