Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Mer om fondskonto

Fra og med 2019 gjelder nye skatteregler for investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto). Slike kapitalforsikringer skal skattlegges på tilsvarende måte som investering i verdipapirfond når forsikringselementet er lite. Det gjelder imidlertid noen særlige skatteregler for fondskonto. Nye regler for 2019 gjelder kun for kapitalforsikringer uten garantert avkastning.

Dette er fondskonto

En fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt som tidligere har blitt markedsført under navn som Unit Link, Investeringskonto mv. Fondskontoen inneholder et forsikringselement og via fondskontoen kan det kjøpes og selges ulike verdipapirer. Det er forsikringsselskapet som eier verdipapirene, men du som kunde har risikoen for avkastning av innbetalte midler. Du har et krav overfor forsikringsselskapet på et beløp som tilsvarer verdien av verdipapirene som er på kontoen.

Forsikringselementet er lite

Forsikringselementet skal anses som lite når det ved investors død og/eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på investeringskontoen. Det samme gjelder når det ved forsikringstakers død eller uførhet blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalte sparebeløp på kontoen.

Slik skattlegges en fondskonto

Investering i verdipapir gjennom kapitalforsikring skattlegges på tilsvarende måte som verdipapirfond. Dette innebærer blant annet at skattleggingen skal tilpasses sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer på kontoen. Utgangspunktet er at avkastning som knytter seg til aksjer skattlegges med 31,68 prosent og avkastning knyttet til andre verdipapirer skattlegges med 22 prosent (satser for 2019 og 2020). Se beskatning av andeler i verdipapirfond.

Slik beregnes aksjeandelen på en fondskonto

Aksjeandelen avgjør hvilken skattesats avkastning på fondskonto skal skattlegges med. Ved beregning av aksjeandel gjelder samme sjablong som for verdipapirfond (Skatteloven § 10-20 (3), altså 80/20-sjablongen. Se mer info om beskatning av andeler i verdipapirfond. Dette innebærer for eksempel at dersom aksjeandelen på fondskontoen er over 80 prosent skattlegges all avkastning som aksjeinntekt og dermed høy sats (31,68 prosent).

Beregning av forholdet mellom aksjer og andre verdipapirer 

Derivater

Derivater regnes som andre verdipapirer. Det gjelder også hvor det underliggende objektet er aksje eller annen selskapsandel.

Kontanter, direkteeiet fast eiendom eller andre eiendeler som ikke kan anses som selskapsandeler eller andre verdipapirer

Slike eiendeler holdes utenfor ved beregningen av forholdet mellom aksjer mv. og andre verdipapirer.

Andre selskapsandeler enn aksjer

Slike selskapsandeler skal regnes som aksjer

Særlig om skjerming og aksjeandel

Selv om det er forsikringsselskapet som eier aksjene på fondskontoene gir de nye reglene fondskontoeier rett til skjermingsfradrag på aksjene. Skjerming skal beregnes hos fondskontoeier på grunnlag av aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.

Du som investor skyter inn kr 120 000 på en fondskonto i 2020. Ved inngangen til 2021 er aksjeandelen på fondskonto 40 % (resten er rentepapirer og andre verdipapirer). Skjermingsgrunnlaget på fondskonto for 2021 blir da kroner 48 000 fordi aksjeandelen er 40 % prosent (40% av innskudd på kr 120 000). Ved inngangen til 2022 er aksjeandelen 10 %. Skjermingsgrunnlaget for 2022 blir da kr 0 fordi aksjeandelen er under 20 % og da settes den til 0 grunnet sjablongregelen.

I eksempelet er det ikke tatt hensyn til evt. ubenyttet skjerming som inngår i skjermingsgrunnlaget.

Merk at dersom det har vært gjort innskudd/uttak i løpet av året på kontoen vil dette påvirke skjermingsgrunnlaget. Uttak vil redusere årets skjermingsgrunnlag og innskudd vil øke årets skjermingsgrunnlag. Videre skal ubenyttet skjerming fra forrige år gå inn i grunnlaget for årets skjermingsberegning selv om hele eller deler er benyttet til å redusere skattepliktig uttak.

Investor skyter inn kr 120 000 på en fondskonto i 2020. Ved inngangen til 2021 er aksjeandelen på fondskonto 40 % (resten er rentepapirer og andre verdipapirer). Skjermingsgrunnlaget på fondskonto for 2021 blir da kroner 48 000 fordi aksjeandelen er 40 % prosent (40% av innskudd på kr 120 000),

I juli 2021 gjøres innskudd med verdi på kr 100 000. Skjermingsgrunnlaget på fondskonto for 2021 blir da kroner 88 000 fordi aksjeandelen (1/1-2021) er 40 % (40 % av innskudd på 220 000).

I eksempelet er det ikke tatt hensyn til evt. ubenyttet skjerming som inngår i skjermingsgrunnlaget.

Formelen for skjermingsgrunnlag:

((Gjenstående skattefritt beløp per 31.12.21 x Aksjeandel i kundens portefølje per 1.1.2021) + ubenyttet skjerming 1.1.2021) x skjermingsrenten 2021

Aksjeandelen for 2022 bestemmes ut fra sammensetningen av aksjer, andre verdipapirer og kontanter ved inngangen til 2022.

Særlig om utbytte som går inn på fondskonto

Dersom det utdeles utbytte på aksjene på fondskonto skal dette skattemessig tilordnes forsikringsselskapet og skattlegges der.

Særlig om uttak fra fondskonto – realisasjon

Alle uttak fra fondskonto anses som delvis gjenkjøp av forsikringen og utløser realisasjonsbeskatning. Ved hvert uttak anses en forholdsmessig andel av innbetalt premie (skattefri innskutt kapital på fondskonto) og skattepliktig gevinst tatt ut fra fondskontoen. Når den skattepliktige gevinsten er beregnet splittes denne i en aksjedel gevinst som skattlegges med høy sats (31,68 prosent) og en rentedel gevinst som skattlegges med lav sats (22 prosent). Eventuelt skjermingsfradrag reduserer den skattepliktige aksjedelgevinsten.

Beregning av realisasjonsgevinst aksjedel skjer på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden.

You contribute values of NOK 100,000 to the securities account so that the input value is NOK 100,000.

You make various investments and purchases/sales for a few years without any withdrawals. In the years you do not make any withdrawals, you must only enter capital from the securities account in the tax return.

After 5 years, you withdraw NOK 50,000 from the securities account.

You must then value the securities account at the time of the withdrawal in order to find the taxable yield. In the example, we presuppose that the market value on the securities account at the time of the withdrawal is NOK 400,000.

50,000 X 100,000 / 400,000 = 12,500

 • NOK   50,000 is the withdrawn amount
 • NOK   100,000 is the invested amount
 • NOK   400,000 is the market value

The fraction shows how much of the withdrawn capital is tax-free reimbursement of insurance premium/invested capital.

NOK 12,500 is the tax-free reimbursement of premium to reduce input value and basis for risk-free return to NOK 87,500.

NOK 37,500 is the taxable amount. In order to find the gain share component and gain interest component, you must look at the average share component for each year in the period of ownership. In this example, we presuppose the following share component:

 • Share component year 1: 50
 • Share component year 2: 70
 • Share component year 3: 85
 • Share component year 4: 30
 • Share component year 5: 50

The average share component is then (50+70+100+30+50)/5= 60

Note that for year 3, the share component will be 100 due to the standard rule (the Taxation Act section 10-20, subsection 3)

NOK 22,500 is taxed as share income (60 percent of the gain of NOK 37,500)

NOK 15,000 is taxed as interest income. (40 percent of the gain of NOK 37,500).

We presuppose that NOK 50,000 is withdrawn from a securities account with contributed capital of NOK 800,000. The market value is reduced to NOK 200,000 at the time of the withdrawal.

50,000 X 800,000 / 200,000 - withdrawal  =  150,000

 • NOK   50,000 is the withdrawn amount
 • NOK   800,000 is the contributed amount
 • NOK 200,000 is the market value

The fraction helps you to calculate how much of the loss you’ve realised (NOK 150,000).

NOK 150,000 is the deductible loss.

In order to find the loss share component and loss interest component, you must look at the average share component for each year in the period of ownership. In this example, we presuppose the following share component:

 • Share component year 1: 50
 • Share component year 2: 70
 • Share component year 3: 85
 • Share component year 4: 30
 • Share component year 5: 50

The average share component is then (50+70+100+30+50)/5= 60

Note that for year 3, the share component will be 100 due to the standard rule (the Taxation Act, section 10-20, subsection 3)

NOK 90,000 is to be deducted as loss from shares (60 percent of the loss of NOK 150,000).

NOK 60,000 is to be deducted as loss from bonds. (40 percent of the loss of NOK 150,000).

 

Actual share component on the account

Share component for use in calculation of average realisation tax

Share component for calculation of risk-free return

1 January 2019

81%

100%

100%

1 January 2020

81%

100%

100%

1 January 2021

81%

100%

100%

1 January 2022

81%

100%

100%

1 January 2023

81%

100%

100%

1 January 2024

50%

50

50%

Average

75.83%

91.67%

 

 

Here you must apply 91.67 percent as basis for division of gain/loss on the share component/interest component (do not calculate the standard rule 80/20 twice). This means that if the gain is NOK 100,000, then NOK 91,670 must be taxed as share income, and NOK 8,330 must be taxed as interest income.

All withdrawals from a securities account are considered realisation. You must calculate gain/loss on the share component and interest component upon each withdrawal. The question is whether you must apply all unused risk-free return each time on all of the gains (on both the share component and the interest component), or whether you can choose to only apply unused deduction of risk-free return on the share component. You can then “save” the component of the unused risk-free return (which potentially falls on the interest component) until the next withdrawal when there’s also a share income component.

You must apply all unused risk-free return each time on the whole gain. If you wish, you may first reduce the gain on the share component by maximum unused risk-free return and then enter any remaining unused against the gain interest component.

The share component upon cessation of the agreement is taken into account for both the establishment and cessation of the customer relationship.

The share component must be valued by the end of the year, but upon reporting of the share component the actual share component is reported (not standard) per 1 January of the income year.

Example:

The share component on 1 January = 90 percent   

The share component on 31 December = 80 percent  

Tax value of securities account by the year-end is 100

 • Capital share component = 90
 • Capital interest component = 10

Aksjeselskaper som eier slike produkter og fritaksmetoden

Forsikringsselskapet er formell eier av aksjene på fondskonto og skattlegges for avkastning på disse. Ved uttak fra fondskonto til aksjeselskap gjelder fritaksmetoden på aksjedelen.