Important information

This page is not available in English.

Høring

Forskriftsendring vedrørende fordeling av inntekter og kostnader ved eierskifte i sameie

  • Published:
  • Avgitt 10 June 2022

Høringen gjelder forslag om endring av forskrift av 22. november 1999 nr 1160 fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr 14 (FSSD) § 7-11-2(3).

Forslaget til forskriftsendring innebærer at andel inntekter og kostnader  knyttet til overdragelsesmåneden henføres den kjøpende sameier.

Om forslaget

Gjeldende regelverk for eierseksjonssameier innebærer at verken selgende eller kjøpende sameier får tilordnet en andel av inntekter og kostnader knyttet til en overdragelsesmåned. Dette i motsetning til boligselskaper, hvor kjøpende andelshaver får tilordnet inntekter og utgifter som kan knyttes til overdragelsesmåneden.

Skattedirektoratet ser ingen gode grunner for en slik ulik behandling av inntekter og kostnader knyttet til en overdragelsesmåned, avhengig av om det er en andel i boligselskapet eller en eierseksjon som er gjenstand for realisasjon. Etter Skattedirektoratets vurdering, bør fordelingen av inntekter og kostnader i eierseksjonssameier og boligselskap samordnes på dette punkt og det foreslås således at alle inntekter og kostnader i et inntektsår skal være gjenstand for fordeling til en sameier.

Skattedirektoratet mener dette gir den skattemessige mest riktige løsningen, med best sammenheng i regelverket.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Send innspill

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 12. september 2022.

Høringsinnspillene sendes til: [email protected].

Vi ber om at vår referanse 2022/1672 oppgis ved henvendelser i saken.

Skattedirektoratet
Juridisk avdeling – Seksjon Skatt – Person Innland

Høringsdokumenter

Høringssvar

Uten merknad