Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2003

 • Published:

Kunngjøring fra Skattedirektoratet, 16. januar 2003

Soneinndeling og satser er uendret fra 2002. Arbeidstakerens bostedskommune er avgjørende for hvilken sone/sats som skal benyttes ved beregning av arbeidsgiveravgiften. Avgiftssonen fremgår av arbeidstakerens skattekort for 2003. Avgiftssatsene for 2003 er:

 Ordinære satser (arbeidstakere under 62 år)Reduserte satser (arbeidstakere over 62 år)

Avgiftssone 1

14,1 %

10,1 %

Avgiftssone 2

10,6 %

6,6 %

Avgiftssone 3

6,4 %

2,4 %

Avgiftssone 4

5,1 %

1,1 %

Avgiftssone 5

0,0 %

0,0 %

Beregning av arbeidsgiveravgift etter reduserte satser skjer fra og med første hele avgiftstermin etter at arbeidstakeren har fylt 62 år.

EFTA-domstolen har fastslått at foretak som driver virksomhet innen nærmere angitte næringer, må beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats av lønn og godtgjørelse, uavhengig av hvor den ansatte er bosatt.

Satsen er 14,1 % for arbeidstakere under 62 år, og 10,1 % for arbeidstakere over 62 år. Dette gjelder:

 • produksjon av elektrisitet ved vannkraft
 • utvinning av råolje eller naturgass
 • visse tjenester tilknyttet utvinning av olje eller gass
 • bryting av metallholdig malm, unntatt jernmalm og jernmalm med innhold av mangan
 • utvinning av industrimineralene nefelinsyenitt og olivin
 • visse former for bygging og reparasjon av skip
 • produksjon av EKSF-stål
 • visse finansinstitusjoner som driver grenseoverskridende virksomhet innen EØS-området
 • godstransport på vei, foretak som i det forutgående år hadde mer enn 50 årsverk
 • produksjon av telekommunikasjonstjenester

For flere næringer kan det beregnes et bunnfradrag som utgjør kr 270 000 for 2003.

Ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 % skal betales av avgiftspliktige ytelser over 16 ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (grunnbeløpet ventes regulert per 1. mai 2003). Ytelser fra flere arbeidsgivere innen samme konsern eller med felles eierinteresser, regnes å komme fra samme arbeidsgiver, jf. regler i forskrift av 4. desember 1997. Avgiften beregnes og innbetales samtidig med 6. termin.

For veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, dagmammaer samt privatpersoner som arbeidsgiver er det fastsatt særskilte bestemmelser i lov og forskrifter.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal innberettes terminvis på maskinlesbart medium (diskett og lignende) eller på blankett RF-1037. Innberetningen sendes datasentralene/skatteoppkreverne innen den 8. i forfallsmåneden (15. januar for 6. termin). Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal som tidligere innbetales senest den 15. i forfallsmåneden.

Nærmere informasjon kan fås på skatteoppkreverkontoret.

Oslo, 16. januar 2003