Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften

  • Published:

Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale innen EØS-området.

Finansdepartementet fastsatte den 21. mai 2010 ”Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring”. Forskriften trådte i kraft samme dag. Endringene gjelder oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet, og er dels en oppfølging av forslag i delrapport III fra Bokføringsstandardstyret.

I ny § 7-5 gis adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater under følgende forutsetninger:

  • Avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden
  • Oppbevaringen skal ikke være til hinder for effektiv norsk politietterforskning

I delrapport III fra Bokføringsstandardstyret er det lagt til grunn at samarbeidsforholdet mellom de nordiske landene er velutviklet, og at oppbevaring i disse landene ikke er til hinder for eller i vesentlig grad forvansker bokettersyn og politietterforskning.

Skattedirektoratet er gitt fullmakt til å fastsette forskrift om hvilke land som oppfyller de nevnte forutsetningene, og vil komme med en slik forskrift så snart som mulig. I første omgang vil Skattedirektoratet komme med en forskrift som retter seg mot de nordiske land, i samsvar med forslaget i delrapport III fra Bokføringsstandardstyret. Deretter vil Skattedirektoratet foreta en vurdering av om andre land innen EØS-området tilfredsstiller de nevnte forutsetningene.

I forskriften § 7-5 er det videre satt følgende krav ved oppbevaring innen EØS-området:

  • Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir fra terminal eller lignende i Norge i hele oppbevaringsperioden.
  • Den bokføringspliktige skal skriftlig informere Skattedirektoratet om hvilket regnskapsmateriale som oppbevares i utlandet, hvor regnskapsmaterialet oppbevares, og hvordan kontrollmyndighetene til enhver tid kan få adgang til regnskapsmaterialet.

Dersom den bokføringspliktige vesentlig har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven, eller dersom norske myndigheters tilgang til elektronisk regnskapsmateriale i utlandet har blitt vanskeliggjort på grunn av forhold på den bokføringspliktiges, herunder eventuelle tjenestetilbyderes, side, kan Skattedirektoratet ved enkeltvedtak pålegge bokføringspliktige å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge i en periode på inntil 3 år, jf. forskriften § 7-5 annet ledd.