Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Merverdiavgiftsloven - delegering av myndighet til Skattedirektoratet

  • Published:

Fellesskrivet av 2. april 2013 omhandler Finansdepartementets delegasjon av myndighet til Skattedirektoratet etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven §§ 19-3 første ledd, 10-3, 15-9 annet ledd, 15-1 niende ledd og 6-11 fjerde ledd.

Finansdepartementet har i brev av 25. februar 2013 delegert myndighet til Skattedirektoratet på følgende områder:  

Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd:

Departementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd ble delegert til Skattedirektoratet ved vedtak av 23. september 2009.  Direktoratets myndighet ble begrenset til å avslå søknader og til å innvilge søknader dersom tilsvarende saksforhold ved en tidligere anledning hadde vært vurdert av departementet og departementet hadde innvilget fritak.   Nevnte begrensning opphører ved delegasjonen nå.  Saker av prinsipiell interesse skal imidlertid fremdeles forelegges for departementet.  At departementet ikke tidligere har vurdert et tilsvarende saksforhold innebærer imidlertid ikke automatisk at saken skal anses prinsipiell.   Departementet understreker at dagens praksis etter bestemmelsen skal videreføres.   Delegasjonsvedtaket av 23. september 2009 oppheves.  

Merverdiavgiftsloven § 10-3:

Etter merverdiavgiftsloven § 10-3 kan departementet på grunnlag av traktater og andre internasjonale avtaler gi forskrift og treffe enkeltvedtak om refusjon av inngående merverdiavgift til bestemte internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter, herunder fastsette vilkår for refusjon.     Skattedirektoratet har ved delegasjonsvedtak 15. desember 2009 fått kompetanse til å gi forskrift, men ikke til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen.  Finansdepartementet finner det lite hensiktsmessig at kompetansen etter merverdiavgiftsloven § 10-3 til å fatte enkeltvedtak og gi forskrift er delt mellom to instanser.  På denne bakgrunn delegeres departementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 10-3 til å fatte enkeltvedtak til Skattedirektoratet.  

Merverdiavgiftsloven § 15-9 annet ledd:

Etter merverdiavgiftsloven § 15-9 annet ledd kan departementet når det foreligger særlige forhold treffe enkeltvedtak om at betalingstidspunktet skal legges til grunn for fordeling av omsetning og merverdiavgift på terminene.  Samtidig er departementet etter bestemmelsens tredje ledd gitt myndighet til å gi forskrift om unntak fra første ledd i bestemmelsen.  Denne myndigheten til å gi forskrift er delegert til Skattedirektoratet ved delegasjon av 15. desember 2009.   Departementet finner det lite hensiktsmessig at kompetansen etter merverdiavgiftsloven § 15-9 til å fatte enkeltvedtak og gi forskrift er delt mellom departementet og direktoratet.  Departementet viser også til at myndighet etter merverdiavgiftsloven i all hovedsak er lagt til Skattedirektoratet.  På denne bakgrunn delegeres departementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 15-9 annet ledd til Skattedirektoratet.  

Merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd og § 6-11 fjerde ledd:

Finansdepartementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd ble delegert til Skattedirektoratet 13. desember 2010, mens departementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 6-11 fjerde ledd annet punktum ble delegert til Skattedirektoratet 14. januar 2011. Delegasjonene omfatter myndighet til å avslå søknader og til å innvilge søknader dersom tilsvarende saksforhold ved en tidligere anledning har vært vurdert av Finansdepartementet og departementet har innvilget fritak.   På tilsvarende måte som ved delegasjonen av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, har departementet opphevet begrensningene i delegasjonene etter merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd og merverdiavgiftsloven § 6-11 fjerde ledd annet punktum.  Skattedirektoratet har således kompetanse både til å avslå og innvilge søknader etter bestemmelsene uavhengig av om departementet tidligere har behandlet tilsvarende sak eller ikke.   Samtidig oppheves delegasjonsvedtakene av 13. desember 2010 og 14. januar 2011.