Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Rederibeskatning – flaggkrav for inntektsåret 2012

  • Published:

Selskap innenfor rederiskatteordningen, må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrerte tonnasje i forhold til den andelen selskapet eide per 1. juli 2005.

Dette følger av skatteloven § 8-11 åttende ledd, og gjelder når andelen EØS-registrerte tonnasje utgjør mindre enn 60 prosent av nettotonnasjen.

Etter niende ledd gjelder ikke kravet for inneværende år dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember det foregående år er økt eller opprettholdt.  Den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen skal da sammenliknes med andelen  per 31. desember året før.

Samlet flaggandel for nettotonnasje innenfor ordningen har utviklet seg slik:

  1. januar 2011 31. desember 2012
Nettotonn med EØS-flagg 4 766 162 4 569 273
Nettotonn uten EØS-flagg 1 470 408 1 428 238
Sum nettotonn 6 236 570 5 997 511
EØS-flaggandel i prosent 76,42 % 76,19 %

Statistikken er hentet fra 599 aksjeselskaper og 255 deltakerliknede selskaper innenfor ordningen for inntektsåret 2011.

Dette medfører at det vil gjelde et flaggkrav på selskapsnivå, eventuelt konsolidert selskapsnivå, for inntektsåret 2012. Selskap innenfor ordningen må derfor etter skatteloven § 8-17 første ledd tre ut av ordningen per 1. januar 2012 dersom det i 2012 eier lavere andel EØS-registrert tonnasje enn det selskapet eide per 1. juli 2005.

Etter tredje ledd er det antatt at selskapet har en to-månedersfrist for gjenoppretting som løper fra det tidspunkt flaggkravet for inntektsåret 2012 ble offentliggjort, jfr. også Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) under punkt 11.3.3.2.