Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Rederibeskatning flaggkrav

  • Published:

Etter skatteloven § 8-11 åttende ledd må selskap som liknes etter de særskilte reglene for rederiskatteordningen opprettholde eller øke sin andel EØS-registrerte tonnasje i forhold til andelen tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005, når andelen utgjør mindre enn 60% av nettotonnasjen. Etter niende ledd gjelder ikke kravet for inneværende år dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember det foregående år er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.

Samlet flaggandel for nettotonnasje innenfor ordningen har utviklet seg slik: 

 1.1.200731.12.2007
Nettotonn med EØS-flagg 3 574 169 3 303 526
Nettotonn uten EØS-flagg 788 233 954 768
Sum nettotonn 4 362 402 4 258 293
EØS-flaggandel i prosent 81,93% 77,58%

Statistikken er hentet fra 492 aksjeselskaper og 271 deltakerliknede selskaper innenfor ordningen for inntektsåret 2007.

Dette medfører at det for første gang siden inntektsåret 2005 vil gjelde et flaggkrav på selskapsnivå, eventuelt konsolidert selskapsnivå, for inntektsåret 2008. Selskap innenfor ordningen må derfor etter skatteloven § 8-17 første ledd tre ut av ordningen per 1. januar 2008 dersom det i 2008 eier lavere andel EØS-registrert tonnasje enn det selskapet eide per 1. juli 2005.

Etter tredje ledd er det antatt at selskapet har en to-månedersfrist for gjenoppretting som løper fra det tidspunkt flaggkravet for inntektsåret 2008 ble offentliggjort, jfr. også Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) under punkt 11.3.3.2.