Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling, skatteloven § 16-40

  • Published:

Skattedirektoratet har mottatt flere henvendelser vedrørende endringssaker, særlig for inntektsårene 2004 og 2005, hvor problemstillingen er at søknaden om godkjennelse av prosjekt er sendt inn sent i desember det aktuelle år, f eks 29. desember 2005 og godkjenningsbrevet fra Norges Forskningsråd er datert i januar året etter, med angivelse av at prosjektet er godkjent for f eks inntektsårene 2005 og 2006. 

Siden oppstarten av Skattefunn i 2002 ble et stort antall søknader om godkjennelse av FoU-prosjekt sendt inn til Norges forskningsråd på slutten av året. Dette førte til stor belastning på Skattefunn-sekretariatets saksbehandlingskapasitet, og forlenget saksbehandlingstid. I lys av dette ble det fra og med inntektsåret 2006 tatt inn en bestemmelse i FSFIN § 16-40-4 (3) om at søknader som mottas før 1. september skal realitetsbehandles innen utløpet av søknadsåret. For inntektsårene 2002 til og med 2005 hadde man ikke tilsvarende bestemmelse. Forskningsrådet har i årene 2002 til og med 2005 praktisert ordningen med godkjennelser slik at søknader sendt inn sent på året, helt frem til 31.12 kl 2400 ble datert i januar eller februar etterfølgende år, men med godkjennelse også for søknadsåret. Direktoratet har mottatt tilbakemeldinger som tyder på at disse tilfellene er blitt behandlet ulikt av skattekontorene.

Utgangspunktet i FSFIN § 16-40-6 annet ledd siste punktum er at ”kostnader pådratt før godkjennelse av prosjekt kommer til fradrag når de er pådratt i det inntektsår godkjennelse ble gitt.” Videre fremkommer bl a av Lignings-ABC at ”Skattefradrag kan ikke gis på bakgrunn av kostnader pådratt i år forut for det året prosjektet ble godkjent, selv om disse kostnadene ved inntektsligningen tidfestes i godkjenningsåret eller senere.”

Med bakgrunn i Forskningsrådets praksis, og at skattyter ut fra kommunikasjon med Forskningsrådet har hatt en forventning om å få innrømmet skattefradrag, ber Skattedirektoratet om at skattekontorene i disse sakene (2002-2005) legger til grunn at fradrag gis også for det år søknaden ble sendt, forutsatt at det i godkjenningsbrevet angis at godkjenningen gjelder også søknadsåret. Dersom skattyter har sendt inn søknad 29. desember 2005, godkjennelsesbrevet er datert 27. januar 2006 og angir at prosjektet er godkjent for inntektsårene 2005 og 2006, ber vi skattekontorene legge til grunn at skattyter får skattfradrag for kostnader til forskning og utvikling både for 2005 og 2006 dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.

Så langt vi har brakt på det rene er dette ikke lenger noen aktuell problemstilling for inntektsåret 2006 og senere år, siden fristen for å få realitetsbehandlet godkjennelsene i søknadsåret ble satt til 1. september. Forskningsrådet la dette året om sin praksis, og alle godkjennelser som omfatter søknadsåret, er datert før årsskiftet. Den lempelige praktiseringen vil således ikke omfatte inntektsårene 2006 og senere år.