Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2006

  • Published:

Skattekortet skal leveres til arbeidsgiver straks det er mottatt. Skattyterne må kontrollere beløpene på vedlagte skjema som skal benyttes ved endring av skattetrekket. På grunn av nye skatteregler bes skattytere med aksjeutbytte og beregnet personinntekt om nøye å kontrollere tilsendt skattekort. For mer informasjon se baksiden av tilsendt ”Søknad skattekort 2006” og skatteetaten.no Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 29 997. Frikort kan en bestille her eller ved henvendelse til likningskontoret.

Arbeidsgiverne skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Leveres ikke skattekort, skal det trekkes 50 prosent av lønn, sykepenger, fødselspenger, dagpenger under arbeidsløshet, rehabiliteringspenger og attføringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser. Arbeidsgivere som får overført skattekortopplysninger maskinelt, skal også kreve at skattekortene blir levert inn. I januar kan skattekortet for 2005 brukes hvis skattyteren ikke har kunnet levere nytt skattekort.

Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 2 000.

Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon (merket med P bak tabellnummeret) benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten ombord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte del 1 gir nærmere opplysninger om forskuddstrekk mv. Heftet kan fås på skatteoppkreverkontoret. Trekktabeller og dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket ligger på skatteetaten.no

Oslo, 19. desember 2005