Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2010

  • Published:

Skattekortet skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver straks det er mottatt. Arbeidsgiver skal returnere skattekortet til arbeidstaker når arbeidsforholdet avsluttes. Skattyterne må kontrollere beløpene på vedlagte skjema.

Ved endring av skattekort/forskuddskatt bruk skatteetaten.no/skort eller vedlagte skjema. For mer informasjon, se baksiden av tilsendt ”Grunnlag skattekort 2010” og skatteetaten.no

Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 39 997. Frikort kan en bestille på skatteetaten.no/frikort eller ved henvendelse til skattekontoret.

Det innføres nye regler for formuesverdsetting av boligeiendom, utenom fritidsboliger, våningshus og bolig i utlandet, fra og med inntektsåret 2010. De nye reglene er ikke hensyntatt ved utskrivingen av skattekortet. Det vil bli lagt ut informasjon om reglene på skatteetaten.no

Norsk kildeskatt på pensjon. Fra 1. januar 2010 er det nye regler om skatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Du finner mer informasjon i brosjyren "Nye regler om norsk kildeskatt på pensjon".

Arbeidsgiverne skal trekke skatt i samsvar med skattekortet. Leveres ikke skattekort, skal det trekkes 50 prosent av lønn, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet, rehabiliteringspenger og attføringspenger, og 30 prosent av pensjons- og andre trygdeytelser. Arbeidstaker kan be arbeidsgiver trekke mer skatt enn skattekortet viser. Arbeidsgivere som får overført skattekortopplysninger maskinelt, skal også kreve at skattekortene blir levert inn. Dette er viktig for riktig gjennomføring av forskuddstrekket (bruk av tabellkort) og for påskrifter som skal gis på kortet ved tilbakelevering til arbeidstaker. I januar kan skattekortet for 2009 brukes hvis skattyteren ikke har kunnet levere nytt skattekort.

Minstegrensene for forskuddstrekk per oppgjørsperiode er kr 200 for trekkbeløp og kr 1 000 for trekkpliktige ytelser. Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000. Private arbeidsgivere kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke er over kr 4 000.

Fra inntektsåret 2009 trykkes ikke trekktabellene i et eget hefte. Tabellene ligger på skatteetaten.no/skort

Ved tabelltrekk i pensjon skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

For sjøfolk med krav på særskilt fradrag (sjømannsfradrag) i inntekten om bord, skal arbeidsgiveren trekke fra 29 prosent i bruttoinntekten, maksimalt kr 4 200 per måned, ved beregning av forskuddstrekket.

Se skatteetaten.no for trekktabeller, dokumentasjon og program for beregning av skattetrekket.

Oslo, 22. desember 2009