Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Skattesatser på Svalbard for inntektsåret 2011

  • Published:

Skatt

Av lønnsinntekt, dagpenger, sykepenger, styrehonorar og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold, av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak og
av pensjoner til personer som er skattemessig bosatt på Svalbard:

 

Lav sats (inntekt inntil kr 907 692) 8,0 pst.
Høy sats (inntekt over kr 907 692) 22,0 pst.

Høy sats beregnes for inntekt over 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det skal benyttes det grunnbeløp som sist ble fastsatt for inntektsåret.

 

Av annen inntekt     16,0 pst.

 

Formuesskatt for personer 

 

Av de første kr 700 000  0,0 pst.
Av det overskytende beløp 1,1 pst.

For selskaper mv. gjelder samme regler og satser for formuesskatt som på fastlandet for 2011.

Trygdeavgift

 

Av lønn mv. til personer under 17 år og over
69 år, samt av pensjon til personer som er
skattemessig bosatt på Svalbard
4,7 pst.
Av lønn mv. til personer mellom 17 og 69 år 7,8 pst.
Av alminnelig inntekt fra enkeltpersonforetak 7,8 pst.

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift til folketrygden på lønn som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Satser for naturalytelser

Skattedirektoratet har fastsatt følgende satser for verdsettelse av naturalytelser for Svalbard:

 

Fritt opphold per døgn  kr 110
Kost (alle måltider) kr  79
Kost (to måltider) kr  62
Kost (ett måltid) kr  41
Losji (eget rom eller delt rom) kr  31

  
Fri bolig  per måned: 

 

Inntil 40 kvm  kr 2 000
41 kvm – 65 kvm  kr 2 900
66 kvm - 90 kvm  kr 4 600
91 kvm – 125 kvm     kr 5 100
over 125 kvm kr 5 900
Fri bil per måned     kr 1 400


Ved beregning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2011.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser mv.

Overskudd på utgiftsgodtgjørelser er skattepliktig.

Ved beregning av overskudd på godtgjørelser til dekning av utgifter ved reiser/opphold utenfor hjemmet, både med og uten overnatting, innenlands og utenlands, skal det legges til grunn de samme regler og samme satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2011.

Ved beregning av overskudd på fast godtgjørelse for bruk av egen bil i yrket, skal 1/3 av godtgjørelsen, maksimalt kr 1 300 per måned, anses for medgått til dekning av utgifter. Den øvrige delen er skattepliktig.
 
Ved beregning av overskudd på arbeidsgivers dekning av utgifter til bruk av egen bil og egen snøscooter i yrket, skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder for utbetaling av trekkfrie utgiftsgodtgjørelser på fastlandet for 2011.

For refusjon av utgifter til elektronisk kommunikasjon skal det legges til grunn de samme regler og satser som gjelder på fastlandet for 2011.  

Spørsmål kan rettes til Skatt nord - Svalbard.