Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Takseringsregler for utenlandske artister for inntektsåret 2013

  • Published:

Forskrift 19. desember 2012 om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2013 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister.

Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982.

1.0       Fradragsposter

 

1.1       Fradrag for utgifter til kost

Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til kost i forbindelse med arrangement i Norge innrømmes fradrag med følgende satser:

-          kr 670 per døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell

-          kr 603 per døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell og får fradrag for utgifter til losji inkludert frokost eller disse utgiftene refunderes etter regning

-          kr 295 per døgn når det sannsynliggjøres at artisten har bodd på pensjonat eller hybel/brakke             uten kokemuligheter

-          kr 192 per døgn når artisten har bodd privat eller på hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter, eller han ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg i       forbindelse med arrangementet

Utgifter til kost som artisten har dekket for utenlandske medarbeidere i forbindelse med arrangementet i Norge innrømmes etter samme satser per døgn per person.

Krav om sannsynliggjøring innebærer at artisten i vedlegg til oppgjørsblanketten må fremlegge en fortløpende oppstilling over hvordan vedkommende har innrettet seg i forbindelse med arrangementet i Norge. Oppstillingen skal minst inneholde følgende opplysninger:

-          dato for avreise fra og ankomst til utlandet

-          dato for ankomst til og avreise fra Norge

-          reisemåte og reisevei

-          navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnattingene angis.

-          type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji

1.2 Fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel

1.2.1 Fradragssats for bruk av bil

Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til transport med eget transportmiddel i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med kr 4,05 pr. km.