Important information

This page is not available in English.

Kunngjøring

Veiledning til bruk ved formuesfastsettelse av akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret 2021

  • Published:
  • Avgitt 17 June 2022

Understående er erstattet av "Veiledning til bruk ved formuesfastsettelse av akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret fra og med inntektsåret 2022" avgitt av Skattedirektoratet 02.02.2023. Endringene består i henvisninger til skatteloven § 4-54 nytt andre ledd, i kraft med virkning for inntektsåret 2022.

Formuesverdien av ikke tidsbegrenset akvakulturtillatelse innen havbruk som gir rett til oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret er skattepliktig formue som skal verdsettes til omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-1. Fra og med inntektsåret 2022 gjelder formuesskatteplikten også tillatelser (konsesjoner) tildelt før 1998, se skatteloven § 4-54. Oppnådde auksjonspriser anses som et godt utgangspunkt for fastsettelse av tillatelsenes formuesverdi, jf. Prop 1 LS (2021-2022) (statsbudsjettet 2022). I produksjonsområde uten auksjon anses vektet gjennomsnittlig auksjonspris for alle områder som et godt utgangspunkt. I enkelte tilfeller kan tillatelsens reelle omsetningsverdi avvike fra disse utgangspunktene.

Som forutsatt i proposisjonen har Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet utarbeidet ufyllende veiledningsmateriale for verdsettelsen.

Innledning

Selskapet skal etter skatteforvaltningslovens § 9-1, jf. § 8-1 fastsette grunnlaget for formuesskatt på selskapets eiendeler, herunder akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Grunnlaget som skal fastsettes, omfatter alle ikke tidsbegrensede kommersielle matfisktillatelser som er i selskapets eie etter akvakulturregisteret, det vil si akvakulturtillatelser registrert som Matfisk, Matfisk (5 prosent MTB økning), Matfisk-Grønn A-C, Matfisk-Grønn A (5 prosent MTB økning), Matfisk Grønn-konvertert og Økologisk Matfisk. Tidsbegrensede akvakulturtillatelser er ikke skattepliktig formue.

Formuesskatteplikten for akvakulturtillatelser ble fra og med inntektsåret 2022 utvidet til å gjelde uten hensyn til når tillatelsen ble ervervet, se skatteloven ny § 4-54. Det medfører at alle tidsubegrensede akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret er omfattet av formuesskatteplikten. Samtidig presiseres det i forarbeidene at akvakulturtillatelser etter gjeldende rett skal verdsettes til omsetningsverdi. Skatteetaten viser til omtale av formuesskatteplikt for akvakulturtillatelser i pkt. 5.6 i Prop. 1 LS (2021-2022), flertallets tilslutning i Innst. 4 L (2021-2022) pkt. 5.4 og Skatte-ABC 2021/2022 pkt. 7.1.

Verdsettelsestidspunktet for ikke børsnoterte aksjer er 1. januar året før skattefastsettingsåret, jf. skatteloven § 4-12 annet ledd. Verdiene som rapporteres i selskapenes skattemelding for 2021, legger til rette for utfylling i aksjonærregisteroppgaven og blir forhåndsutfylt i aksjonærenes skattemelding for inntektsåret 2022. Skatteloven § 4-12 annet ledd er en praktisk regel for å sørge for at verdiene er klare for neste års skattemelding for de skattepliktige (aksjonærene). Det vi si at endringen først får virkning for fastsettelsen av formuesskatten i fastsettingsåret 2023 og for inntektsåret 2022.

Nærmere om verdsettelsen

Verdien av akvakulturtillatelser fastsettes til tillatelsens omsetningsverdi pr. 1. januar i skattefastsettingsåret, jf. hovedregelen om formue i skatteloven § 4-1. Verdien av akvakulturtillatelser som var i selskapets eie 1. januar 2022 fastsettes samlet, jf. skatteloven § 4-12 annet ledd og FSFIN § 4-12-2. Dette omfatter som det fremgår ovenfor, også tillatelser ervervet før 1998, jf. skatteloven § 4-54. Når man skal fastsette tillatelsenes omsetningsverdi, skal man derfor finne frem til beste estimat for hva tillatelsene vil kunne omsettes for på det åpne markedet.

Som det fremgår av forarbeidene til skattelovens nye § 4-54 anses oppnådde auksjonspriser pr. tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for vedkommende produksjonsområde som et godt utgangspunkt for fastsettelse av omsetningsverdien for akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Oppnådde auksjonspriser for siste gjennomførte auksjonsrunde fremgår av fiskerimyndighetenes hjemmeside.

Dersom det foreligger kjente overdragelser som viser oppnådd omsetningsverdi pr. tonn MTB ved salg av akvakulturtillatelser, aksjer eller virksomhet i vedkommende produksjonsområde, vil dette også kunne danne et naturlig utgangspunkt for formuesfastsettelsen, eventuelt komme inn som et moment i vurderingen. Slike opplysninger kan for eksempel fremkomme av medieomtale eller børsmeldinger.

For akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret i produksjonsområde uten auksjon anses auksjonspriser i nærliggende områder eller gjennomsnittlig auksjonspris vektet på total tonn MTB for alle områder som et godt utgangspunkt, se eksempel fra august 2020 i vedlegg 1. Også i områder uten auksjon vil det som nevnt ovenfor være naturlig å se hen til oppnådde priser i kjente overdragelser nært opp til verdsettelsestidspunktet.

I enkelte tilfeller vil det kunne være momenter som tilsier at tillatelsens reelle omsetningsverdi avviker fra oppnådd auksjonspris eller gjennomsnittlig auksjonspris i produksjonsområder uten auksjon. Dersom selskapet mener at omsetningsverdien avviker fra oppnådd auksjonspris mv., må selskapet på samme måte som ellers ved skattefastsettingen kunne begrunne fastsatt omsetningsverdi.

Eksempel på momenter som vil kunne påvirke tillatelsens omsetningsverdi kan være (listen er ikke uttømmende):

  • Produksjonsbegrensninger eller særskilte kostnadskrevende tillatelsesvilkår
  • Driftsmessige og/eller biologiske utfordringer i produksjonsområdet
  • Endringer i markedet etter siste avholdte auksjon eller kjente overdragelse

Som nevnt er formålet å finne frem til akvakulturtillatelsens reelle omsetningsverdi. Selskapet må vurdere hvilken effekt et konkret moment eventuelt har på tillatelsens omsetningsverdi.

Nærmere om skattemeldingen

Verdien av akvakulturtillatelser som gir rett til produksjon i sjø av laks, ørret og regnbueørret føres i post 404 på side 4 i selskapets skattemelding (skjema RF-1028) eller tilsvarende i næringsspesifikasjonen i ny skattemelding. For formuesskattepliktig aksjeeier hentes andel av selskapsformuen fra aksjeselskapets skattemelding for foregående inntektsår, jf. skatteloven § 4-12 annet ledd. I henhold til FSFIN § 4-12-5 skal beregning av aksjenes formuesverdi vedlegges selskapets skattemelding.

Dette veiledningsmaterialet ble ikke publisert før fristen for å levere skattemeldingen for 2021, se pressemelding. Vi legger derfor til grunn at noen selskap har levert skattemelding uten å være kjent med innholdet i veiledningen. Vi minner om at selskapene ved behov kan endre opplysninger i skattemeldingen for inntektsåret 2021, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4.

Vedlegg 1 - Auksjonspriser august 2020

Oppnådde auksjonspriser for siste gjennomførte auksjonsrunde fremgår av fiskerimyndighetenes hjemmeside. Nedenfor følger en oversikt over prisene oppnådd på auksjon i august 2020. Disse vil danne et godt utgangspunkt for fastsettingen av omsetningsverdien av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2021.

Vektet gjennomsnittspris fra auksjonen var 220 000 kroner per tonn MTB, jf. Prop. 1 LS (2021-2022) pkt. 9.23. Nedenfor er gjennomsnittlig auksjonspris tatt inn i tabellen for områder uten auksjon.

Auksjonspriser august 2020

Produksjonsområde

Kr pr tonn MTB

1: Svenskegrensen til Jæren

        155 578  

2: Ryfylke

        189 721

3: Karmøy til Sotra

        220 000*

4: Nordhordland til Stadt

        220 000*

5: Stadt til Hustadvika

        220 000*

6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

        242 011

7: Nord-Trøndelag med Bindal

        215 780

8: Helgeland til Bodø

        218 750

9: Vestfjorden og Vesterålen

        255 253

10: Andøya til Senja

        220 000*

11: Kvaløya til Loppa

        219 669

12: Vest-Finnmark

        189 513

13: Øst-Finnmark

        199 525

* Gjennomsnittlig auksjonspris vektet på total tonn MTB, august 2020