Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Formidling av finansielle tjenester – merverdiavgiftsloven § 3-6

  • Published:
  • Avgitt 3/26/2010

SKD-melding nr. 3/10, 26. mars 2010

Spørsmålet om rekkevidden av fritaket for formidling av finansielle tjenester har vært omtvistet i en rekke saker.

Høyesterett har i dom 22. desember 2009 behandlet spørsmålet om formidling av omsetning av finansielle instrumenter og lignende (meglertjenester) som er fritatt etter merverdiavgiftsloven 2009 § 3-6 (merverdiavgiftsloven 1969 § 5 b nr. 4) i forhold til avgiftspliktige tjenester av finansiell, økonomisk og juridisk art. Videre har Borgarting lagmannsrett i rettskraftig dom av 19. oktober 2009 behandlet spørsmålet om såkalte FSA-tjenester (Forvaltnings Service Avtale) ift. grensedragningen mellom avgiftsfri formidling av finansielle tjenester og avgiftspliktig rådgivning.

Finansdepartementet har videre i brev til Skattedirektoratet 10. november 2009 og til Finansieringsselskapenes forening 16. november 2009 tatt stilling til når forretningers formidling av lån og/eller forsikring ifm. varekjøp kan anses omfattet av fritaket i merverdiavgiftsloven § 3-6. Vi viser her også til Skattedirektoratets fellesskriv av 11. november 2009.

I SKD melding 3/10 omtales rettstilstanden på dette området med grunnlag i ovennevnte dommer samt uttalelse fra Finansdepartementet.