Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Merverdiavgift og bærbare PC-er i den videregående skolen

  • Published:
  • Avgitt 1/5/2011

Skattedirektoratets melding nr. 1/11, 5. januar 2011.

Videregående skoler som fra 1. juli 2007 er lovpålagt å holde elevene med digitale læremidler og digitalt utstyr skal ikke beregne merverdiavgift på egenandel som innbetales fra elev for å motta bærbar PC. Etter en endring av opplærings- og privatskoleloven er PC-tilgang blitt en lovfestet rettighet på linje med retten til videregående undervisning. Dersom skolen velger å oppfylle sin forpliktelse ved å tildele bærbar PC mot egenandel, antar direktoratet at PC-tildelingen vil falle inn under unntaket i mval § 3-5 annet ledd for varer eller tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester. Dette vil omfatte fylkeskommunale videregående skoler og offentlig godkjente private videregående skoler med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Innkjøp av PC-ene vil være kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven.