Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

SKD-melding

Merverdiavgift og elektronisk handel – nye regler i EU om registrering for merverdiavgift ved omsetning av visse elektroniske tjenester til private

  • Published:
  • Avgitt 8/8/2002

Skattedirektoratets melding nr. 14/02, 8. august 2002.

EU-rådet har i direktiv 2002/38/EU av 7. mai 2002 vedtatt endringer i rådets direktiv 77/388/EF av 17. mai 1977 (sjette avgiftsdirektiv) angående merverdiavgiftssystemet for visse tjenester som blir levert elektronisk. Endringene vil tre i kraft fra 1. juli 2003.

De vedtatte endringene i sjette avgiftsdirektiv retter seg blant annet mot næringsdrivende som ikke er etablert innenfor EU og som omsetter visse tjenester (se under) levert elektronisk til forbrukere innen EU.

For norske næringsdrivende som ikke er etablert innen EU, vil de nye reglene innebære at de ved omsetning av de aktuelle tjenestene til forbrukere bosatt i EU-land må registrere seg for merverdiavgift i et fritt valgt EU-land og beregne merverdiavgift av omsetningen etter merverdiavgiftssatsen i kundens hjemland. Registreringslandet vil deretter allokere merverdiavgiften til forbrukslandet.

Detaljene om hvordan man skal gå frem for å bli registrert og beregne avgift (innlevering av oppgaver, terminlengder, spørsmål om fradragsrett osv.) er enda ikke avklart. Det legges imidlertid opp til en forenklet registrerings- og rapporteringsprosedyre, hvor registrering og levering av oppgaver blant annet skal kunne skje elektronisk.

De nye reglene gjelder tjenester innen kultur, sport, kunst, vitenskap, undervisning, underholdning og liknende tjenester som leveres elektronisk. Dessuten vil de gjelde elektronisk levering av programvare, informasjon, IT-tjenester (herunder web-hosting, web-design og liknende tjenester), samt radio- og tv-spredningstjenester.

En viktig begrensning i plikten til registrering etter de nye reglene er at utenlandske tjenesteytere, hvis eneste aktivitet innen EU er elektronisk levering av de omtalte tjenester, ikke skal registreres/beregne avgift dersom denne omsetningen er mindre enn EURO 100 000 (ca. NOK 750 000 pr. august 2002) i året.

Reglene skal først gjelde i to år. Deretter skal det skje en evaluering for å se om de skal videreføres, endres eller bortfalle.

Reglene for omsetning av tilsvarende tjenester til næringsdrivende mv. i EU er for øvrig ikke endret. Oppkrevingen av merverdiavgift i EU vil i slike tilfeller fortsatt skje gjennom at mottakeren beregner og betaler merverdiavgift i sitt hjemland (reverse charge/snudd avregning).