Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Lempning av skatt på tilfeldig gevinst ved spill og lignende etter skatteloven § 5-50 - ligningsloven § 9-12

  • Published:
  • Avgitt 08 January 2016

Skattedirektoratet legger i uttalelse til etaten 8. januar 2016 til grunn at ligningsloven § 9-12 kan gi grunnlag for lempning av skatt på tilfeldige gevinster etter skatteloven § 5-50. Forutsetning for lempning er at skattyter sørger for at saken er godt opplyst og dokumentert. Skattekontoret kan sette som forutsetning at skattyter gir kontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne.

Skattedirektoratets konklusjon:

Skattedirektoratet finner at ligningsloven § 9-12 etter en konkret vurdering kan gi grunnlag for lempning av skatt på tilfeldige gevinster ved spill og lignende som er skattepliktig etter skatteloven § 5-50. Lempning kan være aktuelt når skattepliktig gevinst beregnet etter skatteloven § 5-50 overstiger nettogevinsten skattyter har hatt i løpet av inntektsåret, jf. pkt. 3.  

1     Innledning   

Et skattekontor har reist spørsmål om reglene om skattelempning i ligningsloven § 9-12 kan komme til anvendelse ved beskatning av tilfeldige gevinster ved spill og lignende etter skatteloven § 5-50. De aktuelle sakene som er forelagt for Skattedirektoratet gjelder tilfeldige gevinster ved sportsbetting, og i de sakene virket det særlig urimelig å fastholde hele kravet. Det viser seg at flere skattekontor har slike saker til behandling. Skattedirektoratet har derfor under utarbeidelse et forslag til endring av skatteloven § 5-50.

Det er reist tilsvarende spørsmål ved gevinstbeskatning av handel med binære opsjoner (Financial binary betting/FBB). Skattedirektoratet legger til grunn at gevinst ved handel med binære opsjoner er skattepliktig etter skatteloven § 5-50, og at det også for slike gevinster kan være aktuelt med skattelempning når vilkårene er oppfylt.

Denne uttalelsen omhandler ikke grensen for skatteloven § 5-50 mot virksomhet eller hobby. Uttalelsen gjelder ikke lempning av skatt på tilfeldig gevinst ved spill og lignende som klassifiseres som virksomhetsinntekt, og heller ikke lempning ved tilfeldig gevinst ved funn av malm, mineraler m.v.

Skatteplikt etter skatteloven § 5-50 (1) - tilfeldig inntekt

Skatteloven § 5-50 (1) lyder:

 "Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v."

Om beskatningen av pokergevinster viser vi til Lignings-ABC under Tilfeldige gevinster/inntekter – Særlig om pokerspill, jf. også Skattedirektoratets uttalelse av 8. mars 2006, Utv. 2006 s.495,

Om beskatning av oddsinntekter/sportsbetting viser vi til Skattedirektoratets uttalelse av 19. mars 2014.

Etter skatteloven § 5-50 (1) er gevinsten skattepliktig når den overstiger kroner 10 000. Beløpsgrensen gjelder for den enkelte gevinst og ikke for samlet netto gevinst gjennom året. Ved gevinstberegningen er innsatsen/kostnaden til den konkrete skattepliktige gevinsten fradragsberettiget, ikke samlet innsats for alle spillene. Beløpsgrensen gjelder gevinstens størrelse før fradrag for innsatsen.

2     Skattelempning

Beskatning av gevinster fra aktivitet som faller inn under skatteloven § 5-50 kan i noen tilfeller gi veldig høy skattebelastning sett i forhold til netto resultatet av den samlede aktiviteten i året. Dette skyldes at det ved gevinstberegningen bare gis fradrag for kostnadene (innsatsen) til de konkrete skattepliktige gevinstene, ikke alle kostnadene ved hele aktiviteten. På den annen side er alle enkeltgevinster inntil kroner 10 000 skattefrie.

Ved ligningen har det vist seg at for noen skattytere er nettogevinsten, gevinsten hvis en ser alle gevinster og kostnadene til disse under ett, vesentlig lavere enn den skattepliktige gevinsten fastsatt etter skatteloven § 5-50. Det er heller ikke uvanlig at skattyters netto resultat av den samlede aktivitet etter skatteloven § 5-50 går med underskudd ett år selv om skattyter mottar store skattepliktige enkeltgevinster samme året.

Ligningsloven § 9-12. Skattelempning

Ligningsloven § 9-12 nr. 1 lyder:

"Departementet kan sette ned eller ettergi utlignet skatt og trygdeavgift dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet."

Myndigheten er delegert til Skattedirektoratet ved delegasjonsvedtak 19. desember 2008 nr. 1479. Skattedirektoratet har videredelegert ovennevnte myndighet til skattekontoret ved delegasjonsvedtak 8. juli 2009.

Skattedirektoratet har gitt retningslinjer for praktiseringen av lempningsadgangen, se Skattedirektoratets meldinger, SKD-melding nr. 10/09 av 8. juli 2009, Utv. 2009 s. 1288.

SKD-melding nr. 10/09

Det fremgår av SKD-melding nr. 10/09 av 8. juli 2009 at skatte- og avgiftskrav som den klare hovedregel skal betales. Lempning av rimelighetshensyn begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet kan være aktuelt i tilfeller hvor regelverket på skatte- og avgiftsområdet gir utilsiktede virkninger overfor skattyter.

Vilkår for lempning er at det må foreligge "særlige grunner knyttet til fastsettingen", og disse særlige grunnene må gjøre at det virker "særlig urimelig å fastholde kravet". Bestemmelsen er en "sikkerhetsventil" for å kunne frita skattyter fra skattekrav i spesielle saker.

Rimelighetsvurderingen er i disse tilfellene knyttet opp mot de utilsiktede virkningene av regelverket og ikke til forhold ved skyldnerens situasjon.

Skattekravet kan settes ned eller ettergis i sin helhet. Ved den konkrete vurderingen må skattekontoret se hen til hva som er grunnlaget for lempningen.

Når skattekontoret har besluttet at det er grunnlag for å lempe hele eller deler av skattyters krav, skal Skattedirektoratet v/Rettsavdelingen orienteres om dette ved kopi av avgjørelsen.

3     Skattedirektoratets vurdering og konklusjon

Generell skatteplikt for tilfeldige gevinster ble lovfestet i skatteloven (1911) § 43 første ledd. Det var ingen unntak fra skatteplikten. Ved lovendringer fra 1930-årene og utover er det blitt innført skattefrihet for gevinster vunnet ved nærmere angitt lykkespill. I Ot.prp.nr. 76 (1989-1990) foreslo Finansdepartementet å innføre skattefritak for gevinster opp til kroner 10 000 slik at det ikke oppstår skattespørsmål for de mer ordinære premienivåene. Endringen trådte i kraft fra og med inntektsåret 1990. Bestemmelsen i skatteloven (1999) § 5-50 er en videreføring av bestemmelsen i skatteloven (1911) § 43 første ledd bokstavene a og c.

De senere årene er det etablert et stort tilbud av spill og betting på Internett. Tilbudene er et tastetrykk unna. Hvert enkelt spill kan ta bare sekunder. Det kan spilles mange spill i minuttet, og det kan spilles flere pokerhender samtidig. Det kan spilles hjemmefra gjennom hele døgnet. Internett har gjort det mulig med letthet å delta i et stort antall spill og samlede kostnader ved spillingen kan bli betydelige.

Både den enkle tilgangen til spill, og gevinst- og tapspotensialet, er et helt annet i dag enn da reglene ble vedtatt. Spillene er ofte konstruert slik at gevinstandelen er lavere enn innsatsen ved spillingen. Det vil derfor i stor grad måtte oppstå tap hos spillere. Erfaring viser at gevinstbeskatning etter skatteloven § 5-50 kan gi svært høye gevinster til beskatning, gevinster som er langt høyere enn om man ser alle spill i året under ett fratrukket kostnadene.

Skatteloven § 5-50 gir i enkelte tilfeller urimelig stor utlignet skatt i forhold til samlet netto gevinst. Det er i strid med skatteevneprinsippet, og medfører at skatteloven § 5-50 i dagens virkelighet i enkelte tilfeller har en utilsiktet virkning.

Skattedirektoratet finner at ligningsloven § 9-12 kan gi grunnlag for lempning av skatt av gevinster etter skatteloven § 5-50 etter en konkret vurdering. Forutsetningen for lempning er at saken er godt opplyst og dokumentert.

Skattekontoret kan sette som forutsetning for lempning av gevinstene at skattyter gir skattekontoret fullmakt til å innhente dokumentasjon, eller at skattyter gir skattekontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne.

Ved den konkrete lempningen skal nettoinntekten beregnes slik at samtlige tilfeldige gevinster etter skatteloven § 5-50 tas med, også gevinster på inntil kroner 10 000. Det gis fradrag for kostnader i form av innsats, også for de spillene som ikke har gitt gevinst.

Skatten lempes slik: Skatten settes ned med differansen mellom fastsatt skatt på skattepliktige gevinster etter skatteloven § 5-50 og skatt beregnet på netto gevinster som beskrevet over (nettoinntekten)

Gevinster ved spill som er skattefri etter skatteloven § 5-50 (2) og innsatsen knyttet til disse inngår ikke ved vurderingen av om skatten skal lempes eller ved fastsettelsen av lempningsbeløpet.

Ved lempning vurderes hvert år for seg. Det gjelder selv om skattesaken kommer opp ved kontroll som omfatter flere inntektsår.

Hvis inntektsårets netto resultat av tilfeldige gevinster er underskudd, gir underskuddet ikke rett til fradrag i annen alminnelig inntekt. Underskudd kan heller ikke fremføres mot positive tilfeldige gevinster senere år.

Skattelempning er ikke endring av ligning. Ligningsloven § 9-6 om frist for endring av ligningen kommer derfor ikke til anvendelse.