Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 2843

  • Published:
Whole serial number KMVA 2843

TVP-NM/TV                        

Dato for Skattedirektoratets innstilling:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den              i sak nr. 2843 vedrørende reg. nr. xxx xxx xx  -  A.

Skattedirektoratet har avgitt slik
   

i n n s t i l l i n g:

A driver detaljhandel med motorkjøretøyer i X. Bilomsertningen refererer seg til, med noen unntak, omsetning av brukte biler, tidligere registrert her i landet. Omsetningen utgjorde, ifølge regnskapet, kr 46 908 717 i 1989. Firmaet innehas av B, født 1965. Regnskapet føres av X regnskapskontor og firmaets revisor har vært C.

På grunnlag av bokettersyn, avholdt i oktober 1990 for årene fra 1987 til 1989, fattet fylkesskattekontoret16. juni 1991 flg vedtak om etterberegning av avgift.

Dette vedtaket ble endret ved endringsvedtak av 11. desember 1991.

Foreløbig klage til klagenemnda for merverdiavgift er avgitt på vegne av avgiftspliktige av advokatfirmaet D ANS ved brev av 12. august 1991, innkommet til fylkesskattekontoret dagen etter. Begrunnet klage er avgitt av samme ved brev av 16. oktober 1991.

Fylkesskattekontoret har avgitt 2 redegjørelser i sakens anledning, datert henholdsvis 11.10.1991 og 24.1.1992. Tilsvar til redegjørelsene er avgitt av advokatfirmaet D ANS ved brev av 1.11.1991 og 31.1.1992.

Saken er mottatt i Skattedirektoratet den 16.10.1991.

Klagefristen er overholdt.

Saken er ikke innbrakt for domstolene.

Grunnlaget for etterberegningen:

Fra fylkesskattekontorets redegjørelse av 24. januar 1992 hitsettes:

dok 14

Fra bokettersynsrapporten hitsettes:

dok 1, side 4

Fra advokat D  tilsvar av 22. april 1991 til bokettersynsrapporten hitsettes:

dok 3 side 3

Fra klageren av 16. september om fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning hitsettes:

dok 8 side 2

Fra advokat D brev av 1. november hitsettes:

dok 10

I brev av 9. januar 1992 anfører advokat D følgende:

dok 12

Fra tilsvar av 31. januar 1992 til fylkesskattekontorets redegjørelse hitsettes:

dok 15

Skattedirektoratet skal bemerke:

Klagen gjelder fylkesskattekontorets tilbakeføring av fradragsført inngående avgift med henholdsvis kr 8 585 og kr 9 389 for 1988 og 1989, henført til 4. termim for hvert av årene.

Klageren har fradragsført inngående avgift i forbindelse med klargjøring, påkostning og reparasjon av biler.

I denne forbindelse har bokettersynsrevisor bl a  anført følgende i bokettersynsrapporten:

"A har betydelige utgifter til klargjøring, påkostning og reparasjon av biler.                                             A har i endel tilfeller ordnet dette på den måten at kundene selv etter kjøpet sørger for de nødvendige reparasjoner. Kunden betaler således regningen fra verkstedet og får dekket denne fra Edcar, som utgiftsfører regningen i sitt regnskap.                                                          Bilaget lyder ikke på forretningens navn, og arbeidet på verkstedet er skjedd etter at salget har funnet sted og kontrakten er skrevet. Varen er da faktisk kundens eiendom og verkstedet utfører arbeidet for kundens regning."

Som eksempel på bilag som klageren har benyttet som grunnlag for fradragsføring av inngående avgift vedlegges:

Bilag nr  0639, E, brutto kr   6 188  "    "   0640, F,        "   "   13 270

Dessuten vedlegges, til orientering for nemnda, kjøpekontrakt nr  879 og 938 innstillingen i kopi.

Når det gjelder partenes anførsler i sakens anledning henvises til inntakene foran.

Skattedirektoratet skal bemerke at

§ 25 fastslår at det er et vilkår for rett til fradrag for inngående merverdiavgift at avgiftsbeløpet kan legitimeres ved bilag. Dessuten følger det av Finansdepartementets forskrift av 14. oktober 1969 om innhold av salgsdokumenter mv at legitimasjonen må skje ved bilag som tilfredstiller forskriftens formelle krav.

I § 2, første ledd, i nevnte forskrift (nr 2) av 14. oktober 1969 om innhold av salgsdokumenter mv heter det at:
   

Et salgsdokument skal være nummerert, datert og angi:     

a) Navn og adresse til den næringsdrivende som leverer varen eller yter tjenesten.    

b) Navn og adresse til den næringsdrivende som mottar varen eller tjenesten.                         

c) En klar beskrivelse av varen eller tjenesten.         

d) Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet.              

e) Vederlaget for varen eller tjenesten.                 

 f) Stedet der varen er levert eller tjenesten ytet.

I foreliggende tilfelle har klageren forsøkt å legitimere sin fradragsføring av inngående avgift ved å legge frem kopi av en sjekk som viser utbetalingen, sammen med underbilag som viser at utbetalingen gjelder fakturerte ytelser til andre enn klageren, jf vedlegg til innstillingen.

Etter Skattedirektoratets mening er det helt åpenbart at verken sjekken eller underbilagene tilfredstiller kravene til legitimasjon av inngående avgift på klagerens hånd, jf bestemmelsene i § 2 i nevnte forskrifter. I denne forbindelse vil Skattedirektoratet bemerke at det foreligger en lang og konsekvent praksis for at salgsdokumenter utstedt til andre enn angjeldende næringsdrivende ikke kan gi grunnlag for fradragsføring av inngående avgift på hans hånd. Når det gjelder sjekker er dette et rent betalingsbilag, hvor avgift ikke er anført.

Til klagerens anførsler om at ordningen er enkel og praktisk for han, vil Skattedirektoratet bemerke at en næringsdrivende likevel ikke kan legge opp til ordninger som direkte står i strid med gjeldende bestemmelser, for deretter, senere, å forlange at ordningene skal godtas av avgiftsmyndighetene med denne begrunnelse.

Skattedirektoratet er følgelig enig med fylkesskattekontoret i at inngående avgift må tilbakeføres i dette tilfelle. En rår derfor nemnda til å opprettholde etterberegningen av inngående avgift på dette punkt.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt
   

v e d t a k:

Den påklagede etterberegningen stadfestes.