Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3179

  • Published:
Whole serial number KMVA 3179

TVP-PG/ack                Dato for Skattedirektoratets innstilling:
   

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den                         i sak nr 3179 vedrørende reg nr xxx xxx xx, A.

Skattedirektoratet har avgitt slik
   

 i n n s t i l l i n g :

A ble registrert i avgiftsmanntallet fra 1. termin 1970.

A drev frem til 1985 et enkeltmannsforetak med produksjon og omsetning av utmarksprodukter, hovedsaklig reinsdyrkjøttomsetning. Virksomheten ble i 1985 overdratt til et aksjeselskap B A/S hvor hans sønn C er eneaksjonær. A driver imidlertid fortsatt et enkeltmannsforetak, men har nå begrenset sin virksomhet til omsetning av bruktbiler, juletrær og transportvirksomhet (lastebiltransport).

Transportvirksomheten omfatter frakt av reinskrotter i X og stykkgodstrafikk for oppdragsgivere i Y til Z, Æ og Ø m.v. I 1991 har A også hatt omsetning av fisk.

På bakgrunn av bokettersyn avholdt våren 1992 fattet FSK 12.11.92 vedtak om etterberegning av avgift etter merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr. 2. Den 11.02.93 ble den fastsatte avgift minket med kr. 5.894 inkl. renter og tilleggsavgift.

Beløpene utgjør etter dette :

Termin    Utg.avg.  Inng. avg.     Renter        Till.avg           

Sum        12.877     -81.527       32.659         16.310  

Renter er beregnet frem til 10.12.92 i henhold til merverdiavgiftsloven § 37, første ledd. Tilleggsavgift er ilagt med 20 % i henhold til merverdiavgiftsloven § 73.

Etter utsettelse av klagefristen ble foreløpig klage mottatt den 17.03.93. Utfyllende klage til Klagenemnda for merverdiavgift er avgitt av advokatfullmektig D den 20.04.93.

Fylkesskattekontoret redegjørelse er sendt 26.07.93. Tilsvar er datert 09.08.93.

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet 11.08.93.

Klagefristen er ansett overholdt.

Saken er ikke brakt inn for domstolene.

Grunnlaget for etterberegningen:

Fra fylkesskattekontoret redegjørelse av 26.07.93 hitsettes:

(dok.nr. 20)    

Fra klagen datert den 20.04.93 hitsettes:

(dok.nr. 13)  

Kopier av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til klagenemnda:

dok.nr. 1:    bokettersynsrapporten dok.nr. 7:     tilsvar til bokettersynsrapporten av 04.01.93 dok.nr. 11:    foreløpig klage av 17.03.93 dok.nr. 12:    fylkesskattekontorets brev av 30.03.93 dok.nr. 14:    fylkesskattekontorets brev av 10.05.93 dok.nr. 15:    klagers brev av 12.05.93 dok.nr. 17:    tilsvar til redegjørelsen av 04.08.93 dok.nr. 18:     diverse bilag

Skattedirektoratet skal bemerke:

Klagen gjelder tilbakeført inngående avgift vedrørende kjøp av fisk fra firmaene E ANS og F A/S. Påklaget etterberegnet inngående merverdiavgift utgjør kr. 78.047. Renter utgjør  kr. 21.840 og tilleggsavgift (20 %) kr. 15.609.

Vedrørende grunnlaget for etterberegningen inntas følgende fra bokettersynsrapporten:

(dok.nr. 21)  

Fylkesskattekontoret hevder at fakturaene ikke oppfyller de krav som merverdiavgiftsloven § 25, jf forskrift nr. 2 § 2 stiller. I tillegg legger de vekt på at E ANS og F A/S ikke var registrert i avgiftsmanntallet, og derved ikke hadde adgang til å fakturere med merverdiavgift. I og med virksomhetene var registrert for en helt annen type virksomhet burde A være oppfordret til å undersøke forholdet nærmere. Fylkesskattekontoret mener derfor at inngående avgift må tilbakeføres.

Klager hevder på sin side at fakturaen i sitt vesentlige fyller kravene, og at manglene er ubetydelige. Disse kan etter hans mening ikke være avgjørende for retten til fradrag. Det foreligger ingen hjemmel, etter klagerens mening, til å kreve at den næringsdrivende skal foreta undersøkelser om sine medkontrahenter, foruten den vanlige aktsomhet som må utvises i forretningsdrift. Det kan dermed ikke etter hans mening foreligge noe grunnlag for etterberegningen av den inngående avgiften.

Inngående avgift er kun fradragsberettiget hvis de kan legitimeres med bilag, jf merverdiavgiftsloven § 25. Nærmere krav til bilagene fremgår av forskrift nr. 2 § 2.

Den første av disse fakturaene er utstedt av E ANS. Den er uten dato, fakturanummer og opplysninger om leveringssted. Fakturaen oppfyller dermed ikke de krav forskriften stiller. Fakturaen er dessuten utstedt av et annet firma enn det klager hadde fått oppgitt som selger (se dok.nr. 7). Dette firmaet har drevet en helt annen type virksomhet tidligere. I tillegg skulle klageren ikke betale kjøpesummen  til firmaet som sådan, men delvis til mellommannen G og delvis til en utenforstående tredjemann. Alle disse momentene burde ha oppfordret klager til å undersøke litt nærmere om firmaet var registrert i avgiftsmanntallet. Det kan således bebreides klager at han ikke har undersøkt om firmaet var registrert.

Den andre av disse fakturaene mangler opplysninger om leveringssted og fakturanummer. Den fyller dermed heller ikke de krav som forskrift nr. 2 stiller. Fakturaen er dessuten utstedt av et firma som tidligere har drevet med omsetning av maling og tapet, noe som navnet og logoen klart peker i retning av. Klager skulle også i dette tilfelle betale til mellommannen G og ikke til firmaet som sådan.

Disse spesielle omstendigheter burde ha oppfordret klager til å undersøke litt nærmere om firmaet var registrert i avgiftsmanntallet. Klageren hevder han ringte Brønnøysundsregisteret og fikk vite at firmaet F A/S var i drift og registrert. Dette registeret gir ikke opplysninger om registrering i avgiftsmanntallet. Som næringsdrivende burde klager vite, at opplysninger om registrering i avgiftsmanntallet får en ved å henvende seg til fylkesskattekontoret. En finner etter en samlet vurdering at det kan  bebreides klageren at han ikke har undersøkt om firmaet er registrert i avgiftsmanntallet.

Vilkårene til å ilegge tilleggsavgift etter merverdiavgifts-loven § 73 foreligger. Den anvendte sats på 20% kan ikke anses for høy.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt    

v e d t a k :

Den påklagede etterberegningen stadfestes.   

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer (Wilberg, Martinsen, Kirkenær, Andersen og Hansen) har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.    

v e d t a k :

Som innstilt.
   

----------------------    

 Trond Skarbøvik       fung. underdirektør

Rett avskrift: