Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3268

  • Published:
  • Avgitt 19 August 1995
Whole serial number KMVA 3268

Dato for Skattedirektoratets innstilling:
    KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den 19. august 1995 i sak nr 3268 vedrørende A.

Skattedirektoratet har avgitt slik
                   i n n s t i l l i n g:

A er registrert i avgiftsmanntallet fra og med 5. termin 1988 for hotellvirksomhet. Selskapets virksomhet består av servering i restaurant, utleie av hotellrom og utleie av kurs/konferanserom.

På grunnlag av bokettersyn, foretatt i september-oktober 1991, for tidsrommet 01.09.1988 - 31.12.1990 foretok FSK 10.8.93 med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 55 nr 2 etterberegning av avgift. Etter minkingsvedtak av 28.9.93 utgjør etterberegningen :

 

Term.   Utg.avg.           Inv.avg.            Inng.avg.          Renter    Till.avg.

_____________________________________________________________

 

5/88                                        -23.520          -64.650           40.997       8.226

6/88        1.413                        -28.619          -57.238           28.875       6.006

1/89                                        -32.186          -67.808           33.019       7.124

2/89                                        -34.139          -68.278           30.434       6.828

3/89       19.086                       - 5.859           -13.019           22.466       5.249

4/89                                          - 2.172           - 4.826                          2.138         531

5/89                                        -    551                        - 1.225                           472            135

2/90                                       -  1.552           - 4.855                        2.252         660

3/90       32.650                      - 10.223          -29.209           33.411      10.327

4/90                                       - 17.988          -51.394           1.169       6.681

5/90                                               458              1.308            18.768

6/90                                       -  9.090           -25.973           9.114       3.376

___________________________________________________________­

 

Sum       53.149                      -165.441         -337.167       223.115      55.143

 

 

Renter er beregnet fram til 10.9.93, jf merverdiavgiftsloven § 37.

 

Tilleggsavgift er ilagt med 20%.

 

Etterberegningen er påklaget i brev av 02.09.1993. Klagen som er begrunnet i brev av 17.10.1993 fra avgiftsplik­tige, omfatter bare deler av ovennevnte avgiftsfastsettelse, nemlig:                                                                                                                                    

 

Term.   Inv.avg.           Inng.avg.          Renter              Till.­                             

2/89        - 5.950         - 11.900          5.310              1.190

2/90        - 1.552         -  4.434            1.966                  576

3/90        -10.223        - 29.209          12.293              3.797

4/90        -17.988        - 51.394            1.169              6.681

5/90        -   136                 388           18.768                  

6/90        - 9.394         - 26.841            9.114              3.489

_____________________________________________________________

               -45.243        -123.390         48.620            15.733

_____________________________________________________________

Fylkesskattekontorets redegjørelse for saken, datert 23.11.93, er oversendt klageren til uttalelse i brev av samme dag.

Tilsvar til redegjørelsen  er mottatt 30.11.1993, samtidig som klageren har søkt om ettergivelse av det etterberegnede beløp.

Saken er mottatt i Skattedirektoratet 13.01.1994.

Klagefristen anses overholdt.
Saken er ikke innbrakt for domstolene.

./.   

Kopi av følgende dokumenter følger innstillingen: Dok  1 Bokettersynsrapport Dok 12 Brev m/vedlegg av 27.5.93 fra B kontor og regn¬skap, Dok 20 Brev m/vedlegg av 02.09.1993 fra klager - klage Dok 21 Brev av 28.09.1993 fra fylkesskattekontoret. Dok 24 Klagerens brev av 17.10.93 Dok 27 Klagerens brev av 29.11.93 Dok 29 Fylkesskattekontorets redegjørelse av 23.11.93

Skattedirektoratet skal bemerke

Klagen gjelder:

1.    Tilbakeføring av inngående avgift av bilag stilet til andre enn klager.

2.    Forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merver¬diavgiftsloven i forbindelse med utvidel¬se/sammenføyning av klager og C.                     

Ad 1    Tilbakeføring av inngående avgift av bilag stilet til andre enn klager.

Av bokettersynsrapporten fremgår det at en rekke fakturaer /innførselsdeklarasjoner var stilet til andre enn klager, bl.a. til firma D. Klageren har ført inngå¬ende avgift til fradrag i sitt avgiftsregnskap og bereg¬net investeringsavgift.          

Under henvisning til merverdiavgiftslovens § 25, jf forskrift nr. 2 § 2 har fylkesskattekontoret tilbakeført inngående avgift med kr 11 900. Investeringsavgift er refundert med kr 5 950. Netto påklaget avgift utgjør således kr 5 950. Fylkesskattekontoret har forøvrig henvist til tidligere avgjø¬relser i Klagenemnda for merverdiavgift, bl.a. klagesak nr.2713 og nr. 2783.

Klageren anfører at import av varer fra utlandet i startfasen ble fakturert til firma D etc. Selskapets revisor har tilskrevet tollvesenet med anmodning om at det utstedes nye tollpapirer med korrekt vareeier. Men uansett om det blir utstedt nye tollpapirer hevder klageren at det er uriktig og sterkt urimelig hvis det ikke gis fradrag for inngå¬ende merverdiavgift i klagers avgiftsregnskap. Klageren mener at det må være tilstrekkelig at det fremlegges erklæringer eller nye fakturaer fra den danske leverandør som bekrefter at klager er korrekt vareeier.

Ifølge regnskapslovens § 8 skal kostnader være legitimert ved bilag. Inngående avgift som ikke kan legitimeres ved bilag er ifølge merverdiavgiftsloven § 25 ikke fradragsberettiget. Etter § 2 i forskrift om innhold av salgsdokumenter m.v. er det et krav at salgsdokumentet skal angi navn og adresse til den næringsdrivende som mottar varen eller tjenesten. Ved innførsel av varer fra utlandet er det tollvesenet som foretar avgiftsberegning, jf merverdiavgiftsloven § 65. I følge merverdiavgiftsloven § 64 skal avgiften betales av den som er vareeier.

Det er således innførselsdokumentet som danner grunnlaget for fradragsføring av inngående avgift, og det er bare tollvesenet som kan utstede den nødvendige legitimasjon. Det er sikker praksis for at faktura/innførselsdeklarasjon som er stilet til en annen enn vareeieren ikke kan danne grunnlag for fradragsføring av inngående avgift.

Skattedirektoratet foreslår etter dette at etterberegningen opprettholdes.

Ad 2    Forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merver¬diavgiftsloven i forbindelse med utvidel¬se/sammenføyning av klager og C.

Etterberegnet inngående avgift og investeringsavgift utgjorde hhv kr 111 490 og kr 39 021, netto etterberegnet kr 72 469.

Klager overtok i 1990 tidligere C, som var nærmeste nabo med få meters avstand. Etter å ha drevet hotellene hver for seg en tid, ble det foretatt en sammenføy¬ning av de 2 byggene.

Sammenføyningen skjedde ved at det ble bygget en ny felles resepsjon/foajé, samt kontor mellom hotel¬lene, slik at det nå fremstår som ett bygg. Nybygget inneholder også utvidelse av bar, gang utenfor restaurant, samt lager og toaletter.

Av bokettersynsrapporten fremgår det at inngående avgift av kostnadene i forbindelse med sammenføyningen av byggene for en del er henført direkte, mens resten er fordelt innenfor og utenfor avgiftsområdet med h.h.v. 70% og 30%. Klageren har lagt til grunn samme forholdsvise fordeling av inngående avgift som ved tidligere modernisering og ombygging av A.

Fylkesskattekontoret fant at beregningen av fordelingsnøkkelen ikke bygde på en vurdering  av de nye arealers faktiske bruk, slik som anvist i Finansdepartementets forskrift nr. 18 §§ 1 og 2. Fylkesskattekontoret antok således at fordelingen av inngående avgift bygde på feilaktig grunnlag.

Ved fordelingen mener fylkesskattekontoret at en må legge til grunn de 2 sammenføyde hotellenes samlede areal til faktisk bruk innenfor og utenfor avgiftsområdet.Dette fordi angjeldende fellesareal betjener hele de 2 eksisterende bygningers areal. I henhold til dette har fylkesskattekontoret foretatt en korrigering av fordelingsnøkkelen. Fylkesskattekontoret er kommet frem til en fordelingsnøkkel på 30/70 på h.h.v. avgiftspliktig virksomhet og virksomhet utenfor avgiftsområdet.

Klageren hevder at fylkesskattekontorets beregning av fordelingsnøkkelen er feil. Det må være riktig at det er det arealet som blir berørt av bygging som skal være grunnlaget for fordelingsnøkkelen. Klageren antas med dette å si at det bare er det arealet som fysisk blir berørt av bygging som skal danne grunnlag for fordeling.

Ifølge merverdiavgiftslovens  § 23 kan inngående avgift forde¬les når varer og tjenester anskaffes til bruk under ett for virksomhet med omsetning som går inn under avgiftsområdet og til bruk som ikke gir rett til fradrag for inngående av¬gift. Grunnlaget for fordeling av inngående avgift etter § 23 i merverdiavgiftsloven er varens eller tjenestens antatt bruk i den del av virksomheten som faller inn under loven, jfr. Finansde¬partementets forskrift nr. 18 § 1. Den næringsdrivende kan kreve fradrag for inngående avgift på den del av anskaffelsesprisen som forholdsmessig svarer til denne antatte bruk. Når det gjelder byggekostnader som antas å kunne fordele seg tilnærmet jevnt på kvadratmeter gulvflate til de forskjellige formål, anviser forskriftenes § 2 en fordeling av inngående avgift på grunnlag av forholdet mellom gulvflate til bruk i den del av virksomheten som faller inn under loven og bygningens samlede gulvflate.

Det er således på det rene at det er begge bygningers samlede areal som må  danne grunnlag for fordelingsnøkkelen, idet det må antas at den samlede virksomhet har relasjoner til de foretatte anskaffelser. Det er således ikke riktig slik som antatt av klageren at det kun er nybyggets totalareal som skal legges til grunn for fordelingen.

Ifølge bokettersynsrapporten gjelder hoveddelen av kostnadene til utbygging og oppussing hotellets fellesareal. Ut fra tegninger har fylkesskattekontoret kommet frem til at arealet fordeler seg med 30% på avgiftspliktig virksomhet og 70% på virksomhet som faller utenfor loven.

Skattedirektoratet har intet å bemerke til fylkesskattekontorets beregning av fordelingsnøkkelen eller den etterfølgende etterberegning av avgift.

Tilleggsavgift

Tilleggsavgift er beregnet med 20% Både spørsmålet om å anven¬de tilleggsavgift og størrelsen på denne vurderes på grunnlag av den enkelte forsømmelse. Det er tilstrekkelig for å ilegge tilleggsavgift at det foreligger uaktsom overtredelse  av merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved kunne ha vært unndratt avgift, jf merverdiavgiftsloven § 73.

Skattedirektoratet vil bemerke at klageren har fradragsført inngående avgift på grunnlag av dokumenter utstedt til et annet firma enn klager. Likeledes har klageren unnlatt å ta hensyn til reglene i forskrift nr. 18 ved beregning av fordelingsnøkkelen i forbindelse med sammenføyning av klager og C. Vilkårene for anvendelse av tilleggsavgift anses etter dette å være tilstede. Den anvendte sats anses ikke for høy.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt
                      v e d t a k :

Den påklagede del av etterberegningen opprettholdes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer (Wilberg, Martinsen, Kirkenær, Andersen og Hansen) har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstil¬ling.

                            V e d t a k:

Som innstilt.                                                                                             ________________________                                                                                                            Inge Moen                                                                                                          

underdirektør 

Rett avskrift