Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3290

  • Published:
Whole serial number KMVA 3290

TVP-LAR/ack                   Dato for Skattedirektoratets innstilling:

    KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den                  i sak nr 3290 vedrørende reg nr xxx xxx xx – A.

Skattedirektoratet har avgitt slik
   

i n n s t i l l i n g:

Virksomheten ble registrert i avgiftsmanntallet fra og med 6. termin 1987. Virksomheten ble slettet i avgiftsmanntallet fra og med 6. termin 1992.Bransje: Leiebiltransport.

Virksomheten har hatt flere typer oppdrag. I tidsrommet september 87 til september 89 hadde A kjøreoppdrag formidlet av B AL. Fra oktober 89 til og med mai 90 var han byggeleder for C A/S. I tillegg til dette har næringsdrivende, i samme tidsperiode, hatt diverse snekkeroppdrag.

I juni 90 ble næringsdrivende skadet slik at han for en periode på ca 3 måneder kun påtok seg småoppdrag. Fra september 90 og ut mai 91 har næringsdrivende kjørt for D budbiler. Fra juni 91 har næringsdrivende arbeidet som driftsleder for E, samt at han påtar seg div snekkeroppdrag.

På grunnlag av bokettersyn avholdt i juli/september 1992 for årene 1989 og 1990 foretok fylkesskattekontoret 2. november 1992  følgende etterberegning av avgift:

Termin Utg. avg. Iva Inng. avg. Renter Till.avg.
1/89     2 620 1 911 262
2/89     5 305 3 710 530
3/89     14 663 9 709 1 466
4/89 4 000   14 094 11 966 2 609
5/89     11 890 7 434 1 189
6/89     2 431 1 428 243
1/90 10 320     5 768 3 096
3/90   1 490 4 570 1 470 924
4/90 4 166     1 865 1 249
6/90 585   117   140
Sum 19 071 1 490 55 456 45 261 11 708

 

Tilleggsavgift er ilagt med hhv 10 % og 30% og utgjør kr 11 708. Renter er beregnet frem til betalingsfrist 10. november 1992. Samlet etterberegning utgjør kr 130 006.   

Klagen gjelder etterberegning av inngående avgift for 1.-6. termin 1989, med til sammen kr 50 769, samt ilagt tilleggsavgift og renter for denne perioden.

Klage til Klagenemnda for merverdiavgift er avgitt på vegne av avgiftspliktige av AS F Regnskapskontor i brev av 9. desember 1992. 

Fylkesskattekontorets redegjørelse for saken er oversendt klageren v/AS F Regnskapskontor. Det er ikke innkommet merknader til redegjørelsen.

Saken ble mottatt i Skattedirektoratet 10. mars 1994.

Klagefristen anses overholdt.

Saken er ikke innbrakt for domstolene.

./.        Kopier av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen til nemndsmedlemmene:

Dok 1:    Bokettersynsrapporten av 4.10.91

Dok 2:    Fylkesskattekontorets brev av 14.9.92

Dok 3:    Brev av 16.10.92 fra A/S F Regnskapssentral.

Dok 5:    Fylkesskattekontorets brev av 2.11.92

Dok 7:    Brev av 9.12.92 m/vedlegg fra A/S F Regnskapssentral.

Dok 8:    Fylkesskattekontorets brev av 26.2.93 fra A/S F Regnskapssentral.

Dok 9:    Klagen av 26.2.93 fra A/S F Regnskapssentral.

Saken gjelder

Fradragsført inngående avgift på kr 51 003 er etterberegnet fordi klager ikke har fremskaffet salgsbilag som tilfredsstiller kravet i merverdiavgiftsloven § 25, jf forskrift nr 2.

Klageren har opplyst at original bilagene ble stjålet ved et innbrudd i varebilen. Klager har opplyst at han hadde alle eiendelene, herunder bilag, liggende i varebilen i forbindelse med flytting til en brakkerigg i X.  

Fra fylkesskattekontorets redegjørelse hitsettes :

Skattedirektoratets bemerkninger

Skattedirektoratet viser til merverdiavgiftsloven § 25. Det følger av denne bestemmelsen at inngående avgift som ikke kan legitimeres ved bilag, jf forskrift nr 2 til merverdiavgiftsloven, ikke er fradragsberettiget.

Klager har overfor avgiftsmyndighetene fremlagt kopier av bilag. Videre er det betydelig uoverensstemmelse mellom opplysninger om utgifter i virksomheten gitt til likningsmyndighetene og det som fremkommer av de fremlagte kopier av bilag. Etter en samlet vurdering tilrår Skattedirektoratet at etterberegningen under dette punkt opprettholdes av klagenemnda.

Tilleggsavgift er ilagt med 10%, jf merverdiavgiftsloven § 73, av etterberegnet inngående avgift og utgjør kr 5 100.

Fylkesskattekontoret anfører at betingelsene for å ilegge tilleggsavgift er tilstede og at den anvendte sats for tilleggsavgift etter fylkesskattekontorets vurdering må anses forsvarlig.

Skattedirektoratet tilrår etter dette at det treffes slikt
   

v e d t a k:    

Den påklagde del av etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Wilberg, Martinsen, Kirkenær, Andersen og Hansen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling.
   

V e d t a k:

Som innstilt.                                                   

Inge Moen     underdirektør                                                                 

Rett avskrift: