Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 3407

  • Published:
  • Avgitt 19 May 1996
Whole serial number KMVA 3407

TVP-JFl/ack                Dato for Skattedirektoratets innstilling:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den 19. mai 1996  i sak nr 3407 vedrørende reg nr xxx xxx xx A A/S.

Skattedirektoratet har avgitt slik
               i n n s t i  l l i n g :

A A/S har vært registrert i manntallet for merverdiavgiften siden juli 1994.

A, som er født 11.10.1951, er selskapets styre­formann og daglige leder.

Virksomhetens formål er handel med moteklær.

Selskapet sendte i rett tid omsetningsoppgave for 3 termin 1994. Dette var selskapets første omsetningsoppgave. Oppgaven viste avgift tilgode med kr. 26.233.-.

Etter å ha innhentet regnskapsmaterialet foretok fylkesskattekontoetr restitusjonskontroll. Som følge av kontrol­len ble det den 20.09.1994 foretatt endring av omsetningsoppgaven. Endringen medførte at tilgodebeløpet ble redusert til kr 5 364.

Revisjonsfirmaet B A.S. har på vegne av selskapet påklaget avgiftsfastsettelsen i brev av 26.09.1994. Klagen er innkommet til fylkesskattekontoret 28.09.1994.

Klagefristen er overholdt.

Fylkesskattekontorets redegjørelse, datert 17.10.1994, er sendt klageren v/Revisjonsfirmaet B A.S. til utta­lelse.

Det er ikke mottatt bemerkninger til redegjørelsen.

Saken er mottatt i Skattedirektoratet 16.11.1994.

Saken er ikke innbragt for domstolene.

./.    Kopi av følgende dokumenter følger innstillingen:

Dok.  0  Registreringsmelding m/vedlegg Dok.  4  Fylkesskattekontorets brev av 14.09.1994 Dok.  6  Revisjonsfirmaet B A.S`brev av 26.09.1994 Dok.  9  Fylkesskattekontorets redegjørelse dok. 10  Bilag hvor inngående avgift nektes.

Klagen gjelder fylkesskattekontorets avgiftsfastsettelse for 3.kvartal 1994 etter forutgående restitusjonskontroll.

Ved kontrakt av 15.05.1994 har klageren inngått en såkalt franchiseavtale med XX XX C A/S. Avta­len går ut på samarbeid om utnyttelse av franchiseopplegget som XX XX har innen Y sentrum. Franchisetakerens, dvs. klage­rens, oppgave er å drive butikk som selger produkter levert av XX XX C A/S.

Klagerens virksomhet ble registrert i avgiftsmanntallet i juli 1994 under firma A A/S. Firmaets første omsetningsoppgave omfattet 3. termin 1994. Oppgaven var en restitusjonsoppgave med et tilgodebeløp stort kr. 26.233.-. Etter anmodning fra fylkesskattekontoret ble utgiftsbilag som relaterte seg til investeringsavgiften, samt posteringsjournal innsendt for kontroll.

Fylkesskattekontorets kontroll viste at selskapet har fratrukket inngående avgift og beregnet investeringsavgift av en rekke fakturaer som har en annen adressat enn klageren. En har således notert bilag som er adressert til D, E, F, G A/S og H, dvs navn som har noe av innehaverens eller virksomhetens navn i seg. Enkelte bilag angir ikke adressat. Det forekommer også fakturaer som ikke har spesifisert merverdiavgiften. Kopi av bilagene følger som vedlegg til dok 3.

På grunnlag av de påviste mangler ved fakturaene har fylkes­skattekontoret etterberegnet fradragsført inngående avgift. Det er henvist til merverdiavgiftslovens § 25, jfr. forskrift nr. 2. Etter merverdiavgiftslovens § 25 er inngående avgift som ikke kan legitimeres ved bilag ikke fradragsberettiget. Forskrift nr. 2 om innhold av salgsdokumenter m.v. stiller visse krav til dokumentet for at avgiften skal kunne gå til fradrag i avgiftsoppgjøret. Et salgsdokument skal bl.a. inne­holde navn og adresse til den næringsdrivende som mottar varen eller tjenesten. Ved omsetning mellom registrerte næringsdri­vende skal salgsdokumentet angi vederlaget uten avgift og dessuten selve avgiftsbeløpet.

Klageren erkjenner at forholdet ikke er i overensstemmelse med regelverket i forskriftens § 2. Det er imidlertid ingen tvil om at de varer som de angjeldende fakturaer angår er levert og anvendt av klageren. Det vises dessuten til franchiseavtalen med C A/S. Av denne fremgår det at klager skal drive franchiseforretning med lokaler i X. Dette er den adresse samtlige fakturaer er stilet til, hevder klageren. Det presi­seres dessuten at det ved oppstart av virksomheten var uklart om firmaet skulle inneholde XX XX eller om dette kun skulle være navnet på butikken.

Klageren fremholder videre at det kun er snakk om feil firma­navn på inngående fakturaer vedrørende kostnader med oppstar­ting/oppussing av nye lokaler, samt noe varekjøp i mai/juni. Samtlige bilag er originalfakturaer. Man finner det derfor urimelig strengt å ikke godta fradrag for inngående avgift av disse poster. Det er helt på det rene at omsetningen har skjedd fra merverdiavgiftspliktig virksomhet.

Klageren anmoder om at etterberegnet inngående avgift kr. 23.966.- og investeringsavgift blir korrigert, subsidiært for de bilag hvor inngående avgift er spesifisert, men hvor det ved en beklagelig misforståelse er brukt feil navn på fakturaene.

Som vedlagte dokument 0 viser er klager stiftet den 08.03.1994. Selskapet er meldt til foretaksregisteret 03.05.1994. På dette tidspunkt måtte det i hvertfall være på det rene hvilket firma virksomheten skulle drives under.

Skattedirektoratet kan heller ikke se at franchiseavtalen inneholder betingelser eller forutsetninger om at firmaet skulle inneholde tillegg som viser til C.

Samtlige fakturaer saken dreier seg om skriver seg fra perio­den april-juni 1994, altså tiden før registrering i avgiftsmanntallet fant sted. Det dreier seg således om et tilbakegående avgiftsoppgjør. Avgiftsmyndighetene må imidler­tid kunne stille samme krav til dokumentasjon under en oppstartsperiode som  når virksomheten er registrert i avgiftsmanntallet.

Det er ikke fremkommet opplysninger i saken om at det forelig­ger slike særlige forhold som skulle tilsi at Skattedirektora­tet kan samtykke i at kravene til salgsdokumentets innhold etter forskrift nr. 2 § 2, 1.ledd kan fravikes.

Det foreligger heller ikke noe fritak for kravet i forskriftens § 2 om at merverdiavgiften må være angitt i salgsdokumentet.

Det er på det rene at en næringsdrivende plikter å kjenne de regler som gjelder for den virksomhet han driver. Han må således bære ansvaret for at reglene blir oppfylt.

Etter dette vil Skattedirektoratet tilrå at det treffes slikt

v e d t a k:

Etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Kirkenær har votert slik: "Ikke enig i Skattedirektoratets innstilling. Selskapet bør få fradrag for inngående avgift sålenge originalbilagene er på plass.

Nemndas formann, Wilberg, og nemndsmedlemmene Martinsen, Andersen og Hansen har alle sagt seg enig i Skattedirektoratets innstilling til vedtak.

I samsvar med flertallets votering ble det fattet slikt

                      V e d t a k:
Som innstilt.
___________   Inge Moen  underdirektør
Rett avskrift: