Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8059

  • Published:
  • Avgitt 26 February 2014
Whole serial number KMVA 8059

Skattedirektoratets avgjørelse av 26. februar 2014

Saken gjelder: 1. Etterberegning av fradragsført inngående avgift for 2011 knyttet til varebil kl 2 på bakgrunn av manglende dokumentasjon  2. Etterberegning av fradragsført inngående avgift for 2011 knyttet til mat og fergekostnader

 Påklaget beløp utgjør samlet kr 12 647

 

Stikkord: Inngående avgift Legitimasjonskrav

 

Bransje: Oppføring av bygninger

 

Mval: § 15-10 (1) og bokføringsforskriften kapittel 5  § 8-3 (1) bokstav a  § 18-1 (1) bokstav b

 

Skatteetaten.no: Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt  Fradrag  Skjønnsfastsettelse og endring   SAKEN GJELDER KLAGE TIL KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse 26. februar 2014 i sak KMVA 8059 vedrørende X v/ NN, org nr xxMVA.

Ved brev av 15. januar 2014 fra Skatt x  fikk Skattedirektoratet oversendt til behandling klage av 9. juni 2013. Sammen med skattekontorets redegjørelse fulgte sakens dokumenter. Klagegjenstandens verdi er under kr 15 000, renter ikke medberegnet, og klagen avgjøres derfor av Skattedirektoratet, jf merverdiavgiftsloven (mval) § 19-1 annet ledd.

Xv/ NN ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 1. termin 2007 for virksomhet med oppføring av bygninger.

På bakgrunn av avgrenset kontroll av omsetningsoppgavene for 1. til 6. termin 2011, fattet skattekontoret 29. mai 2013 med hjemmel i mval § 18-1 første ledd bokstav b, vedtak om etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift med kroner 13 238. Det ble videre ilagt tilleggsavgift med 20 % som utgjør kr 2 647.

Vedtaket ble påklaget i brev av 9. juni 2013. Klagefristen anses overholdt.

Skattekontoret minket i vedtak av 13. desember 2013 etterberegnet inngående merverdiavgift med tilsammen kr 591, og opphevet ilagt tilleggsavgift pålydende kr 2 647.

Påklaget beløp utgjør etter dette kr 12 647.

Skattekontorets utkast til innstilling er sendt klager for gjennomsyn. Det er ikke innkommet kommentarer til innstillingen.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok.nr. Dokument Dato 1 Varsel om kontroll 23.01.2013 2 Varsel om kontroll – purring 18.02.2013 3 Dokumentasjon fra virksomheten  4 Varsel om endring av avgift og likning 02.04.2013 5 Vedtak endring likning og avgift 2011 29.05.2013 6 Klage 09.06.2013 7 Foreløpig svar og anmodning om tilleggsopplysninger 31.07.2013 8 Purring 04.09.2013 9 Vedtak om delvis omgjøring 13.12.2013

Klagen gjelder: 1. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift vedrørende utgifter til varebil kl 2 på bakgrunn av manglende dokumentasjon med kr 11 662.

2. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til mat og fergekostnader med kr 985.

Sakens faktum Etter gjennomgang av innsendt dokumentasjon i forbindelse med kontrollen, ble det avdekket at virksomheten har krevet fradrag for kostnader vedrørende virksomhetens varebil med registreringsnummer NN.

Skattekontoret har i sitt vedtak vist til at det er en forutsetning for fradragsrett at den inngående avgiften kan dokumenteres med bilag, jf mval § 15-10 første ledd. Skattekontoret viser til at de formelle kravene til dokumentasjon praktiseres strengt. De nærmere regler for salgsdokumentets innhold er angitt i bokføringsforskriften kapittel 5.

Når det gjelder etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift vedrørende varebil kl 2, er etterberegningen delvis begrunnet med at kjøper ikke er angitt på kvitteringene. Videre er det foretatt etterberegning av avgift vedrørende dieselkostnader som er fradragsført på bakgrunn av en oppstilling av kostnadene.

Videre har skattekontoret tilbakeført fradragsført inngående avgift med kr 920 vedrørende kostnader til mat under henvisning til at bilag nr 74 kun inneholder en oppstilling over underbilag. Oppstillingen tilfredsstiller ikke kravene i henhold til mval § 15-10 første ledd. Skattekontoret har forøvrig bedt om å få oversendt underbilagene som dokumenterer kostnadene til ferge, uten at dette er mottatt. 

Klagers innsigelser til vedtaket Skattekontorets vedtak er påklaget ved brev av 9. juni 2013 fra virksomheten. Det er i klagen gitt merknader til de enkelte bilagene.

Klager viser til at underbilag 3 gjelder hengerfeste, kr 2 597, til varebilen. Han opplyser at hans privatbil ikke har hengerfeste. Underbilag 4 gjelder ifølge klager batterilader og sikkerhetswire til kr 1 738,90, som han har kjøpt 16. februar 2011. Vedrørende underbilag 5 fra  AA merket med deler varebil, opplyser klager at han ikke kan bevise dette på annen måte enn at det AA kontaktes. Videre fremgår det at underbilag 11, gjelder lyspærer til varebil. Underbilag 12 er påskrevet olje varebil for hånd. Ifølge klager er dette skiftet på AA 20. desember 2011 og viser til at dette kan sjekkes med AA opp mot registreringsnummer XX.

Bilag 48 har 40 underbilag hvor det fremkommer at det er betalt diesel til varebil.  Det opplyses at privatbilen bruker bensin.

Bilag 74 gjelder utgifter til mat i forbindelse med at klager prøvde å få  oppdrag på Østlandet og måtte på befaring før han kunne inngi tilbud.

Skattekontorets vurdering av klagen: Skattekontoret viser til mval § 8-1, hvor det fremkommer at en registrert næringsdrivende kan fradragsføre inngående avgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Inngående avgift på anskaffelse og drift av varebil klasse 2 til bruk i den avgiftspliktige virksomheten er fradragsberettiget. Det er imidlertid en forutsetning for fradragsrett at den inngående avgiften kan dokumenteres med bilag, jf mval § 15-10 første ledd. Under henvisning til de nærmere regler for salgsdokumentets innhold i bokføringsforskriften kap 5, har skattekontoret vurdert at det ikke foreligger fradrag for ovennevnte kostnader vedrørende varebil kl 2.

Videre viser skattekontoret til at det ikke foreligger fradragsrett for inngående avgift på kostnader vedrørende servering, jf mval § 8-3 (1) bokstav a, og opprettholder vedtaket om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift med tilsammen kr 920.

Når det gjelder bilag nr 75, inneholder dette kun en oppstilling over underbilag som gjelder kostnader til ferge. Fradragsført inngående avgift utgjør kr 65,40. Skattekontoret har bedt om å få oversendt underbilag som dokumenterer kostnadene, men dette er ikke mottatt fra virksomheten. Skattekontoret viser til at oppstillingen over underbilagene ikke tilfredsstiller kravene etter mval § 15-10 første ledd, jf kravene for salgsdokumentets innhold som følger av bokføringsforskriften kap 5.

 

Skattedirektoratet vil bemerke: Det er i klagen ikke fremkommet opplysninger som tilsier at skattekontorets vedtak bør endres ytterligere. Skattedirektoratet slutter seg derfor til skattekontorets vedtak og begrunnelse.

Skattedirektoratet har fattet slikt

V e d t a k:

Skattekontorets vedtak opprettholdes.