Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8063

  • Published:
  • Avgitt 28 February 2014
Whole serial number KMVA 8063

Skattediretkoratets avgjørelse av 28.februar 2014

Saken gjelder: Etterberegning av av inngående merverdiavgift på fakturaer stilet til    andre

 

Stikkord:  Dokumentasjon for fradragsrett

 

Bransje:  Bedriftsrådgivning

 

Mval:   § 18-1 litra b    

 

Bl:   § 10, og tilhørende forskrift §§ 5-1-1 og 5-1-2, jf mval § 15-10

 

Skatteetaten.no:  Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt

 

 

KLAGE TIL KLAGENEMDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den 28.februar 2014 i KMVA 8063 vedrørende KLAGER AS org.nr. xxx xxx xxx

Klagegjenstandens verdi er under kr 15 000, og klagen avgjøres derfor av Skattedirektoratet, jf merverdiavgiftloven § 19-1 annet ledd.

Saken ble oversendt Skattedirektoratet 25. november 2013.Skattekontorets redegjørelse for saken er oversendt kager. Det er ikke kommet kommentarer til redegjørelsen.

KLAGER AS, org.nr xxx xxx xxx, ble registrert med virkning fra 6. termin 2006 i merverdiavgiftsregisteret.

Selskapet har drevet med primærnæring fra 6. termin 2006 til og med 2012 med årlige omsetningsoppgaver. Fra 1. termin 2013 har selskapet drevet med bedriftsrådgivning med to-månedlige omsetningsoppgaver.

På bakgrunn av avgrenset rutinekontroll av omsetningsoppgaven for året 2012, fattet skattekontoret den 6. mai 2013 vedtak om etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift.

Klage fra daglig leder A er mottatt 19. mai 2013. Klagefristen er overholdt. Påklaget beløp er kr 4 826 og gjelder inngående merverdiavgift på to fakturar, nr 20002 og 20007.

Bakgrunn for saken

Klager drev med primærnæring og har kombinert det med diverse snekkeroppdrag, i perioden 1. november 2006 til 31. desember 2012. Klager har endret næring til bedriftsrådgivning fra 1. januar 2013.

Under en avgrenset rutinekontroll av omsetningsoppgaven for 2012 ble det bedt om dokumentasjon av bilag, bilagsjournal og kopi av spesifisert hovedbok.

På bakgrunn av varsel om materiell oppgavekontroll sendte klager den 7. april 2013 inn tilsvar med noen av de forespurte bilagene.

Skattekontoret fant ved gjennomgang av bilagene noen bilag som var stilet til daglig leder personlig og ikke til bedriften KLAGER AS.

Fra vedtaket om etterberegning siteres:

"Det er i regnskapet fradragsført bilag stilet til A og B, ikke Klager AS. Det er en forutsetning for fradragsrett at den inngående merverdiavgiften kan legitimeres ved bilag jf merverdiavgiftslovens § 15-10 første ledd. Ettersom faktura ikke er utstedt til deres virksomhet er det ikke fradragsrett for inngående avgift i deres regnskap.

Inngående bilag skal tilfredsstille kravene i lov om bokføring (bokføringsloven) av 19. november 2004 § 10 og forskrift om bokføring av 1. desember 2004 kapittel 5.

I epost av 06.05.2013 er det fremskaffet kreditnota og ny faktura for en del av bilagene. Flere av disse er tilbakedatert til 2012. Skattekontoret godtar i utgangspunktet ikke tilbakedatering av faktura. Da avgiftspliktige ved en feil har fått opplyst at fradrag kunne godkjennes ved fremskaffelse av faktura med riktig mottaker, har skattekontoret valgt å godkjenne faktura med riktig navn datert i 2012. Ny faktura med dato i 2013 kan tas med på omsetningsoppgaven for året 2013.

Dersom det utstedes kreditnota og ny faktura med riktig mottaker fra leverandør, kan det kreves fradrag iden terminen ny faktura er utstedt. Dette vil gjelde for resterende fakturaer."

I Deres klage anføres det at skattekontoret ikke har tatt tilbørlig hensyn til de innkomne opplysninger om at fakturaene på grunn av en inkurie ble feilført. Klager forklarer at feilføringen ikke er et resultat av en bevisst handling for å unndra avgift, men en ubevisst og hastig handling ved kjøp av byggmateriale.

Klager anfører at etterberegning bør frafalles og faktuarene med fakturanummer 20002 og 20007 fra 2011 bør godkjennes. Dette ettersom fakturaene utstedt i 2012 ble godkjent av skattekontoret, og fordi fakturaene fra 2011 og 2012 er kostnader knyttet til anskaffelser i samme byggeprosjekt. 

Klager anfører at årsakene til at de gjenstående fakturaene ikke har blitt rettet opp skyldes at C AS har uttalt at det vil påføre selskapet ekstrakostnader å gjenåpne regnskapet for 2011 for å utferdige kreditnota, og ikke fordi det ikke er forsøkt rettet.

Skattekontoret har vurdert klagen, og i redegjørelsen til Skattedirektoratet uttales bla følgende: "Merverdiavgiftsloven § 15-10: "Inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget". I tillegg til at den som krever fradrag må være materielt berettiget, er det altså visse formkrav til legitimasjon for å kunne fradragsføre inngående merverdiavgift.

Med bilag forstås salgsdokumentasjon som er i samsvar med bokføringsforskriftens bestemmelser. Det følger av forskriftens §§ 5-1-1 og 5-1-2 at salgsdokumentet:

”skal minst inneholde kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer...”

Skattekontoret kan ikke se at argumentasjonen om at KLAGER AS handlet ubevisst og var i god tro da de betalte fakturaene 20002 og 20007, er relevant etter bokføringsloven § 10 og tilhørende forskrift §§ 5-1-1 og 5-1-2 jf mval § 15. Bestemmelsene om legitimasjon tar sikte på å løse blant annet faren for dobbel fradragsføring.  Om man er i god eller ond tro er ikke et relevant moment for legitimasjonsvurderingen.

I dette konkrete tilfellet er de aktuelle salgsdokumentene utstedt til en annen enn virksomheten. KLAGER AS har av denne grunn ikke gyldig legitimasjon, og inngående avgift kan følgelig ikke fradragsføres.

Plikter etter merverdiavgiftsloven påhviler virksomheten selv og ansvaret kan ikke skyves over på selskapet som har solgt byggvarene. Ansvaret for korrekt fakturering og aktsomhetsplikt ligger hos klager jf merverdiavgiftsloven §§ 15-1 og 15-11. Skattekontoret kan derfor ikke vektlegge forhold mellom klager og tredjemann hva angår korrekt fakturering og kreditnota.

Anførslen om at skattekontoret bør godkjenne fakturaene fra 2011 ettersom skattekontoret har godkjent fakturarer for 2012 er ikke relevant. Alle fakturaer som er godkjent etter tidspunktet for  avgrenset oppgavekontroll er fakturaer der det er utstedt kreditnota etter bokføringsforskriften 5-2-8.  Dette fordi kreditnota reverserer opprinnelig salgsdokument og angivelse av partene etter bokføringsforskriften §§ 5-1-1 og 5-1-2. Det er ikke opprettet kreditnota for faktura 20002 og 20007."

Skattedirektoratet skal bemerke: Etter merverdiavgiftsloven § 8-1 har et registrert avgiftsbjekt rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten. Inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget. Bokføringsforskriften setter krav til salgsdokumenters innhold. Her heter det at dokumentet skal minst inneholde kjøpers navn  og adresse eller organisasjonsnummer. De angjeldene bilagene i denne saken er stilet til eierne av selskapet. Bilagene oppfyller ikke kravene til et  bilag som skal legistimere fradragsrett i virksomheten.

Skattedirektoratet slutter seg forøvrig til skattekontorets vurderinger og konklusjon.

Skattedirektoratet har etter dette truffet slik

Ve d ta k :

Den påklagede del av etterberegningen stadfestes.