Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8499

  • Published:
  • Avgitt 13 April 2015
Whole serial number KMVA 8499

Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder:  Etterberegning av oppkrevd men ikke innrapportert utgående merverdiavgift for perioden 1. termin 2012 – 1. termin 2014.

Påklaget beløp utgjør kr 60 319.

Stikkord:   Utgående merverdiavgift

Bransje:   Optiker

Mval.:   § 15-1 åttende ledd § 18-2 første ledd

Skatteetaten.no: Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt

 

                   Innstillingsdato: 25. februar 2015

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 13. april 2015 i sak KMVA 8499 – Klager xxx xxx xxx.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 1. termin 2001. Virksomheten er registrert under bransjen "Butikkhandel med optiske artikler".

På bakgrunn av en avgrenset kontroll av innsendt hovedoppgave på 1. termin 2014, underveis utvidet til å gjelde fra 1. termin 2012 – 1. termin 2014, fattet skattekontoret vedtak den 03.11.2014 om etterberegning av utgående og inngående merverdiavgift med et samlet beløp på kr 77 566.

Skattekontoret mottok klage på vedtaket den 25.11.2014. Klagen er således rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.

Påklaget beløp utgjør:

For perioden Utgående avgift 1. termin 2012-1.termin 2014 60 319 Sum 60 319

Saken er ikke innbrakt for domstolene, eller sendt påtalemyndigheten.

Innstillingen er forelagt klager. Det er ikke kommet inn merknader til denne.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

 

Dok.nr. Dokumentnavn Dato
1 Varsel om oppgavekontroll enkelte bilag 07.04.2014
2 Dokumentasjon oppgavekontroll  11.04.2014
3 Vedrørende oppgavekontroll 22.04.2014
4 Momsoppgave  16.05.2014
5 Momsoppgave 1. termin 2014 02.06.2014
6 Varsel om fastsettelse 14.08.2014
7 Tilleggsoppgave 2012 07.10.2014
8 Alminnelig omsetningsoppgave – tilleggsoppgave – nov.-des. 2013 21.10.2014
9 E-post korrespondanse med regnskapsfører 28.10.2014
10 E-post korrespondanse med virksomheten 29.10.2014
11 Vedtak om etterberegning 03.11.2014
12 Klage på vedtak om kontroll av omsetningsoppgaver 2012 - 2014 19.11.2014

Klagen gjelder

Klagen gjelder utgående merverdiavgift ilagt i forbindelse med at virksomheten har oppkrevd, men ikke innrapportert avgiften for perioden 1. termin 2012 – 1. termin 2014.

Sakens faktum

Skattekontoret mottok omsetningsoppgaven for 1. termin 2014 den 04.04.2014. Omsetningsoppgaven viste kr 1 691 til gode.

Virksomheten ble varslet om en avgrenset kontroll av ovennevnte oppgave den 07.04.2014.

Under kontrollen opplyste regnskapsfører pr telefon den 12.08.2014 at virksomheten hadde beregnet og oppkrevd merverdiavgift av all omsetning, selv om deler av omsetningen er unntatt merverdiavgiftsloven. I varsel om etterberegning av 13.08.2014 ba skattekontoret om en oversikt over oppkrevd, men ikke innberettet avgift. Regnskapsfører har sendt inn to tilleggsoppgaver for hhv. 6. termin 2012 og 6. termin 2013, samt korrekte tall for omsetningsoppgaven på 1. termin 2014 i e-post av 28.10.2014. Skattekontoret har som grunnlag for etterberegningen av utgående merverdiavgift, i vedtak av 03.11.2014, benyttet de tall som regnskapsfører har oppgitt i ovennevnte oppgaver/tilbakemelding til skattekontoret.

Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra skattekontorets vedtak av 03.11.2014 følgende: "Vedtak Skattekontoret har med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 18-1 (1) bokstav b, vedtatt å etterberegne avgift med et samlet beløp for perioden 1. termin 2012 – 1. termin 2014 på kr 77 566.

Faktum

Klager er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med følgende formål: "Salg av briller og kontaktlinser, samt tilhørende tester og undersøkelser. I tillegg salg av andre optiske hjelpemidler/varer som f.eks. kontaktlinsepreparater, solbriller, luper osv."

Den 04.04.2014 mottok skattekontoret omsetningsoppgaven for 1. termin 2014. Avgiftsfri omsetning ble oppgitt å være kr. 40 060. Samlet avgift til gode var kr. 1 691. På bakgrunn av dette ble dere i vårt brev av 07.04.2014 varslet om at skattekontoret ønsket å foreta en kontroll av grunnlaget for omsetningsoppgaven. I den forbindelse ba vi om en skriftlig tilbakemelding på hvordan dere avgiftsmessig behandlet blant annet prøvekontaktlinser og startgebyr. Vi ønsket også en tilbakemelding vedrørende fordeling av inngående merverdiavgift.

Etterspurt dokumentasjon ble mottatt 14.04.2014.

Basert på innsendt dokumentasjon er avgiftfri omsetning knyttet til synsprøver, linsekontroll, linsetilpasning, brilletilpasning etc.

Da skattekontoret så at fordeling av inngående merverdiavgift for delt virksomhet ikke var gjort, informerte vi i vårt brev av 22.04.2014 om at kontrollen ble utvidet til å gjelde fra og med 1. termin 2012 –1. termin 2014. I denne forbindelse gav vi følgende opplysning om regelverket;

"Skattekontoret ser at virksomheten har omsetning som både faller inn under merverdiavgiftsloven (avgiftspliktig omsetning) og omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt (den omsetning dere betegner som avgiftsfri). Dette medfører at virksomheten faller inn under begrepet delt virksomhet – med de avgiftsmessige konsekvenser dette medfører;

• inngående merverdiavgift på kostnader som direkte er knyttet til den delen av virksomheten/omsetning som er unntatt merverdiavgiftsloven / "fritatt" for mva er ikke fradragsberettiget
• inngående merverdiavgift som knytter seg til begge typer virksomhet (både den avgiftspliktige og den ikke-avgiftspliktige delen) kan fradragsføres med et forholdstall (fordelingsnøkkel mellom 0-100 %)
• inngående merverdiavgift som direkte er knyttet til den avgiftspliktige delen av virksomheten kan fradragsføres 100 %."

I vår e-post av 21.05.2014 ba vi virksomheten ihht. mval. § 8-2 utarbeide en fordelingsnøkkel for årene 2012-2014, samt gi en oppstilling over alle kontier som gjaldt felleskostnader.

I påfølgende tidsrom (juni-juli) har det vært mye frem og tilbake mellom virksomheten og skattekontoret, det være seg virksomhetens forsøk på å finne fram til - og beregne fordelingsnøkkel, diverse informasjon vedrørende driften, samt det faktum at virksomheten i flere år har hatt både regnskapsfører og revisor uten at delt virksomhet er blitt påpekt med derav utelatt fordeling av inngående merverdiavgift. Skattekontoret har på sin side gitt tilbakemelding om at vi ikke helt har forstått verken grunnlaget for de fordelingsnøkler virksomheten kom frem til og anvendelsen av disse, og således at vi heller ikke har akseptert disse.

Virksomheten har i nevnte periode fått seg regnskapsfører.

Den 12.08.2014 var skattekontoret i kontakt med regnskapsfører per telefon hvor det ble opplyst om at virksomheten hadde oppkrevd avgift på all omsetning, til tross for at deler av denne skulle vært behandlet som unntatt (uten avgift). Det ble også opplyst at virksomheten ikke hadde fordelt inngående merverdiavgift på felleskostnader. I den forbindelse ble det stillt spørsmål om virksomheten slapp å fordele inngående avgift for årene 2012 og 2013 på bakgrunn av at de hadde oppført seg som en 100 % avgiftspliktig virksomhet.

Skattekontoret gav tilbakemelding om at oppkrevd avgift skulle innberettes da den anses oppkrevd fra kunde, samt at inngående merverdiavgift måtte fordeles – til tross for at virksomheten hadde krevd avgift på tilhørende omsetning. Grunnlaget for dette er at den avgiftspliktige plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for vedkommende virksomhet. At det feilaktig kreves opp avgift er en risiko virksomheten selv må stå innefor, og at dette ikke vil medføre at en oppnår 100 % fradrag for kostnader som etter loven må fordeles.

Med bakgrunn i det ovennevnte sendte skattekontoret den 13.08.2014 varsel om etterberegning av avgift ved skjønn for perioden 1. termin 2012 – 1. termin 2014. Vi varslet også ileggelse av tilleggsavgift. Ihht.varselet ba vi dere om å utarbeide fordelingsnøkler for de ulike år, samt lage en oppstilling over alle kostnader som gjaldt felleskontier med tilhørende for mye fradragsført merverdiavgift (for hvert av årene 2012 og 2013 + 1. termin 2014). Vi ba dere også lage en oversikt over oppkrevd avgift som ikke var innberettet og innbetalt.

I påfølgende tidsrom (august-oktober) har det igjen vært en del korrespondanse mellom regnskapsfører, virksomheten og skattekontoret. Noe av korrespondansen har vært spørsmål ifbm med ligning og selvangivelse. I denne forbindelse har skattekontoret henvist til den avdelingen som driver med ligning. Øvrig korrespondanse har vært i forbindelse med at innehaver har hatt det vanskelig og at saken av den grunn har vært stilt i bero for en periode. Skattekontoret har også flere ganger etterlyst tilsvar til varsel i form av korrigeringsoppgaver og forklaringer.

Skattekontoret vil nedenfor ta for oss begrunnelsen for vårt vedtak, samt deres kommentarer ifbm innsending av korrigeringsoppgaver for årene 2012 og 2013.

Begrunnelse Vedrørende manglende fordeling av inngående merverdiavgift for delt virksomhet: Synsprøver og tilpasning av briller og kontaktlinser utført av optiker med autorisasjon eller lisens etterHelsepersonelloven §§ 48 og 49 i forbindelse med salg av briller og kontaktlinser anses som helsetjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, jfr. mval. § 3-2 (1), jfr. Merverdiavgiftshåndboken 10. utg. 2014s.128. Vi viser i denne forbindelse også til Borgarting lagmannsretts dom av 19.10.2007 (Brilleland AS).

Etter merverdiavgiftsloven § 8-1 har et registrert avgiftssubjekt rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten. Loven gjelder både for næringsdrivende som utelukkende driver avgiftspliktig (registrert) virksomhet og næringsdrivende som både driver med avgiftspliktig- og ikke-avgiftspliktig virksomhet (delt virksomhet).

[...]

Den 04.09.2014 mottok skattekontoret en tilleggsoppgave for 6. termin 2012 hvor utgående avgift ble rapportert å være kr. 60 892 og hvor inngående avgift ble rapportert å være negativ med kr. 10 155. Samlet avgift å betale ble følgelig kr. 71 047.

I merknadsfeltet til oppgaven ble følgende opplyst: "Omsetning 2012: 243 570 er rapportert som fritt. Skulle vært rapportert som utenfor avgiftsområdet. Fri inntekt er slått i kasse med 25 prosent. Inngående avgift er beregnet forholdsmessig slik den skulle vært rapportert. Det skulle kun vært fradratt 81,92% av inngående avgift. Dette utgjør kr 10 155. Får ikke meldt inn 243 570 utenfor området i tillegg - dette må eventuelt skattekontoret finne en manuell metode for å korrigere. Tilleggsoppgaven viser kun endringen slik den skulle vært rapportert. De 60 892 – blir faktisk en straffeskatt for kunden - det vil i liten grad være muligheter for å fradra den feilslåtte mva – kun for terminalbrille som dekkes av arbeidsgiver."

Den 21.10.2014 mottok skattekontoret en tilleggsoppgave for 6. termin 2013 hvor inngående avgift var negativ med kr. 15 948. Avgift å betale var følgelig kr. 15 948.

I merknadsfeltet til oppgaven ble følgende opplyst: "Endringen skyldes feil i mva kode. Deler av omsetning er utenfor avgiftsområdet og ikke fritt slik det er oppgitt. Imidlertid er hele omsetning slått i kassen med mva - derved blir alt pliktig. I opprinnelig oppgave er de 210 850 overrapportert - grunnet feil grunnlagsmateriale. Det er bokettersyn i denne saken. Fradrag i mva er endret til prosent for forholdsmessig mva."

Skattekontoret ba i påfølgende e-post av 28.10.2014 om en tilbakemelding om det var meningen at det ikke skulle være utgående avgift av de kr. 210 850 som var tilbakeført. Vi ba også om en tilbakemelding vedrørende 1. termin 2014 – om hva de korrekte tallene for denne terminen skulle være.

I svar samme dag fikk vi følgende tilbakemelding fra regnskapsfører: "Jeg har sjekket tallene i regnskapet for 2014. Må gjøre oppmerksom på at kunden fører regnskapet selv i 2014 – jeg har ikke hatt tilgang til bilag. Har ikke sett noe som er unormalt ved gjennomgang.

I 2013 var de 210 850 oppgitt som fri inntekt i tillegg. Det er kun dette året A har ført. Vi trodde han hadde en egen kasse for dette – hvilket var feil. Men da har han i alle fall betalt mva av all utgående omsetning – så det var jo bra! Endringen blir da kun for forholdsmessig fradrag."

Skattekontoret fikk også tilsendt de korrekte tallene for omsetningsoppgaven på 1. termin 2014.

Skattekontoret legger til grunn de korrigeringer som er gjort og har derfor fattet vedtak i tråd med endringene.

[...]

Oppsummering etterberegning: Med bakgrunn i det ovennevnte har skattekontoret vedtatt å etterberegne avgift for året 2012 med kr. 71 047 og for året 2013 med kr. 15 948. Vedrørende 1. termin 2014 vil vi endre opprinnelig omsetningsoppgave (innkommet 04.04.2014) med de tallene som fremgår av tilbakemelding fra regnskapsfører av 28.10.2014, samt vår korrigering vedrørende bilag 34. Denne endringen vil medføre at samlet avgift tilgode i utgangspunktet blir oppjustert fra kr. 1 691 til kr. 12 810, en endring på kr. 11 119, men fratrukket vår etterberegning av bilag 34 blir beløpet kr. 9 429.

Endringen i samlet avgift skyldes reduksjon i utgående avgift på kr. 570, økning av inngående avgift på kr.10 546 (fra kr. 34 841 til 45 387), samt etterberegning av bilag 34 med kr. 1690, (570 + 10546 – 1690 = 9429).

Samlet sett får vi da en etterberegning av avgift på kr. 88 685 (71 047 + 15 948 + 1 690), men hensyntatt at dere på 1. temin 2014 skal ha mer tilgode på kr. 11 119, blir den samlede fastsettelsen på kr. 77 566."

Klagers innvendinger til vedtaket

Klager viser innledningsvis til at han er ilagt et urimelig stort straffegebyr for at det har vært feil i måten salg av varer og tjenester er registrert i kassen, eller fordi en ikke har vært klar over tolkningen av regelverket. Herunder viser klager til at han har benyttet flere profesjonelle regnskapsførere, at han har handlet i god tro og at han ikke tidligere har fått tilbakemelding på at enmannsforetaket ikke har vært i henhold til retningslinjene.

Videre viser klager til at skattekontoret ikke har brukt skjønn i vurderingen av denne saken. Som begrunnelse for dette gjøres blant annet gjeldende at det er regnskapsførerene som burde sett og rettet feilene i regnskapet, og at klager ikke burde straffes for feil begått av regnskapsfører som burde kjenne til gjeldende regelverk. Klager viser også til at skattekontoret ikke har vurdert skyldspørsmålet i denne saken, altså hvorvidt klager med vilje eller ikke har unnlatt å betale nevnte gebyrer. Klager føler seg krenket og stemplet som skattesvindler.

Klager ber om at alle straffegebyrer slettes ut fra den bruk av skjønn som skattekontoret selv viser til i vedtaket, og ber om at en utviser både medmenneskelighet og fornuft i vurderingen av denne saken.

Avslutningsvis opplyser klager at han ikke har ekstra midler til å betale denne ekstra gjelden han nå er pålagt, og at etterberegningen kommer på et maksimalt dårlig tidspunkt i en ellers vanskelig periode i livet. Klager anfører at han har handlet samvittighetsfullt og i god tro og vil derfor slippe å betale alle gebyrer med unntak av reell uteblitt merverdiavgift. Klager klargjør at han med straffegebyr viser til "beregningsgrunnlag og beregnet avgift annen næring" på kr 60 319. Han viser til at dette er en urettferdig ileggelse av av straff for å ha foretatt registreringsfeil i kassen gjort i god tro.

Skattekontorets vurdering

Det er etterberegning av den utgående merverdiavgiften som er påklaget i vedtaket.

Utgangspunktet er at all omsetning av varer og tjenester er avgiftspliktig, jf. mval. § 3-1.

Imidlertid er det i mval. § 3-2 første ledd bokstav d gjort unntak fra loven for tjenester som "ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven". Som autorisert helsepersonell omfattes blant annet optiker, jf. helsepersonelloven § 48. Det er en forutsetning for at unntaket skal få anvendelse at tjenesten som ytes er av en slik art at den naturlig faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhet. Sistnevnte innebærer at det bare er deler av de tjenester en optiker utfører som hører innunder unntaket i § 3-2. Synsprøver og tilpasning av briller og kontaktlinser foretatt av optikere omfattes av unntaket, jf. merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 side 128.

Unntaket omfatter dessuten andre tjenester og varer som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester dersom levering skjer fra den som yter helsetjenesten, jf. mval. § 3-2 annet ledd. En optikers omsetning av briller, kontaktlinser mv. anses imidlertid som ordinær vareomsetning og er avgiftspliktig, jf. merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 side 131.

Når det gjelder uriktig oppkrevd merverdiavgift følger det av mval. § 11-4 første ledd at et avgiftssubjekt som uriktig har oppgitt merverdiavgift på omsetning som er unntatt fra loven skal betale beløpet. Betaling kan unnlates, men bare dersom feilen rettes overfor kjøper før innbetaling skjer, jf. mval. § 11-4 første ledd, jf. § 15-1 femte ledd. Sistnevnte regulerer avgiftssubjektets plikt til å levere omsetningsoppgave og hva dennne skal inneholde. Det fremgår av bestemmelsens femte ledd at beløpet for utgående merverdiavgift også skal omfatte beløp uriktig betegnet som merverdiavgift.

Ved manglende innbetaling av uriktig oppkrevd merverdiavgift på feks unntatte tjenester vil det foreligge hjemmel for etterberegning etter mval. § 18-2. I foreliggende sak har skattekontoret etterberegnet manglende innberetning og betaling av uriktig oppkrevd merverdiavgift på unntatte tjenester.

Skattekontoret oppfatter klager slik at det ikke er uenighet om faktum i saken. Imidlertid  synes klager å legge vekt på at han er ilagt et urimelig stort straffegebyr for feil i måten salg ble registrert i kassen eller fordi man ikke var klar over tolkningen av reglene. Skattekontoret vil her bemerke at etterberegningen av utgående merverdiavgift ikke er et straffegebyr, men krav om innbetaling av den merverdiavgift som er oppkrevd av kundene, selv om kundene ikke skulle betalt merverdiavgift på disse tjenestene.  Når virksomheten har oppkrevd en merverdiavgift på vegne av staten må denne innbetales. Skattekontoret vil imidlertid presisere at dette ikke kan anses som et straffegebyr, eller en ekstra innbetaling av merverdiavgift. Merverdiavgiften er allerede innkrevd av virksomheten og betalt av kundene. Det vil i så måte være urimelig at virksomheten skal få beholde merverdiavgiften.

Fastsetting av merverdiavgift etter § 18-2 kan unnlates (og dermed også innbetaling) dersom feilen rettes overfor kjøper. Retting må skje ved utstedelse av kreditnota samt nytt salgsdokument, jf. bokføringsforskriften § 5-2-8. I tillegg er det et vilkår at avgiftssubjektet refunderer avgiften til kjøper, jf. Prop. 1 LS (2010-20119. Klager har ikke foretatt noen retting overfor kjøper, slik at beløpet må innbetales. Skattekontoret erkjenner at retting ikke vil være praktisk mulig i ett tilfellet som dette, men slik loven er formulert er det heller ikke oppstilt noen mulighet til å se bort fra kravet om retting i et slikt tilfelle.

Den adgang til endring av avgiftsoppgjør som fremgår av mval. § 18-3 annet ledd vil heller ikke hjemle rett til endring for klager all den tid merverdiavgiften er veltet over på andre, her kjøpere av tjenestene.

Klager viser videre til at han har benyttet seg av regnskapsførere i mange år, nettopp for at virksomhetens regnskap skulle være i tråd med regler og forskrifter. Skattekontoret har hjemmel til å kontrollere en virksomhets regnskap, og eventuelt foreta nødvendige rettinger i form av etterberegning etc. Forholdet mellom virksomheten og regnskapsfører er et privatrettslig forhold, og endrer ikke på skattekontorets kontroll- og endringsadgang.

Videre har klager kommet med en del anførsler når det gjelder skattekontorets bruk av skjønn i saken. Det vises blant annet til at skattekontoret straffer feil part, at det ikke er tatt hensyn til skyldsspørsmålet i tilstrekkelig grad og at klager føler seg stemplet som skattesvindler. Det vises og til at regelverket fremstår som uklart og obskure tolkninger av reglene for "delt bedrift". Skattekontoret kan imidlertid ikke fastsette merverdiavgift med hjemmel i § 18-2 etter skjønn. Bestemmmelsens første ledd lyder som følger: "Dersom beløp uriktig betegnet som merverdiavgift ikke er oppgitt i omsetningsoppgaven, jf. § 15-1 femte ledd [...] kan avgiftsmyndighetene fastsette beløpet". I varselet og i vedtaket har skattekontoret brukt § 18-1 som hjemmel for etterberegningen, hvor skattekontoret kan fastsette merverdiavgift ved skjønn. Imidlertid skjer en fastsetting av uriktig oppkrevd avgift med hjemmel i mval. § 18-2. Ved en inkurie har ikke skattekontoret i vedtaket vist til riktig hjemmel for fastsettingen av utgående merverdiavgift, men vedtaket kan ikke kjennes ugyldig på denne bakgrunn da det ikke antas bestemmende for vedtakets innhold etter forvaltningslovens § 35.

Fastsatt beløp etter mval. § 18-2 er gjort på bakgrunn av innsendte opplysninger fra regnskapsfører. En slik fastsettelse tar ikke hensyn til hvorvidt avgiftspliktige var i god tro med hensyn til uriktig oppkrevd avgift. Når det gjelder klagers anførsel om at regelverket fremstår som uklart vil skattekontoret vise til gjennomgangen av regelverket ovenfor.

Forøvrig er klagers betalingsevne ikke et moment som vektlegges ved vurderingen av om det skal foretas etterberegning.

Skattekontoret har på ovennevnte grunnlag kommet til at vilkårene for fastsetting av utgående merverdiavgift er oppfylt.

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k:

Det påklagede vedtak stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Enig. Skattekontoret må for fremtiden være presis i bruken av begrepene "fritatt" og "unntatt" omsetning - det rotes med dette i vedtaket." Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: "Enig Betenkelig med kontroll før utløpet av oppgavefristen. Oppgavekontroll før utløpet av oppgavefristen undergraver retten og muligheten for egenretting. "

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

Det ble etter dette fattet slikt

V e d t a k:

Som innstilt.