Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8516

  • Published:
  • Avgitt 13 April 2015
Whole serial number KMVA 8516

Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: 
1. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende 4 varebiler klasse 2. Klager har solgt varebilene avgiftsfritt som bruktbiler, jf. mval. § 6-6 tredje ledd. Skattekontoret har lagt til grunn at det i realiteten dreier seg om avgiftspliktig salg av nye biler, jf. mval. § 3-1 første ledd.

 2. 20 % tilleggsavgift vedrørende pkt 1.

Påklaget beløp utgjør kr 215 392.

Stikkord:  Utgående merverdiavgift Varebil kl 2 Dokumentasjon for avgiftsfri omsetning Fravikelse/tilsidesettelse Tilleggsavgift

Bransje:  45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler.

Mval:   § 18-1 første ledd nr. 2    § 3-1 første ledd § 6-6 tredje ledd § 15-10 andre ledd § 21-3

Skatteetaten.no: Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt, kap 15.

 

  Innstillingsdato: 9. mars 2015

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 13. april 2015 i sak KMVA 8516 – Klager AS.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx, ble stiftet 7. mai 1975. Selskapet er registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret med næringskode 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler.

På bakgrunn av bokettersyn avholdt for årene 2011 - 2013, jf. bokettersynsrapport av 13. juni 2014, fattet skattekontoret den 17. desember 2014 vedtak om etterberegning av avgift med til sammen kr 424 825. Tilleggsavgift ble ilagt med kr 104 635.

Selskapet har påklaget deler av vedtaket. Klagen er mottatt 8. januar 2015. Klagefristen er overholdt.

Påklaget beløp utgjør:

 

Det er beregnet renter i samsvar med skattebetalingslovens regler.

Det er ikke inngitt anmeldelse i saken.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen

Dok. nr.  Dokument Dato
1 Bokettersynsrapport 13.06.2014
2 Varsel om etterberegning av avgift  23.06.2014
3 Tilsvar til varsel 08.08.2014
4 Varsel om forhøyet tilleggsavgift 17.11.2014
5 Vedtak om etterberegning av avgift 17.12.2014
6 Klage på vedtak 08.01.2015
7 Oversendelse av innstilling til partsinnsyn 10.02.2015

Saken gjelder

1. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende 4 varebiler klasse 2. Klager har solgt varebilene avgiftsfritt som bruktbiler, jf. mval. § 6-6 tredje ledd. Skattekontoret har lagt til grunn at det i realiteten dreier seg om avgiftspliktig salg av nye biler, jf. mval. § 3-1 første ledd.

2. Tilleggsavgift. Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med 20 % for ovennevnte forhold, jf. mval. § 21-3.

1. Etterberegning av utgående merverdiavgift

1.1 Sakens faktum

Klager AS driver virksomhet med kjøp, salg og utleie av biler. I tillegg driver selskapet autorisert bilverksted og delelager.

Skattekontoret har sett nærmere på selskapets avgiftsbehandling av varebiler klasse 2 bokført på konto 182000 Utleiebiler. Flere av disse bilene har blitt tatt ut av varelageret og registrert på selskapet, for så å bli avregistrert før det har gått 2 måneder. Selskapet har deretter solgt bilene som bruktbiler uten å beregne utgående merverdiavgift, jf. mval. § 6-6 tredje ledd. Det er heller ikke svart omregistreringsavgift, jf. Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 2 bokstav i, jf. forskrift om omregistreringsavgift § 6 nr. 7 fjerde ledd.

Ved uttak av alle bilene har selskapet konsekvent beregnet uttaksmerverdiavgift. Selskapet har imidlertid tilbakeført uttaksavgiften, slik at merverdiavgiften i forbindelse med uttaket har gått i null.

Skattekontoret har etterberegnet utgående merverdiavgift vedrørende 6 av varebilene. Skattekontoret har sett bort fra registreringen på selskapet i avgiftsmessig henseende og har lagt til grunn at det i realiteten dreier seg om avgiftspliktig nybilsalg.

Klager AS har påklaget etterberegningen knyttet til 4 av bilene. Dette gjelder AAx, AAxx, AAxxx og AAxxxx.

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Fra skattekontorets vedtak av 17.12.2014 siteres:

"Rapportens pkt 7 Utleiebiler I henhold til mval § 3-1 skal det beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Biler anses som vare etter mval § 3-1. Dersom bilen ikke omfattes av unntaket for tidligere registrerte biler i mval § 6-6 skal det beregnes utgående merverdiavgift ved salg av biler.

Det er i tilsvaret kommet innsigelser på rapportens pkt 7.3.2 – 7.3.8.

Selskapet hevder at bilene har gått i yrkesmessig utleievirksomhet. Skattekontoret har ikke mottatt dokumentasjon for slik virksomhet og det ble varslet om korrigering av utgående avgift.

Rapportens pkt 7.3.5 AA x og 7.3.8 AA xx Det er ikke et krav om at varebiler som tas ut som eget driftsmiddel skal avgiftsberegnes. Klager AS har konsekvent ført uttaksmerverdiavgift for uttak av biler for så å fradragsføre samme sum som inngående avgift. Skattekontoret har ikke korrigert denne avgiften da avgiften går i null og følgelig ikke medfører en kostnad for selskapet.

Selskapet avregistrerte bilene for så å selge de som brukt bil uten utgående avgift. For å være berettiget til å ta ut bil uten å beregne utgående avgift er det et vilkår at bilen blir brukt til eget driftsmiddel.

For to av bilene, AA x og AA xx hevder selskapet at det dreier seg om egne driftsmiddel, bilene er brukt for å dekke selskapets eget transportbehov. Bilene er ikke registrert på konto for varebil, og det er heller ikke regnskapsført leieinntekter på bilene. Styreformannen forklarer i tilsvaret at selskapet har hatt et omfattende behov for egentransport. Han mener det ikke spilte noen rolle hvilken konto disse bilene ble ført på, bare avgiftsberegningen var riktig. Dette for å spare arbeid med kontering. Bytte av bil kunne gjøres fritt uten å måtte vurdere om det var eget driftsmiddel eller ikke.

Skattekontoret bestrider ikke at selskapet har hatt behov for egentransport. Derimot skal det fremgå av regnskapet hva den enkelte bil har vært brukt til. I tilsvaret går det klart frem at selskapet fritt har benyttet biler som har vært tilgjengelig ved behov for egentransport uavhengig av hva bilen har vært registrert som i regnskapet.

Selskapet har ikke bokført noen biler på konto for varebiler til eget transportbehov, konto 1840. De to bilene AA x og AA xx som er anført benyttet som eget driftsmiddel har begge vært registrert på selskapet i ca to måneder, med fem måneders mellomrom. Ut over disse to bilene hevdes det ikke at noen spesifikke biler er driftsmiddel til eget bruk. Bilene har vært avregistrert og det kan ikke legges til grunn at selskapet har benyttet prøveskilt i strid med prøveskiltreglenes intensjon.

Skattekontoret finner det ikke sannsynliggjort at selskapet har hatt disse to bilene til bruk som eget driftsmiddel og følgelig kan selskapet ikke selge dem uten å beregne utgående avgift.

For salg av bil vil det bli korrigert følgende utgående avgift 4. termin 2012 kr 26 508 1. termin 2013 kr 53 087

Rapportens pkt 7.3.4 AA xxx og 7.3.6 AA xxxx
Det er ikke funnet leieinntekter på disse to bilene i selskapets regnskap. I sluttmøte forklarte styreformann RM og HM at det ikke finnes noen skriftlig dokumentasjon på utleie av erstatningsbiler til kommunen, da det ikke var mulig å få noen i kommunen til å skrive under ved levering av en erstatningsbil. Det er ikke fakturert leieinntekter på erstatningsbiler. Det siste forklarer selskapet med at de ikke har praksis for å fakturere verken internleie eller nulleie ved erstatningsbiler.

I etterkant av sluttmøtet har selskapet sendt inn leiekontrakter for fem biler signert ansatte på vegne av leietaker. Ingen av kontraktene er påført dato for signering. Skattekontoret har vært i kontakt med vedkommende som signerte kontraktene og har fått bekreftet at kontrakten er forelagt vedkommende etter sluttmøtet med skattekontoret den 2. april 2014. Følgelig anser ikke skattekontoret kontraktene for å være bevis for akkurat disse bilenes bruk. Det fremgår av kontrakten at en av bilene har vært levert i næringsmessig utleievirksomhet på prøveskilt.

Det bestrides ikke at Klager AS har stilt med erstatningsbiler der det har vært nødvendig. Derimot kan det ikke anses som sannsynlig at det er akkurat disse bilene som har gått som erstatningsbiler.

Skattekontoret finner det ikke dokumentert at disse to bilene har vært brukt i yrkesmessig utleievirksomhet og det blir beregnet utgående avgift ved salget. For salg av bil vil det bli korrigert følgende utgående avgift 5. termin 2012 kr 34 704 2. termin 2013 kr 65 195"

1.3 Klagers innsigelser

Klager AS anfører at etterberegningen vedrørende varebilene AAx, AAxx, AAxxx og AAxxxx er fattet på feil grunnlag. Selskapet mener å ha dokumentert at AAx og AAxx har vært brukt til varetransport og at AAxxx og AAxxxx har vært brukt som utleiebiler/erstatningsbiler. Når det gjelder AAxxx og AAxxxx har skattekontoret underkjent leieavtale med kommunen med den begrunnelse at "det ikke var sikkert at det var akkurat disse bilene kommunen hadde". Selskapet mener at skattekontoret har hatt mulighet til å kontrollere dette, idet selskapet ikke hadde andre biler tilgjengelig i dette tidsrommet.

Selskapet krever at bilene i denne saken behandles avgiftsmessig slik de er bokført.

1.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Skattekontoret finner ikke at klagen kan føre frem.

Merverdiavgiftsloven (mval.) § 18-1 første ledd bokstav b gir skattekontoret adgang til å fastsette beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftsoppgjør, når mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Omsetning av kjøretøy er som utgangspunkt avgiftspliktig omsetning etter mval. § 3-1.  Det er gitt fritak for avgiftsplikt på omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift og som har vært registrert her i landet, jf. mval. § 6-6 3. ledd. 

Mval. § 3-24 hjemler avgiftsplikt ved uttak av kjøretøy. Det følger av denne bestemmelsen at en bilforhandler som registrerer kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret skal beregne uttaksmerverdiavgift selv om kjøretøyet ikke tas i bruk.

For varebiler klasse 2 er det gitt unntak fra plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift. Det følger av mval. § 3-24 annet punktum bokstav c at det ikke er plikt til å beregne avgift ved uttak av varebil klasse 2 når varebilen skal brukes som driftsmiddel i virksomheten. Det er heller ingen plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift dersom varebilen selges etter kort tid, dette i motsetning til personkjøretøy som har en bindingstid på 36 mnd, jf. mval. § 9-6. Formålet med å registrere varebilen på selskapet må imidlertid ha vært å benytte bilen i virksomheten. Dersom formålet kun har vært å selge varebilen videre uten merverdiavgift, vil dette anses som illojalt mot avgiftslovgivningen.

Det er avgiftssubjektet som må godtgjøre at omsetning og uttak er fritatt fra avgiftsberegning.  Det følger av mval. § 15-10 andre ledd at "Avgiftssubjektet skal beregne utgående merverdiavgift med mindre det ved regnskapsmateriale eller på annen måte som avgiftsmyndighetene godkjenner, kan godtgjøres at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved omsetningen eller uttaket".

Selskapet har ikke angitt hva slags varetransport AAx og AAxx skal ha blitt brukt til. Bilene var registrert på selskapet kun i kort tid, og det gikk over fem måneder fra selskapet avregistrerte den ene bilen og fram til de tok i bruk den andre bilen. I perioden før, mellom og etter disse bilene har selskapet ikke hatt noen varebil til bruk for egen varetransport.

Når det gjelder AAxxx og AAxxxx er det inngitt leiekontrakter som er skrevet bortimot 2 år etter at påstått utleie skal ha funnet sted. Skattekontoret kan ikke legge disse kontraktene til grunn. Kontraktene er skrevet i ettertid og de kan derfor ikke brukes som bevis på at det er akkurat disse bilene som har vært utleid. Skattekontoret mener at dette bekreftes ved leiekontrakten på AAxxx. Ifølge denne leiekontrakten skal AAxxx ha vært leid ut i 1,5 mnd før bilen ble registrert som utleiebil på selskapet. Den skal videre ha vært leid ut på prøveskilt og uten vognkort.

Skattekontoret vil også bemerke at selskapet har godtatt skattekontorets etterberegning vedrørende AA31919 som er en av bilene det er skrevet leiekontrakt på i ettertid.

Når det gjelder AAxxxx ble denne påkostet 4 piggdekk og 8 felger i juli (fakturadato) noe som må anses unødvendig dersom bilen kun skulle leies ut til kommunen som erstatningsbil i perioden juli - september 2012.

Det er de reelle forhold som skal være bestemmende for avgiftsgrunnlaget. Skattekontoret mener at forholdene i denne saken indikerer at det ikke har vært noen realitet bak registreringen av varebilene på selskapet. Det mangler dokumentasjon på at bilene har vært brukt som driftsmiddel. Det finnes ikke opprinnelige leiekontrakter og det er ikke registrert leieinntekter på bilene. Videre har kontrollen avdekket at bilene har blitt tatt ut og registrert på selskapet kun i kort tid, for så å bli avregistrert og solgt videre uten beregning av avgift. Alle bilene er solgt til privatpersoner uten fradragsrett for inngående merverdiavgift. 

Skattekontoret fastholder at det må ses bort fra registreringen på selskapet i avgiftsmessig henseende. Selskapet har innrettet seg på en måte som ikke kan anses å være i samsvar med avgiftsreglenes formål og intensjoner, og skattekontoret finner ikke grunnlag for å frafalle etterberegnet avgift. 

2.1 Tilleggsavgift

Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med 20 % for ovennevnte forhold.

2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Fra skattekontorets vedtak siteres:

"Rapportens pkt 7.3.5 og 7.3.8 Utleiebiler - driftsmiddel - egentransport

- objektive vilkår
Det er ikke tvilsomt at selskapet har solgt bil uten å ha beregnet utgående avgift etter mval § 3-1. Selskapet har uriktig ført biler som eget driftsmiddel til egentransport og følgelig solgt de som brukt bil uten å beregne utgående avgift. Skattekontoret finner ikke at bilene har vært benyttet som egentransport, og det skulle vært beregnet utgående avgift med kr 79 595. Unnlatelsen har medført at staten er eller kunne vært påført tap.

De objektive vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er således oppfylt.

- subjektive vilkår
Selskapet har solgt to biler, AA x og AA xx uten å beregne utgående avgift. Selskapet kan ikke dokumentere at bilene er benyttet til egentransport eller annet driftsmiddel i virksomheten. 

Følgelig burde selskapet ha forstått at disse to bilene skulle vært solgt som ny bil og det skulle vært beregnet utgående avgift ved salget.

Ved å selge bil som ikke hadde vært til bruk i avgiftspliktig næringsvirksomhet burde selskapet ha forstått at de overtrådte lov eller forskrift.

Ved å ikke sørge for å orientere seg om gjeldende regelverk finner skattekontoret det klart sannsynlig at selskapet har utvist tilstrekkelig uaktsomhet til at lovens vilkår for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt.

Det subjektive vilkåret for å ilegge tilleggsavgift er således oppfylt.

Tilleggsavgiften ilegges med 20 % av det unndratte beløp på kr 79 595 og utgjør kr 15 919.

Rapportens pkt 7.3.4 og 7.3.6 Utleiebiler – erstatningsbiler

- objektive vilkår
Det er ikke tvilsomt at selskapet har solgt bil uten å ha beregnet utgående avgift etter mval § 3-1. Selskapet har uriktig ført biler som driftsmiddel til utleie/erstatningsbil og følgelig solgt de som brukt bil uten å beregne utgående avgift. Skattekontoret finner ikke at bilene har vært benyttet som driftsmiddel, og det skulle vært beregnet utgående avgift med kr 99 899. Unnlatelsen har medført at staten er eller kunne vært påført tap.

De objektive vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er således oppfylt.

- subjektive vilkår
Selskapet har solgt to biler, AA xxx og AA xxxx uten å beregne utgående avgift. Selskapet kan ikke dokumentere at bilene er benyttet som erstatningsbiler eller annet driftsmiddel i virksomheten.

Følgelig burde selskapet ha forstått at disse to bilene skulle vært solgt som ny bil og det skulle vært beregnet utgående avgift ved salget.

Ved å selge bil som ikke hadde vært til bruk i avgiftspliktig næringsvirksomhet burde selskapet ha forstått at de overtrådte lov eller forskrift.

Ved å ikke sørge for å orientere seg om gjeldende regelverk finner skattekontoret det klart sannsynlig at selskapet har utvist tilstrekkelig uaktsomhet til at lovens vilkår for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt.

Det subjektive vilkåret for å ilegge tilleggsavgift er således oppfylt. Tilleggsavgiften ilegges med 20 % av det unndratte beløp på kr 99 899 og utgjør kr 19 979."

2.3 Klagers innsigelser

Klager fremholder at det ikke skal ilegges tilleggsavgift idet etterberegningen er uriktig.

2.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Skattekontoret viser til mval. § 21-3 som sier at det kan ilegges inntil 100 % tilleggsavgift når den avgiftspliktige forsettlig eller uaktsomt har overtrådt merverdiavgiftsloven og staten på grunn av dette er eller kunne ha vært unndratt avgift.

Selskapet har unnlatt å beregne utgående merverdiavgift av avgiftspliktig omsetning, og symmetrihensyn mellom inngående og utgående avgift som merverdiavgiftsloven bygger på er satt til side. Forholdene i saken trekker i retning av at selskapet har hatt et bevisst forhold til regelverket på området og hvordan selskapet skal tilpasse seg for å oppnå størst mulig fortjeneste. Det vises til at det er tatt ut et stort antall leiebiler og at registreringen på selskapet kun har foregått i kort tid før avregistrering og salg til kunder som ikke har fradragsrett for inngående avgift. Dette har vært et mønster i forhold til flere av bilene.

Skattekontoret finner på bakgrunn av det nevnte ikke grunnlag for å frafalle eller sette ned tilleggsavgiften som er ilagt i denne saken. 

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k :

Den etterberegnede merverdiavgiften stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

V e d t a k:

Som innstilt.