Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8595 - Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på grunn av manglende levering av omsetningsoppgaver og tilleggsavgift vedrørende uteholdt omsetning, jfr. Mval. §§15-10 (1), 18-1 (1a-b), 18-4 og 21-3.

  • Published:
  • Avgitt 22 June 2015
Whole serial number KMVA 8595

Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015, Klager AS

Klagedato:  18.februar 2015

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: 

1) Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på grunn av manglende levering av omsetningsoppgaver.
2) 60 % tilleggsavgift vedrørende uteholdt omsetning.

Samlet påklaget beløp ekskl. renter utgjør kr 569 464

Stikkord:  

- Tilbakeføring av inngående merverdiavgift - Dokumentasjonsplikt - Tilleggsavgift - Frivillig retting

Bransje:  Rengjøring og flyttebyrå

Mval: 

§ 15-10 første ledd og bokføringsforskriften § 5-1-1 § 18-1 første ledd, a) og b) § 18-4 § 21-3

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 22. juni 2015 i sak KMVA 8595 - Klager AS.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Enhetsregisteret 03.07.2005 med bransjekode 81 210 Rengjøring av bygninger. Selskapet ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 6. termin 2005.

Daglig leder og styreleder i selskapet er A. I kontrollperioden har hans ektefelle B vært registrert som daglig leder. Selskapet har en aksjekapital på kr 100 000 fordelt på 100 aksjer. Aksjene er eid av A.

På bakgrunn av bokettersyn for perioden 1. termin 2012 – 5. termin 2013, jf. bokettersynsrapport av 21.05.2014, fattet skattekontoret den 13.01.2015 med hjemmel i mval. § 18-1 (1) bokstav a og b, og mval. § 18-4, vedtak om etterberegning av utgående avgift på kr 1 485 891 for perioden 1. termin 2012 – 5. termin 2013 og inngående avgift på kr 171 131 for 1. – 6. termin 2012. Inngående merverdiavgift ble tilbakeført med kr 428 431 for 1. – 5. termin 2013. Tilleggsavgift på 60 % ble ilagt etter mval. § 21-3.

Klage fra selskapet er mottatt 20.02.2015. Klager er representert av advokat C ved advokatfirmaet D DA. Skattekontorets vedtak ble sendt klager den 13.01.2015. I mottatt klage hevdes det at klager først mottok skattekontorets vedtak den 04.02.2015. At det har tatt hele 22 dager med postgang før klager mottok vedtaket, finner skattekontoret lite troverdig. Det legges følgelig til grunn at klagefristen er oversittet. På tross av dette velger skattekontoret under tvil å ta klagen opp til behandling.

I epost av 06.03.2015 ble klagers fullmektig bedt om å oversende bilag som dokumenterte deres påstand vedrørende økning av beløpet for inngående merverdiavgift, fremsatt i klagen av 18.02.2015. Skattekontoret har i ettertid mottatt forespurte bilag fra daglig leder i E AS, F.

 

Påklaget beløp utgjør:

 

Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken.

Skattekontorets innstilling har vært forelagt klagers fullmektig. Det er ikke kommet merknader til innstillingen.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

 

Dok. Nr. Dokument Dato
1 Bokettersynsrapport 21.05.2014
2 Varsel om etterberegning 11.06.2014
3 Vedtak 13.01.2015
4 Klage  18.02.2015
5 Epost, krav om dokumentasjon 06.03.2015
6 Vurdering av tilsendte bilag 1. – 5. termin 2013 29.04.2015
7 Minkingsvedtak 04.05.2015
8 Innstilling innsyn 04.05.2015
A1 KL 6264  KMVA-2008-6264
A2 KMVA 7824  KMVA-2013-7824

Klagen gjelder

Klagen omfatter følgende forhold:

1. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift for 1. – 5. termin 2013. Klager hevder at skattekontoret har fastsatt inngående avgift med et for lavt beløp.

2. Tilleggsavgift vedrørende uteholdt omsetning for 1. – 5. termin 2013, 60 %, kr 547 425.

1. Etterberegning av inngående merverdiavgift

1.1 Sakens faktum

Den 14.01.2014 ble det varslet om kontroll av virksomheten for perioden 1. termin 2012 – 5. termin 2013.

Gjennom kontrollen ble det avdekket betydelige beløp i uteholdt omsetning. For 1. – 5. termin 2013 hadde klager ikke levert omsetningsoppgaver. Beløpet for inngående merverdiavgift var tidligere blitt fastsatt ved skjønn til kr 685 000. Skattekontoret fant å tilbakeføre inngående merverdiavgift for 1. – 5. termin 2013 med kr 428 431.

Skattekontoret tok utgangspunkt i selskapets eget regnskap, sendt inn under kontrollen, ved fastsettelsen av inngående merverdiavgift. I tillegg ble det innhentet utskrifter av bankkontoer tilhørende selskapet og dets eier, samt fakturaopplysninger og betalingsinformasjon fra enkelte kunder. Beløpet for inngående merverdiavgift ble fastsatt til kr 256 569 (658 000 – 428 431) for 1. – 5. termin 2013.

Den 11. og 12. mars 2015 mottok skattekontoret kopi av etterspurte bilag fra klagers regnskapsfører. På bakgrunn av de tilsendte bilagene økte skattekontoret beløpet for inngående merverdiavgift med kr 40 686, for perioden 1. – 5. termin 2013, i minkingsvedtak av 04.05.2015.

Påklaget beløp utgjør nå kr 22 039 (62 725 – 40 686).

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket:

"Merverdiavgift: Selskapet ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret 01.09.2006 fra og med 6. termin 2005.

(...)For 1. – 5. termin 2013 er det ikke sendt inn noen omsetningsoppgaver. Grunnlaget for beregning av utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift for disse terminene er derfor fastsatt ved skjønn som følger:

År: 2013 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin5 Sum
Levert oppgave:  Nei Nei Nei Nei Nei 
Fastsatt gr. lag utg. mva 624 000 686 000 754 000 829 000 911 000 3 804 000
Fastsatt utg. mva 156 000 171 500 188 500 207 250 227 750 951 000
Fastsatt beløp inng. mva 113 000 124 000 136 000 149 000 163 000 685 000
Ilagt tilleggsavgift:  8 600 14 200 15 700 17 400 19 400 75 300

(...)Det er imidlertid under bokettersynet påvist at selskapet har hatt omsetning knyttet til utøvelse av avgiftspliktig virksomhet i 2012 og 2013 som ikke fremgår av innsendte omsetningsoppgaver for 2012, og som ikke er tilstrekkelig hensyntatt ved fastsettelse av skjønn for 1. – 5. termin 2013.

Det vises til de forhold som er påvist gjennom kontrollen og som er lagt til grunn ovenfor ved vurdering av skjønnsadgang etter ligningsloven § 8-2 nr. 1.

Skattekontoret legger til grunn at vilkårene i merverdiavgiftsloven § 18-1 nr.1 bokstav a og b, og merverdiavgiftsloven § 18-4, er oppfylt.

(...)2013:

På grunn av manglende omsetningsoppgaver for 1. – 5. termin 2013 er inngående avgift fastsatt ved skjønn til kr 685 000. Selskapet har under kontrollen sendt inn regnskap for 1. – 5. termin 2013 hvor konto for inngående merverdiavgift viser en samlet inngående avgift for perioden med kr 256 569. Skattekontoret finner å kunne legge regnskapets tall til grunn og inngående avgift blir å redusere med kr 658 000 – kr 256 569 = kr 428 431. 

Skattekontoret legger til grunn at beløpet for inngående merverdiavgift økes med kr 171 131 for 2012 og reduseres med kr 428 431 for 2013. Fastsettelse fordelt pr. termin fremgår av tabell nedenfor.

Fastsettelse av skyldig merverdiavgift

Skattekontoret legger til grunn at det etterberegnes merverdiavgift som følger: (...)

År                          2013 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Sum
Endring grunnlag utg. mva 423 358 558 811 580 585 343 857 191 913 2 098 524
Endring utgående mva 105 840 139 703 145 146 85 964 47 978 524 631
Endring inngående mva - 49 833 - 51 624 - 74 099 - 128 808 - 124 067 - 428 431
Netto etterberegnet mva 155 673 191 327 219 245 214 772 172 045 953 062
"

Skattekontoret fattet minkingsvedtak vedrørende dette punktet den 04.05.2015. Det siteres fra vedtaket:

"Ved gjennomgangen av de tilsendte bilagene har skattekontoret funnet inngående merverdiavgift som er tilstrekkelig dokumentert, og som klager er berettiget til å kreve fradrag for. Skattekontoret finner dermed å innvilge klager fradrag for deler av kravet fremsatt i klagen av 18.02.2015.

 

(...)Konklusjon

Beløpet for inngående merverdiavgift reduseres med kr 2 690 for 1. termin 2013, og økes med henholdsvis kr 6 275, kr 1 498, kr 16 763 og kr 18 840 for 2. – 5. termin 2013."

1.3 Klagers innsigelser

Klagers påstand er at selskapet har krav på fradrag for inngående merverdiavgift med kr 319 294 for perioden 1. – 5. termin 2013. Vedlagt klagen følger en oppstilling over omsetningsoppgavene for 2013, utarbeidet av klagers regnskapsfører, hvor beløpet for inngående merverdiavgift fremgår. I ettertid er det også sendt inn bilag som dokumenterer påstanden vedrørende økning av inngående avgift.

1.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Klager har hevdet at selskapet har krav på fradrag for inngående merverdiavgift med totalt kr 319 294 for 1. – 5. termin 2013. Dette tilsvarer en økning av beløpet for inngående merverdiavgift med kr 22 039, i forhold til hva klager er blitt innvilget i skattekontorets to vedtak av 13.01.2015 og 04.05.2015.

Etter forespørsel er skattekontoret tilsendt kopi av bilagene som ligger til grunn for klagers påstand. Samtlige bilag er gjennomgått og vurdert av skattekontoret, og det er utarbeidet et internt notat der skattekontorets vurdering, av om inngående merverdiavgiften som fremkommer av bilagene er fradragsberettiget eller ikke, fremgår. Notatet ligger vedlagt innstillingen.

Etter merverdiavgiftsloven § 15-10, første ledd må inngående merverdiavgift dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget. De formelle kravene til dokumentasjon praktiseres strengt da fradragsberettiget inngående avgift kommer til fradrag i avgiften som skal innbetales til staten. Også kontrollhensyn tilsier en streng fortolkning.

Det er langvarig praksis for at salgsdokumenter utstedt til andre enn angjeldende næringsdrivende ikke kan gi grunnlag for fradragsføring av inngående avgift på hans hånd. Den næringsdrivende må i tilfeller hvor det er angitt feil kjøper i salgsdokumentet anmode om at selger utsteder kreditnota og ny faktura med riktig adressat. Dersom avgiftssubjektet ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, kan ikke inngående avgift fradragsføres.

I KMVA 7824 ble fradragsrett nektet for to fakturaer hvor kjøper var angitt med feil navn og adresse. Daglig leder hos klager var også daglig leder i et annet selskap med likelydende navn og varene fakturaene gjaldt kunne vært til bruk i begge virksomhetene. Det ble i saken vist til en uttalelse fra en annen avgjørelse, KL 6264, der følgende ble sitert: "...det oppstilles et svært strengt krav til legitimasjon etter mval og bokff. Det er videre svært liten eller ingen anledning til å fravike dette kravet, selv der hvor klager godtgjør at risikoen for dobbeltfakturering er liten."

Videre oppstiller bokføringsforskriften delkap. 5-1 en rekke krav til kjøpsdokumentet for at inngående merverdiavgift skal være fradragsberettiget, jf. bokføringsforskriften § 5-5-1. Blant annet stiller forskriftens § 5-1, første ledd nr. 2 som krav at dokumentasjonen inneholder en angivelse av partene.

Skattekontoret har avdekket flere bilag som ikke er tilstrekkelig dokumentert, som er stilet til et annet avgiftssubjekt eller som ikke oppfyller kravene i bokføringsforskriften delkap. 5-1. Det vises til vedlagt notat. De avdekkede feilene og manglende ved bilagene medfører at klagers troverdighet svekkes.

På bakgrunn av ovennevnte finner skattekontoret det klart at klager ikke har krav på fradrag for inngående merverdiavgiften på kr 22 039. Skattekontoret fastholder dermed at inngående merverdiavgift tilbakeføres med kr 387 745 for perioden 1. – 5. termin 2013.

2. Ileggelse av tilleggsavgift

2.1 Sakens faktum

Skattekontoret fant at klager hadde unnlatt å innberette avgiftspliktig omsetning med betydelige beløp i kontrollperioden. Det var ikke levert omsetningsoppgaver for 1. – 5. termin 2013. Netto merverdiavgift ble etterberegnet med kr 935 063 for nevnte periode og det ble ilagt tilleggsavgift med 60 % for forholdet. Det vises videre til punkt 1.1.

I skattekontorets minkingsvedtak av 04.05.2015 ble grunnlaget for tilleggsavgift redusert med kr 40 686, som følge av at beløpet for inngående merverdiavgift ble økt tilsvarende for perioden 1. – 5. termin 2013.

2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket: "Ifølge mval. § 15-1 første ledd skal et avgiftssubjekt levere omsetningsoppgave. Ifølge § 15-1 annet ledd skal omsetningsoppgaven vise blant annet samlet omsetning og uttak, omsetning og uttak som det etter kapittel 6 ikke skal beregnes merverdiavgift av, utgående merverdiavgift og fradragsberettiget inngående merverdigift.

Selskapet har sendt inn omsetningsoppgaver for alle terminene i 2012, og har oppgitt en samlet omsetning på kr 2 829 478 hvorav kr 5 100 var avgiftsfri omsetning. For 2013 har selskapet ikke sendt inn omsetningsoppgaver, og grunnlaget for beregning av utgående avgift og beløpet for inngående avgift er derfor fastsatt ved skjønn.

Kontrollen har avdekket at selskapet har hatt vesentlig større omsetning enn hva som ble innberettet i omsetningsoppgavene for 2012 og hva som ble fastsatt ved skjønn for 2013. Selskapet har under kontrollen sendt inn et korrigert regnskap for 2012, og senere også et regnskap for 2013. De innsendte regnskapene viser at omsetning og kostnader er vesentlig høyere enn tidligere oppgitt for 2012 og fastsatt for 2013. Selskapet har dermed bekreftet at tidligere innsendte oppgaver for 2012 og fastsatt skjønn for 2013 ikke er riktige.

Skattekontoret har gjennomgått regnskapene og har lagt disse til grunn for fastsettelse av grunnlaget for beregning av utgående avgift og beløpene for inngående avgift for 2012 og 1. – 5. termin 2013.

Skattekontoret finner det dermed bevist utover enhver rimelig tvil at selskapet i 2012 og 2013 har overtrådt bestemmelsene i mval. § 15-1 første og annet ledd. Det er videre bevist utover enhver rimelig tvil at staten ved dette har lidt et tap.

(...)Det er under kontrollen avdekket at store deler av selskapets omsetning er innbetalt til innehavers bankkonto nr 1503 xx. Dette har skjedd ved at mange kunder etter utført oppdrag har betalt kontant via bankterminal. Denne terminalen har vært tilknyttet innehavers konto og ikke selskapets bankkonto.
Etter skattekontorets varsel om kontroll sendte selskapet inn regnskapet for 2012. På dette tidspunktet var det ikke ført regnskap for 2013. I det innsendte regnskapet for 2012 var store deler av den kontante omsetningen ikke medtatt. Dette har vært mulig ved at betalinger via bankterminal har gått inn på innehavers private bankkonto i stedet for til selskapets kontoer. Det å benytte en bankterminal som er knyttet til en konto utenfor selskapet er en handling som etter skattekontorets oppfatning er utført for å skjule deler av omsetningen. De innsendte omsetningsoppgavene for 2012 er basert på dette regnskapet. Skattekontoret legger til grunn at innehaver må ha visst at disse oppgavene er uriktige og viser for lav omsetning.

(...)For 2013 er det ikke sendt inn noen omsetningsoppgaver og det er foretatt fastsettelser ved skjønn for 1. – 5. termin 2013. Det er sendt purrebrev til selskapet for alle disse terminene med informasjon om plikten til å sende inn omsetningsoppgaver. I brevet er det også vist til gjeldende lovbestemmelser vedrørende oppgaveplikten. Selskapet ble registrert i merverdiavgiftsregisteret allerede i 2005, og har sendt inn oppgaver for tidligere år. Selskapet og dets leder/styreleder skulle således være godt kjent med regelverket rundt merverdiavgift og plikten til å sende inn omsetningsoppgaver.

Etter skattekontorets varsel om kontroll har innehaver per telefon den 21.01.2014, i forbindelse med manglende omsetningsoppgaver, bekreftet overfor skattekontoret at det var drift i selskapet og at han hadde omsetning i 2013. Han bekreftet videre at omsetningen ikke var langt unna omsetningen for 2012, og at han mottok post på registrert postadresse. Han opplyste samtidig at han skulle til regnskapsfører neste uke og skulle ringe tilbake når han fikk avklart når oppgavene sendes. Det var på dette tidspunktet ikke ført regnskap for 2013. Ut fra de opplysningene innehaver har gitt vedrørende drift og omsetning i 2013 finner skattekontoret det bevist utover enhver rimelig tvil at innehaver har handlet ved forsett når han har unnlatt å sende inn omsetningsoppgaver for 2013.

(...)Skattekontoret finner ikke at det foreligger omstendigheter i denne saken som berettiger noe unntak for ileggelse av tilleggsavgift. Overtredelsen av regelverket er så klandreverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass.

(...)Selskapet hadde ført regnskap for 2012 men dette viste uriktig resultat idet store deler av omsetningen var uteholdt fra regnskapet. For 2013 var det ikke ført regnskap da kontrollen ble varslet. Innehaver har benyttet en betalingsterminal ved kontante oppgjør som har ført til at omsetningen er gått inn på hans private konto i stedet for til selskapets konto. På denne måten har han kunnet holde store deler av omsetningen utenfor selskapet og dets regnskap. Han må ha visst at regnskapet ikke er riktig, men har likevel sendt inn omsetningsoppgaver for 2012 basert på dette regnskapet. For 2013 er det ikke sendt inn omsetningsoppgaver i det hele tatt til tross for at selskapet har hatt store inntekter også dette året. Skattekontoret finner på grunnlag av ovennevnte momenter at det her er grunnlag for å ilegge 60 % tilleggsavgift.

(...)Skattekontoret finner at det for kontrollperioden utenfor enhver rimelig tvil er bevist at virksomheten har unnlatt å innberette netto fastsatt avgift med minst kr 1 743 192. Overtredelsen av regelverket har vært forsett og det ilegges derfor 60 % tilleggsavgift for forholdet, jf. foregående punkt. Ilagt tilleggsavgift for dette forholdet utgjør med dette kr 1 045 915.

(...) Det ilegges tilleggsavgift for uriktige omsetningsoppgaver og manglende innsending av omsetningsoppgaver med 60 % av kr 1 743 192. Tilleggsavgift utgjør etter dette kr 1 045 915."

Skattekontoret fattet minkingsvedtak vedrørende dette punktet den 04.05.2015. Det siteres fra vedtaket: "Vedrørende de endrede punktene i vedtaket ble tilleggsavgift ilagt med 60 %, kr 24 412. Ilagt tilleggsavgift minkes med kr 24 412."

2.3 Klagers innsigelser

Klagers påstand er at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsavgift vedrørende manglende levering av omsetningsoppgaver for 1. – 5. termin 2013. Det anføres at klager ikke har opptrådt uaktsomt da skattekontoret har gitt klager beskjed om at det ikke var nødvendig å sende inn omsetningsoppgavene mens skattekontorets kontroll pågikk.

2.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Det er vist til at det ikke er grunnlag for tilleggsavgift vedrørende manglende levering av omsetningsoppgaver for 1. – 5. termin 2013. Det er anført at klager ikke har opptrådt uaktsomt da skattekontoret har gitt beskjed om at det ikke var nødvendig å levere omsetningsoppgaver under kontrollen.

Etter mval. § 15-1, første ledd skal et avgiftssubjekt levere omsetningsoppgave. Da klager ikke leverte omsetningsoppgaver for 1. – 5. termin 2013, overtrådte han dermed mval. § 15-1, første ledd. Adgangen til å ilegge tilleggsavgift følger av mval. § 21-3.

Det understrekes at innsendelse av omsetningsoppgaver i ettertid, klart ikke medfører en endring i vilkårene for å ilegge tilleggsavgift etter mval. § 21-3. Avgiftspliktige må være påpasselige med å levere riktig omsetningsoppgave rettidig.

Skattekontoret har praktisert en viss tilbakeholdenhet med å ilegge tilleggsavgift når forholdet helt uoppfordret rettes av den avgiftspliktige selv. Derimot er det ikke befriende om rettingen er initiert av skattekontorets kontrolltiltak. Etter skattekontorets syn må det fremstå som selvsagt at et avgiftssubjekt, som har unndratt staten betydelige beløp i merverdiavgift, ikke kan fri seg fra ansvar ved å oppgi omsetningen etter at forholdet er avdekket. En adgang til en slik egenretting ville undergrave skatteetaten som kontrollinstitutt.

Anførslen om at klager ikke har opptrådt uaktsomt ved manglende innlevereringer av omsetningsoppgaver, er følgelig ikke holdbar.

Skattekontoret finner etter dette at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er tilstedet.

Skattekontoret finner etter dette det nødvendig å vurdere hvilket grunnlag tilleggsavgiften skal beregnes ut ifra. I vedtaket av 13.01.2015 ble det ilagt tilleggsavgift ut ifra et grunnlag på kr 1 743 192. Dette tilsvarer skattekontorets økning av netto merverdiavgift for kontrollperioden, fordelt på følgende måte:

 

 

Termin Økning netto mva.
1.– 6. termin 2012 kr 790 130
1.– 5. termin 2013 kr 953 062

Sagt på en annen måte utgjør beløpet forskjellen mellom den netto merverdiavgift skattekontoret etterberegnet, og den merverdiavgift som tidligere enten var innberettet eller fastsatt ved skjønn.

Grunnlaget for tilleggsavgift er det beløp som skattekontoret utover enhver rimelig tvil kan fastsette etter mval. § 18-1 eller 18-4 første og annet ledd. Korrekt grunnlag er dermed netto avgift fastsatt i endringssaken, og ikke differansen mellom dette beløpet og tidligere skjønnsfastsettelse. Skattekontoret har følgelig lagt til grunn feil grunnlag for tilleggsavgift for perioden 1. – 5. termin 2013, i vedtaket av 13.01.2015. Skattekontoret fastsatte netto merverdiavgift med følgende beløp

 

Termin 2013 Sum
Grunnlag utg. mva.  Kr 5 902 524
Utgående mva.  Kr 1 475 631
Beløp inngående mva.  Kr 256 569
Netto mva.  Kr 1 219 062 

I skattekontorets minkingsvedtak av 04.05.2015 ble klager innvilget fradrag for inngående merverdiavgift med ytterligere kr 40 686. Netto merverdiavgift for perioden 1. – 5. termin utgjør dermed kr 1 178 376 (1 219 062 – 40 686).

Riktig grunnlag for tilleggsavgift er dermed kr 1 178 376, for perioden 1. – 5. termin 2013.

Klager ble varslet om hvilke endringer skattekontoret vurderte å gjennomføre i grunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift, den 11.06.2014. I varselet ble det ikke spesifisert at skattekontoret vurderte å ilegge tilleggsavgift for hele den etterberegnede netto merverdiavgiften. Av den grunn kan det ikke utelukkes at klager kan ha trodd at grunnlaget for tilleggsavgiften maksimalt ville utgjøre økningen i netto merverdiavgift. På bakgrunn av dette velger skattekontoret under tvil fortsatt kun å legge til grunn kr 953 062 som grunnlag for tilleggsavgift for perioden 1. – 5. termin 2013, med reduksjon for økningen av beløpet for inngående merverdiavgift.

Grunnlaget for tilleggsavgift utgjør dermed kr 912 376 (953 062 – 40 686), for perioden 1. – 5. termin 2013.
S

kattekontoret konstaterer at klager ikke har levert omsetningsoppgaver for nevnte periode. Videre anses det å være enighet om beløpene, sett bort ifra det påklagede beløpet for inngående merverdiavgift på kr 22 039, som er behandlet i innstillingens punkt 1.

Etter skattekontorets syn kan det ikke være tvil om at klager var klar over at han overtrådte loven, da det unnlot å sende inn omsetningsoppgaver for 1. – 5. termin 2013. Det må kunne legges vesentlig vekt på at klager har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret siden 2005, at det har innlevert omsetningsoppgaver for tidligere år og at klager har mottatt purrebrev på samtlige terminer med informasjon om plikten avgiftspliktige har til å levere omsetningsoppgaver.

Klagers fullmektig har ikke påklaget skattekontoret valg av sats for tilleggsavgift. Skattekontoret finner allikevel å bemerke at det foreligger en rekke skjerpende omstendigheter i denne saken som klart tilsier bruk av 60 % tilleggsavgift, i tråd med skattekontorets vedtak av 13.01.2015.

Skattekontoret finner at det for 1. – 5. termin 2013 utenfor enhver rimelig tvil er bevist at klager har unnlatt å innberette netto fastsatt avgift med minst kr 912 376. Overtredelsen av regelverket har vært forsettlig og det ilegges 60 % tilleggsavgift for forholdet, jf. foregående punkt. Ilagt tilleggsavgift utgjør med dette kr 547 425.

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k :

Den påklagede del av etterberegningen stadfestes. Ileggelse av tilleggsavgift med 60 %, som totalt utgjør kr 1 021 503, stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

V e d t a k:

Som innstilt.