Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8752: Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift grunnet manglende dokumentasjon samt ileggelse av tilleggsavgift. Mval. § 15-10 (1), § 18-1 (1) a, § 21-3, Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 og 5-1-2 (1)

  • Published:
  • Avgitt 14 December 2015
Whole serial number KMVA 8752

Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager

Klagedato: 13. juli 2015

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen med kommentar.

 

Saken gjelder: Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift grunnet manglende dokumentasjon samt ileggelse av tilleggsavgift

Påklaget beløp utgjør kr 78 750

 

Stikkord: Dokumentasjonskrav                 Tilleggsavgift

 

Bransje: Konsulentvirksomhet

 

Mval.: § 15-10 (1) og bokføringsforskriften § 5-1-1 og § 5-1-2 (1)            § 18-1 (1) bokstav b            § 21-3 (1)

 

 

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

 

Avgjørelse i møte 14. desember 2015 i sak KMVA 8752 – Klager.

 

Skatt x har avgitt slik

 

I n n s t i l l i n g:

 

Klager, org. nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret med årsoppgave fra og med år 2011, gjeldende fra 01.09.2011. Virksomheten er registrert under bransje "Annen teknisk konsulentvirksomhet".

 

På bakgrunn av avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for årene 2013 og 2014 fattet skattekontoret den 22.05.2015 vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift med kr 68 206 og ileggelse av tilleggsavgift med 20 %, kr 13 641.

 

Skattekontoret mottok den 13.07.2015 klage fra Selskap 1 AS avd. A på vegne av virksomheten. Klagefristen er ikke overholdt, men skattekontoret har valgt å gi oppreisning for fristoversittelsen og ta klagen under behandling.

 

Påklaget beløp utgjør:

 

 

 

Det er beregnet renter i samsvar med skattebetalingslovens regler. Det vises til vedtaket.

 

Saken er ikke innbrakt for domstolene eller sendt påtalemyndigheten.

 

Skattekontorets innstilling har vært forelagt klagers fullmektig. Det er ikke kommet inn merknader til innstillingen.

 

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok.nr.  Dokument  Dato
1 Varsel om oppgavekontroll 12.03.2015
2 Oppgavekontroll 30.03.2015
3 Hovedbok 30.03.2015
4 Varsel om fastsettelse 16.04.2015
5 Vedtak om etterberegning 22.05.2015
6 Klage 13.07.2015
7 Salgsdokumentasjon innsendt 30.03.2015 23.09.2015
8 Borgarting lagmannsrettsdom av 31.03.2008 LB-2007-57596
9 KMVA 7822 KMVA-2013-7822
10 KMVA 7839 KMVA-2013-7839

 

Klagen gjelder

Klagen omfatter følgende to forhold:

1. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift for år 2013 på grunn av manglende legitimasjon med kr 65 625.

2. Tilleggsavgift som følge av punkt 1 med 20 %, kr 13 125.

1. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift for år 2013 på grunn av manglende legitimasjon

 

1.1 Sakens faktum

Klager har fradragsført inngående merverdiavgift på faktura nr. 113150 utstedt 19.08.2013. Fakturaen er utstedt fra Selskap 2 AS til Selskap 3 AS, Lneset 12, B. Selskap 3 AS er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Klager er registrert i Merverdiavgiftsregisteret under navnet Klager, Gvei 16, A. Skattekontoret vedtok den 22.05.2015 å tilbakeføre den fradragsførte inngående avgiften og ilegge 20 % tilleggsavgift, da klager ikke har legitimasjon for fradragsføringen.

 

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra skattekontorets vedtak av 22.05.2015:

”Begrunnelse for vedtaket Skattekontoret har etterberegnet følgende fakturaer:

Bilagsnr.   Dato             Inng.avgift   Stilet til
3              30.08.2013    2 400           Selskap 4 AS
14             23.04.2013    181             Selskap 2 AS
15             19.08.2013    65 625         Selskap 3 AS

 

Det foreligger ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift for Klager på fakturaer som er stilet til andre enn Klager jf. merverdiavgiftsloven § 15-10, jf. bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 2 og 5-1-2(1). Angivelse av kjøper skal minst inneholde kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer.

 

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon finner skattekontoret at anskaffelsene fremstår som kostnader tilhørende Selskap 2 AS, Selskap 4 AS og Selskap 3 AS, og er da ikke fradragsberettiget i Klager etter merverdiavgiftsloven § 8-1.

 

Skattekontoret har på grunnlag av ovennevnte vedtatt å etterberegne inngående merverdiavgift med totalt kr 68 206."

 

1.3 Klagers innsigelser

Klager viser til faktura nr. 1405 utstedt fra Selskap 3 AS til Selskap 5 – Klager, Gvei 16, A, datert 27.12.2013, pålydende kr 468 750 inkl. merverdiavgift på kr 93 750. Anskaffelsens art og omfang er i fakturaen angitt å gjelde "Timepris. Vitenskapelig Arbeid". Ovenfor denne teksten fremgår følgende: "Dette gjelder arbeid bestilt hos Selskap 2. Inngående faktura 112269 og 113150. Viderefakturert direkte til Klager Consult. Selskap 5 betaler direkte. Klarert med revisor og kopi av bilag følger faktura i regnskap".

 

Vedlagt klagen følger kopi av faktura nr. 112269 og 113150 hvor det nederst på fakturaene fremgår følgende "Følgebilag INV1405".

 

Klager viser til at summen på faktura nr.1405 stemmer overens med bokførte bilag nr. 4 og bilag nr. 15. Faktura 1405 var opprinnelig bokført (se bilag 5), men ved en feil ble denne kreditert og faktura fra SELSKAP 2 bokført. Faktura nr. 113150 (bilag nr. 15) er kostnadsført. Klager skriver at det er de som regnskapsfører som har gjort feil i regnskapet.

 

Klager ber om at etterberegnet inngående merverdiavgift på kr 65 625 samt ilagt tilleggsavgift blir betalt tilbake til klager.

 

1.4 Skattekontorets vurdering av klagen

Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag på anskaffelser som er "til bruk i" avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

 

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at vilkårene i mval. § 8-1 er oppfylt for at en virksomhet kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Mval. § 15-10 første ledd stiller krav om at inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget. De nærmere reglene om hvordan bilag skal utformes fremkommer særlig av bokføringsloven av 19.11.2004 nr. 73 og kap. 5 i forskrift av 01.12.2004 nr. 1558 om bokføring. I bokføringsforskriften § 5-1-1 angis krav til hva et salgsdokument skal inneholde. Av forskriftens § 5-1-2 første ledd fremkommer det at angivelse av kjøper i salgsdokumentet skal minst inneholde kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer.

 

I klagen erkjenner regnskapsfører å ha ført faktura nr. 113150 som en kostnad i regnskapet, og at klager dermed uriktig har fradragsført den inngående fakturaen. Det vises imidlertid til faktura nr. 1405 hvor blant annet faktura nr. 113150 er viderefakturert til Selskap 5 Klager. Klager er dermed av den oppfatning at klager likevel har legitimasjon for fradragsføringen.

 

Til dette vil skattekontoret innledningsvis vise til at det fremgår av bokføringsforskriften § 5-5 siste ledd at kjøper må kreve ny salgsdokumentasjon dersom denne er uriktig eller på annen måte ikke tilfredsstiller kravene i § 5-1 (5-1-1 til 5-1-8). Selger skal så utstede kreditnota og ny faktura, jf. bokføringsforskriften § 5-2-8 og § 5-5 siste ledd. Fradragsretten kan først gjøres gjeldende fra den termin hvor ny og korrekt faktura er utstedt, jf. mval. § 15-9.

 

Skattekontoret er på denne bakgrunn ikke enig med klager i at klager ved viderefaktureringen har rettet opp i legitimasjonsmangelen for fradragsføringen av inngående merverdiavgift knyttet til faktura nr. 113150. Det er etter regelverket ikke adgang til å korrigere ved at den som uriktig er angitt som kjøper kan behandle anskaffelsen som egen anskaffelse og viderefakturere kostnaden som egen omsetning med merverdiavgift til den riktige kjøper. Viderefaktureringen kan kun skje dersom mottaker av opprinnelig faktura har påtatt seg å betale denne som et rent utlegg. Utlegget skal da etter mval. § 4-1 annet ledd bokstav a være "pådratt i kjøpers navn og for kjøpers regning". Så er ikke tilfellet i angjeldende sak.

 

Viderefakturering fra Selskap 3 AS til Klager kan heller ikke anses som en omsetning mellom disse da det ikke foreligger noen levering av vare eller tjeneste mot vederlag mellom angitte parter på fakturaen, slik definisjonen av omsetning er etter mval. § 1-3 første ledd bokstav a. Den kan da heller ikke faktureres med merverdiavgift etter mval. § 3-1. Skattekontoret vil og vise til at det på faktura utstedt fra Selskap 3 AS til klager ikke er tatt påslag på kostnadene.

 

Skattekontoret finner dermed å legge til grunn for etterberegningen at faktura nr. 113150 ikke gir klager tilstrekkelig legitimasjon for fradragsføring etter mval. § 15-10 første ledd. Vi viser i denne forbindelse til at de formelle kravene til dokumentasjon praktiseres strengt da inngående avgift kommer til fradrag i utgående avgift som skal innbetales til staten. Også kontrollhensyn tilsier en streng fortolkning av regelverket. Klager kan først fradragsføre inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelsen ved at klager ber leverandør om å utstede kreditnota og ny faktura, jf. ovenfor.

 

I Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015 side 812 fremgår det at skattekontoret i et etterberegningstilfelle likevel må vurdere om den fremlagte dokumentasjonen kan gi rett til fradrag.

 

Det er angitt i Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015 side 813 følgende: "Det er langvarig praksis for at salgsdokument utstedt til andre enn angjeldende næringsdrivende ikke kan gi grunnlag for fradragsføring av inngående avgift på hans hånd. Den næringsdrivende må i tilfeller hvor det er angitt feil kjøper i salgsdokumentet anmode om at selger utsteder kreditnota og ny faktura med riktig adressat. Bakgrunnen for den strenge praksisen er faren for dobbel fradragsføring".

 

I angjeldende sak er det fare for dobbel fradragsføring da fakturaen er stilet til Selskap 3 AS som også er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det foreligger langvarig praksis for at fradragsrett ikke kan innvilges i slike tilfeller, som eksempel kan nevnes KMVA 7822 og KMVA 7839.

 

Skattekontoret vil avslutningsvis knytte noen bemerkninger til at kopi av faktura nr. 1405 innsendt sammen med klagen er påført tilføyelser etter utstedelse. Det fremgår av bokføringsloven § 10 første ledd tredje punktum at dokumentasjon av bokførte opplysninger ikke skal endres etter utstedelse. Klager kan altså ikke føye til rettelser på fakturaene etter utstedelse. For faktura nr. 1405 gjelder dette påskriften "Inngående faktura 112269 og 113150. Viderefakturert direkte til Klager Consult. Selskap 5 betaler direkte. Klarert med revisor og kopi av bilag følger faktura i regnskapet" og påskriften "Følgebilag INV1405" som er påført faktura nr. 112269 og 113150. Disse tilføyelsene fremgår ikke av de samme fakturane som er innsendt i forbindelse med kontrollen den 30.03.2015.

 

I klagen vises det også til at summen på faktura nr.1405 stemmer overens med bokførte bilag nr. 4 og bilag nr. 15. Skattekontoret vil her kort bemerke at bokført bilag nr. 4 i hovedboken viser til bilagsdato 14.06.2013 på kr 140 625 inkl. mva, og ikke faktura nr. 112269 med dato 31.01.2013 på kr 140 625, begge utstedt av Selskap 3 AS. Faktura med bilagsdato 14.06.2013 har faktura nr. INV1356 og gjelder faktura utstedt av Selskap 3 AS til Selskap 5 – Klager pålydende kr 140 625. Etter dette er skattekontoret av den oppfatning at faktura nr. 113150 ikke oppfyller kravene til dokumentasjon for inngående merverdiavgift etter mval. § 8-1 jf. § 15-10. Følgelig foreligger det ikke fradragsrett.

 

2. Tilleggsavgift

2.1 Sakens faktum

Det vises til punkt 1.1.

 

2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra skattekontorets vedtak:

"Tilleggsavgift Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med 20 %, som utgjør kr 13 641.

 

Spørsmålet om å ilegge tilleggsavgift og størrelsen på denne er ut fra foreliggende regler og rettspraksis vurdert ut fra et subjektivt grunnlag.

 

På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har fradragsført inngående merverdiavgift på fakturaer som ikke er stilet til virksomheten i sine avgiftsoppgaver og at loven dermed er overtrådt med det resultat at staten er eller kunne bli påført et tap.

 

Det er tilstrekkelig at det foreligger uaktsomhet for å ilegge tilleggsavgift. Utgangspunktet for vurdering av det konkrete tilfellet er at den avgiftspliktige plikter å sette seg inn i de regler som gjelder ved beregning av avgift for sin egen virksomhet.

 

Skattekontoret viser til at reglene om fradrag for inngående merverdiavgift er helt sentrale på merverdiavgiftsområdet og må forutsettes kjent av virksomheten. Skattekontoret finner at det er klarsannsynlighetsovervekt for at virksomheten har utvist tilstrekkelig grad av uaktsomhet når de har fradragsført inngående merverdiavgift på fakturaer som ikke er stilet til virksomheten. Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven anses derfor oppfylt."

 

2.3 Klagers innsigelser

Skattekontoret viser til punkt 1.3 ovenfor.

 

2.4 Skattekontorets vurdering av klagen

Spørsmålet om ileggelse av tilleggsavgift og størrelsen på denne skal vurderes på grunnlag av den enkelte forsømmelse.

 

Etter mval. § 21-3 kan avgiftsmyndighetene ilegge tilleggsavgift med inntil 100 % av unndratt beløp dersom det foreligger forsettlige eller uaktsomme overtredelser av loven eller forskrifter gitt i medhold av denne, og ved det har eller kunne ha påført staten tap.

 

Etter bestemmelsens annet ledd fremgår det at avgiftssubjektet hefter for medhjelpers feil som om de var hans egne.

 

Det følger av Skattedirektoratets retningslinjer av 10.01.2012, senest revidert 21.10.2014, at tilleggsavgift kan ilegges der det er klar sannsynlighet for at medhjelper både har overtrådt bestemmelser gitt i lov eller forskrift og at overtredelsen er uaktsom.

 

De objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er at det har skjedd en overtredelse av lov eller forskrift og at overtredelsen har medført at staten er eller kunne blitt påført tap.

 

Skattekontoret viser til at det er en forutsetning for fradragsrett for inngående avgift at denne kan dokumenteres med bilag i tråd med regelverket. Skattekontoret viser til at klager ikke har hatt tilstrekkelig dokumentasjon for å legitimere fradragsrett for inngående avgift etter mval. § 15-10 jf. bokføringsforskriften § 5-1-2 første ledd på fradragstidspunktet. Å viderefakturere til riktig mottaker avhjelper ikke legitimasjonsmanglene, se gjennomgangen under punkt 1.4. Hvor den inngående avgiften ikke kan dokumenteres, foreligger det heller ingen fradragsrett. Fradragsrett foreligger først på det tidspunkt den inngående avgiften kan legitimeres i tråd med regelverket, jf. mval. § 15-9.

 

Ved å fradragsføre inngående avgift som ikke er dokumenter med bilag, finner skattekontoret det klart at medhjelper har overtrådt loven med tilhørende forskrifter.

 

Overtredelsen må ha medført at staten er eller kunne blitt påført tap. Det er tilstrekkelig at det er sendt inn en uriktig omsetningsoppgave for at en unndragelse skal anses fullbyrdet. Det avgjørende vil være om virksomhetens handlemåte i seg selv er egnet til å unndra avgift, ikke om virksomheten i dette konkrete tilfellet var i en situasjon som gjør slik unndragelse sannsynlig, jf. Borgarting lagmannsretts dom av 31.03.2008.

 

I denne saken har medhjelper sendt inn en uriktig oppgave ved at det er krevd fradrag for inngående avgift som ikke er dokumentert med bilag. Følgelig foreligger det fare for tap for staten. Skattekontoret finner det klart at de objektive vilkårene for å ilegge tilleggsavgift i medhold av mval. § 21 3 er oppfylt.

 

For å ilegge tilleggsavgift må skattekontoret med klar sannsynlighet finne at medhjelper uaktsomt har overtrådt lov eller forskrift ved innsendelse av oppgaven. Medhjelper har opptrådt uaktsomt når han burde forstå at handlingen kunne medføre overtredelse av lov eller forskrift.

 

Kravene til den som forestår avgiftsoppgjøret er i praksis strenge og det skal ikke mye til før en overtredelse blir ansett som uaktsom. Den som forestår avgiftsoppgjøret plikter å sette seg inn i de regler som gjelder beregning av merverdiavgift for den aktuelle virksomheten. Reglene om fradragsføring av inngående avgift er helt sentrale og må forutsettes kjent.

 

På bakgrunn av at medhjelper har fradragsført inngående avgift til tross for mangelfull dokumentasjon, finner skattekontoret at medhjelper med klar sannsynlighet har opptrådt uaktsomt.

 

Skattekontoret har vurdert, men ikke funnet at det er adgang til å unnlate å ilegge tilleggsavgift i denne saken sett hen til størrelsen på det unndratte beløp og faren for tap, jf. Skattedirektoratets retningslinjer punkt 3.1.

 

For øvrig bemerkes at den ilagte tilleggsavgiften på 20 % er i tråd med den satsen som anvendes ved uaktsomme overtredelser, jf. retningslinjene punkt 4.1, og skattekontoret finner ikke grunn til å fravike denne.

 

Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er etter dette oppfylt og den ilagte tilleggsavgiften på 20 % er i samsvar med gjeldende retningslinjer og praksis.

 

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

 

V e d t a k:

 

Den påklagede vedtaket stadfestes.

 

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

 

Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum:
Enig i resultat. Uenig i formuleringen: "Viderefakturering fra Selskap 3 AS til Klager kan heller ikke anses som en omsetning mellom disse da det ikke foreligger noen levering av vare eller tjeneste mot vederlag mellom angitte parter på fakturaen, slik definisjonen av omsetning er etter mval. § 1-3 første ledd bokstav a. Den kan da heller ikke faktureres med merverdiavgift etter mval. § 3-1. Skattekontoret vil og vise til at det på faktura utstedt fra Selskap 3 AS til klager ikke er tatt påslag på kostnadene."

 

Det foreligger intet krav om påslag for å konstatere omsetning - dette er klart fastslått i Rt. 2002 side 1469 Eksakt Regnskap AS og er nylig bekreftet i prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet av 24. mars 2015.

 

Korrekt bilag må imidlertid være ført og faktureringen må være avtalt - man kan ikke reparere feilfakturering ved "viderefakturering". 

 

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

 

Det ble etter dette fattet slikt

 

V e d t a k:

 

Som innstilt.